Miljø og sikkerhet

Det finnes solid forskningsbasert belegg for at et moderne stamveinett vil gi færre ulykker, og at bedre veistandard er positivt for miljøet på grunn av reduserte utslipp av klimagasser og helseskadelige NOX-forbindelser. Dette gjelder selv om bedre veistandard bidrar til at trafikken øker.

  • Statistikken viser at antall dødsulykker reduseres med mellom 80 og 90 prosent når en veistrekning oppgraderes til motorveistandard.
  • I svenske undersøkelser fastslås det at dårlige veier er den endelige årsaken til over 70 prosent av dødsulykkene.
  • Dårlige veier betyr altså flere ulykker, med menneskelige lidelser og store samfunnsmessige kostnader som følge. Bedre veistandard gir færre ulykker, til tross for økt trafikk og høyere hastighet.
  • Forskning viser at det er nær sammenheng mellom veiutforming, trafikkavvikling og forurensende utslipp av avgasser. Man oppnår store reduksjoner i utslipp når veier utbedres eller erstattes av bedre veier, slik at trafikken flyter jevnere.
  • Bedre veier gir sterkt redusert dieselforbruk, og dermed mindre utslipp av helseskadelige NOX-forbindelser.
  • Nye stamveier bør i all hovedsak bli lagt i god avstand fra bebyggelse, og dermed spare mange lokalsamfunn for støy, forurensing og andre miljømessig negative virkninger fra eksisterende veier.
28. juni 2012 - 11:09
Share This