Forholdet til handlingsregelen

ABVs forslag til veipolitikk bryter ikke den såkalte handlingsregelen. Denne setter et tak på innenlandsk bruk av petroleumsinntektene tilsvarende avkastningsmålet for Statens pensjonsfond utland, satt til fire prosent.

  • Den ene hovedbegrunnelsen for handlingsregelen er at petroleumsinntektene ikke skal forbrukes, men komme fremtidige generasjoner til gode gjennom at bare avkastningen av Statens pensjonsfond utland forbrukes.
  • Et moderne stamveinett er imidlertid ikke forbruk, men en investering som må vurderes på linje med oljefondets investeringer i utenlandske verdipapirer. I begge tilfeller vil investeringene komme fremtidige generasjoner til gode. Hensynet til kommende generasjoner er følgelig oppfylt gjennom ABVs forslag til finansieringsmodell.
  • Den andre hovedbegrunnelsen for handlingsregelen er at den skal begrense statsbudsjettets bruk av petroleumsinntektene, slik at disse ikke bidrar til økonomisk overoppheting og uønsket inflasjon i norsk økonomi.
  • ABVs forslag til et Statens investeringsfond for infrastruktur (SIFI) innebærer at en betydelig del av investeringene går utenom statsbudsjettet, og dermed er utenfor handlingsregelens virkeområde. Samtidig skal SIFI ha et realistisk avkastningskrav. Dermed vil kapitaltilførselen til fondet kunne gå over den delen av statsbudsjettet som føres som formuesplasseringer (ofte kalt ”under streken”), og som ikke er underlagt handlingsregelen.
  • En eventuell inflasjonsdrivende effekt av veibygging er selvsagt den samme om finansieringen skjer over statsbudsjettet eller gjennom SIFI. Med ABVs modell blir infrastrukturinvesteringer likestilt med andre investeringer i forhold til handlingsregelen. Så blir det opp til Stortinget, finansdepartementet og Norges Bank å styre inflasjonsutviklingen i Norge ved hjelp av det apparatet av virkemidler som det er normalt å bruke til dette formålet.
  • Det er også verdt å nevne at EØS-reglene krever at større veiprosjekter legges ut på anbud i hele Europa. Svært ofte vil utenlandske entreprenører kunne utføre arbeidet billigere, særlig når norske har høy kapasitetsutnyttelse. Bruken av utenlandske entreprenører, arbeidskraft og maskiner reduserer bidraget til press i norsk økonomi. ABV forutsetter at det utvikles betryggende ordninger for å unngå sosial dumping ved bruk av utenlandsk arbeidskraft.
28. juni 2012 - 11:08
Share This