Ny veipolitikk

Med dagens veipolitikk vil Norge fortsatt ha den vestlige verdens dårligste hovedveinett i overskuelig fremtid. Derfor arbeider Aksjon Bedre Vei (ABV) for veipolitisk nytenkning på tvers av eksisterende politiske partier og interessegrupper. Vårt mål er at et landsdekkende stamveinett skal stå ferdig innen 2034. For å oppnå dette er det nødvendig med gjennomslag for fire grunnleggende prinsipper:

  • En veipolitikk basert på erkjennelsen av at et moderne stamveinett er en lønnsom investering i fremtiden, og ikke forbruk
  • En ny finansieringsmodell som gir tilstrekkelig og forutsigbar finansiering, uavhengig av årlige statsbudsjetter underlagt handlingsregelen og skiftende politiske prioriteringer
  • En endret og mer realistisk beregningsmodell for samfunnsøkonomisk avkastning av nye veier, på linje med prinsippene som brukes i andre europeiske land
  • En forenkling av lovverket som styrer planprosessen for veiprosjekter, slik at prosessen kan gjennomføres vesentlig raskere enn de mellom syv og ti årene som er vanlig i dag
5. juni 2012 - 12:33
Share This