Vedtekter

§ 1 Navn og kontorkommune

Stiftelsens navn er «Stiftelsen Aksjon Bedre Vei»

Stiftelsens kontorkommune er Oslo.

§ 2 Formål

Stiftelsen har som formål å fremme utbygging av et effektivt, trygt og miljøvennlig stamveinett som binder sammen større byer og knutepunkter i alle landsdeler. Stiftelsen kan igangsette alle typer tiltak som fremmer dette formålet, men skal være partipolitisk uavhengig, og skal ikke drive næringsvirksomhet.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 100 000,00

§ 4 Alliansepartnere

Stiftelsen kan inngå allianser med organisasjoner, grupper og enkeltpersoner som har et formål som er i samsvar med stiftelsens veipolitiske mål. Hver alliansepartner har rett til å nominere ett styremedlem.

§ 5 Stiftelsens styre

Stiftelsens styre skal ha fra fem til femten medlemmer. Styremedlemmer og styreleder utpekes av stifterne.

Stifterne har møte- og talerett i styret, men ikke stemmerett.

Styret utpekes for ett år av gangen. Dersom et styrmedlem fratrer i funksjonstiden skal stifterne utpeke et nytt styremedlem.

Ved møteforfall kan et styremedlem la seg representere av en annen person ved å gi vedkommende fullmakt.

For at styret skal være beslutningsdyktig må to tredjedeler av antall mulige stemmer være representert, enten ved personlig fremmøte, fullmektig eller skriftlig forhåndsavgitt stemme. Ved beregning av antall mulige stemmer og ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styret er ansvarlig for stiftelsens veipolitiske program og faglige nivå, og har det overordnede ansvar for driften av stiftelsen. Styret skal også instruere og kontrollere sekretariatets og organisasjonssekretærens virksomhet.

§ 6 Rådet

Stiftelsen har et råd sammensatt av ressurspersoner innenfor næringsliv, akademia, samfunnsliv og politikk, og som støtter stiftelsens formål.

Rådets oppgave er konsultativ. Rådsmedlemmene skal styrke stiftelsen faglig, og bidra til å kvalitetssikre stiftelsens politikk og kommunikasjon.

Rådsmedlemmene utpekes av styret for ett år av gangen.

§ 7 Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget ivaretar den løpende videreutviklingen av ABVs strategi og veipolitiske program, og er ansvarlig overfor ABVs styre. Utvalget består av styrets leder og nestleder, organisasjonssekretæren og informasjonssjefen. Utvalget kan delegere praktiske oppgaver til sekretariat og informasjonssjef.

§ 8 Sekretariat og daglig leder

Sekretariatet er stiftelsens hovedkontor, og ivaretar den daglige driften. Arbeidet omfatter både de politiske, faglige og økonomiske sidene ved virksomheten, samt den løpende kontakten med stiftelsens alliansepartnere.

Arbeidet i sekretariatet ledes av en organisasjonssekretær som ivaretar funksjonen som daglig leder. Organisasjonssekretæren ansettes av styret, og er ansvarlig overfor dette.

Informasjonssjef og øvrige medarbeidere ansettes av organisasjonssekretæren innenfor rammer gitt av styret.

Sekretariatet skal ha forretningskontor i Oslo.

§ 9 Finansiering av virksomheten

Stiftelsens drift finansieres gjennom bidrag fra bedrifter, privatpersoner og organisasjoner.

§ 10 Revisjon

Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av stiftelsens styre.

§ 11 Stiftere

ABVs stiftere er Johannes Sørli, Cecilie Fosse og Erik Grieg Riisnæs. Hvis en stifter frasier seg sine rettigheter etter disse vedtektene, blir umyndiggjort eller dør, overtas utøvelsen av rettighetene av den/de gjenværende stiftere. Hvis samtlige stifteres rettigheter bortfaller, overtas deres funksjoner av styreleder.

 § 12 Endring av vedtekter og oppløsning

Endring av disse vedtektene krever flertall i et beslutningsdyktig styre samt godkjennelse fra minst én av stifterne. Vedtak om oppløsning eller omdanning av stiftelsen forutsetter i tillegg de øvrige stifternes godkjennelse.

 

Nærværende vedtekter er fastsatt ved styrevedtak av 5. september 2012, og er undertegnet av styreleder Nils Terje Furunes på vegne av styret og av Erik Grieg Riisnæs for stifterne.

 

27. juni 2012 - 01:02
Share This