Om byggekostnader

Kostnadsanalyse

Last ned kostnadsanalysen som Excel-fil her

Problemer med å åpne nyere .xlxs filer? Last ned .xls varienten her.

Standard

Motorvei (MV) forutsettes bygget møtesseparert med 2+2 felt, planfrie kryss og linjeføring som stort sett muliggjør fartsgrense på 120 km/t. Kjørefeltbredde økes til 3,75 m og total veibredde kan være fra 17 til 26 meter. Motortrafikkvei (MTV) forutsettes bygget møtesseparert og med avvekslende 2 eller 2+1 felt, stort sett med planfrie kryss og linjeføring som stort sett er som for motorvei eller muliggjør fartsgrense på 100 km/t og total veibredde fra 10 til 13 meter. Motortrafikkvei forutsettes bygget slik at en fremtidig utvidelse til 4-feltsvei ikke blir unødig komplisert.

Avstander

Avstander er kjøreavstander fra hhv. Google maps og gulesider.no/kart, slik de var i mars 2012. Avstander for nyanlegg er beregnet som én mulig trasé og målt med gulesider.no/kart og/eller Statkarts norgeskart.no. Statens Vegvesens planer er lagt til grunn der det er relevant.

Utbyggingsbehov

Utbygging fra landevei
Utbygging fra landevei betyr at veien må bygges mer eller mindre helt om, men at traseen eller korridoren i hovedtrekk anses som gunstig og at det kanskje ikke er nødvendig eller ønskelig å gyve løs på nytt terreng: Utvikling av eksisterende trasé til fullgod trasé. Kostnaden vil stort sett være den samme som for ny vei.

Utbygging fra god landevei
Utbygging fra god landevei betyr i grove trekk at veigeometrien er god/akseptabel, men at man må regne med noe kurveutretting. Eksempler på god landevei er strekninger som pr. idag har 90 km/t fartsgrense, relativt nye veier med 7,5 eller 8,5 m veibredde og der kurvaturen er god og det er få eller ingen direkte avkjørsler, såkalt «avkjørselsfri landevei». (Denne kategorien ble innført underveis i arbeidet. Der den ikke er brukt, men kunne vært brukt, er det isteden beregnet en høyere kostnad som for utbygging fra landevei.)

Utbygging fra motortrafikkvei
Motortrafikkvei het tidligere Motorvei klasse B. Traseen kan i mange tilfeller i all hovedsak brukes, men med breddeutvidelse og noe kurveutretting. Motortrafikkvei er avkjørselsfrie og har for det meste fastlagt krysstruktur.

Kostnader

Det er brukt sjablonkostnader for de fleste strekninger, basert på antall km med hvilket utbyggingsbehov. Utbyggingsbehovet er inndelt i grupper med ulik utbyggingskostnad i millioner kr pr km, slik:

Klikk for større

Mesta og Veidekke har uttalt at det kan tas ut effektiviseringsgevinst på 20 % ved rasjonell bygging og fremdrift. For fjordkryssinger og andre spesielt kompliserte prosjekter er det beregnet en særskilt kostnad i tillegg til km-pris.

Hva inngår og hva inngår ikke i beregningen?

Inngår ikke

  • Strekninger som innen 2014 står ferdig med den standard ABV ønsker. Ca. 540 km motorvei vil stå ferdig.
  • Prosjekter som i transportetatenes forslag datert 29.2.2012 til NTP 2014-23 i planteknisk ramme er forutsatt startet opp i første fireårsperiode (2014-17). (Planteknisk ramme er videreføring av dagens investeringsnivå). Tidligere transportplaner viser at det som er planlagt bygget i første fireårs-periode sannsynligvis blir realisert, mens det som omtales med senere oppstart kan være gjenstand for omprioriteringer.

Inngår delvis

  • NTP-forslaget legger i mange tilfeller opp til lavere veistandard enn ABV ønsker. Strekninger som nevnt i punktet over som slik må utbygges ytterligere, regner ABV som utbygging fra eksisterende vei.

Inngår

  • ABVs plan tar dermed grovt sagt for seg utbyggingsbehov f.o.m. 2018.

Forbehold

Alle mål i km og kostnadsanslag er omtrentlige beregninger som det er knyttet usikkerhet til med tanke på endelig valg av traséløsninger, planleggingsmetode og finansieringsmodell.

5. juni 2012 - 12:34
Share This