Statens vegvesen vraker Hardangervidda

E134 med bergensarm i kombinasjon med satsing på R52 Hemsedal som vei nummer to ikke bare gir den beste og i særklasse mest lønnsomme forbindelsen mellom Bergen og Oslo, men i tillegg også betjener klart flest andre transportbrukere i både øst og vest.

E134 med bergensarm i kombinasjon med satsing på R52 Hemsedal som vei nummer to ikke bare gir den beste og i særklasse mest lønnsomme forbindelsen mellom Bergen og Oslo, men i tillegg også betjener klart flest andre transportbrukere i både øst og vest.

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra Statens vegvesen.

Les videre →

Les videre | 0
1. september 2016 - 22:36

Avsporet debatt om Nye Veier

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland ser ut til å kunne bidra med nytenkning og et friskt blikk på gamle problemstillinger.

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland ser ut til å kunne bidra med nytenkning, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene.

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer vei til lavere pris på kortere tid – uten at innsparingen skjer ved å senke standardene. De viktigste grepene som tas for å nå disse målene er at lengre strekninger bygges ut sammenhengende, at det velges standardiserte løsninger, og at det velges en hardere linje overfor krav fra ulike særinteresser.

Les videre →

Les videre | 0
19. august 2016 - 17:39

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

Stadig flere bompengeprosjekter skaper en uholdbar situasjon for næringslivet. Kartt fra Statens vegvesen.

Stadig flere bompengeprosjekter, viser kartet fra Statens vegvesen.

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre kan bompengefinansieres. Skadevirkningene for næringslivet er i ferd med å bli et alvorlig problem, og svekker konkurranseevnen, særlig for bedrifter utenfor det sentrale Østlandsområdet.  Les videre →

Les videre | 0
5. august 2016 - 16:58

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

illustrasjon-hvorkommertrafikken

Kartet fra Statens vegvesen viser tydelig betydningen av at E134 får forgreninger til både Bergen og Haugesund. Underlig nok vil Høyre ikke ha en nødvendig utredning av armen til Bergen før etter at valget om nye hovedforbindelserer mellom øst og vest er tatt – til fordel for Rv7?

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig. Men virkeligheten er at partiet manipulerer bort det beste og mest lønnsomme alternativet.

Av Knut Olaf Sunde og Erik Grieg Riisnæs

Les videre →

Les videre | 0
1. august 2016 - 18:34

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I Faglig grunnlag for motorvegplan har Statens vegvesen på kritikkverdig vis gitt etter for særinteresser og politiske føringer i. Dermed har etaten desavuert sine egne faglige vurderinger i fjorårets grundige rapport om hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet.

I Faglig grunnlag for motorvegplan har Statens vegvesen på kritikkverdig vis gitt etter for særinteresser og politiske føringer i. Dermed har etaten desavuert sine egne faglige vurderinger i fjorårets grundige rapport om hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet.

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss 26 milliarder kroner til å bli et tapsprosjekt.

Les videre →

Les videre | 0
19. juni 2016 - 11:04

Trasé via Rauland og arm til Bergen har avgjørende betydning for ny E134

Utretting av 134 i Telemark, og arm fra Odda til Bergen er forutsetninger for en meget lønnsom vei mellom Østlandet og Vestlandet. Illustrasjon Statens vegvesen

Utretting av 134 i Telemark, og arm fra Odda til Bergen er forutsetninger for en meget lønnsom vei mellom Østlandet og Vestlandet. Illustrasjon Statens vegvesen

Norsk næringsliv og nordmenn flest vil kunne nyte godt av en vei av høy standard mellom Østlandet og Vestlandet, en hovedforbindelse som binder sammen områder med tre millioner innbyggere og tyngden av landets industri. Vel å merke – hvis politikerne legger overordnede nasjonale hensyn til grunn når de velger hvordan en fremtidig E134 skal bygges ut.

DAG BJØRLAND, professor em. i samferdsel og logistikk
STEIN FYKSEN, tidligere prosjektdirektør i Statens vegvesen og leder av Vegdirektoratets planavdeling
KNUT SELBERG, sivilarkitekt og planlegger MNAL, professor em. i vei og trafikkmiljø
ERLING SÆTHER, dir. næringspolitikk, NHO transport og logistikk
IVAR SØRLIE, sivilingeniør og cand. oecon, tidligere samferdselssjef og instituttleder ved Transportøkonomisk institutt

Les videre →

Les videre | 0
12. juni 2016 - 23:18

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

E16 mot Vøyenenga: Det virker meningsløst å presse en nytte-/kostnadsanalyse på et slikt prosjekt, skriver Dag Bjørnland.

E16 mot Vøyenenga: Det virker meningsløst å presse en nytte-/kostnadsanalyse på et slikt prosjekt, skriver Dag Bjørnland.

Dag Bjørnland: – Tvilsomt om samfunnsøkonomiske kalkyler er meningsfulle også i byområder.

Dag Bjørnland: – Tvilsomt om samfunnsøkonomiske kalkyler er meningsfulle også i byområder.

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man da skal velge som politisk beslutningskriterium. Stort sett alle prosjekter som er blitt analysert i NTP hittil siden 2000, har hatt negativ lønnsomhet. Det har også den samlede motorveiplanen til Statens veivesen (SVV) i etatens innspill til neste NTP (2018-2029).

Av Dag Bjørnland, professor em. i samferdsel og logistikk

Les videre →

Les videre | 1
10. juni 2016 - 09:33

– Vi trenger en Ring 4

En bynær Ring 4 i tunneler under marka og bro over Oslofjorden er en god og langsiktig løsning for veisystemet i Oslo-området, som kan vente en befolkningsvekst på mellom 1,7 og 3,5 millioner innbyggere frem til år 2100.

En bynær Ring 4 i tunneler under marka og bro over Oslofjorden er en god og langsiktig løsning for veisystemet i Oslo-området, som kan vente en befolkningsvekst på mellom 1,7 og 3,5 millioner innbyggere frem til år 2100.

– Nåværende planer for E18 Vestkorridoren løser ikke de fundamentale problemene, skriver Knut Olaf Sunde.

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær Ring 4 i tunneler utenom bykjernen og med ny bro over Oslofjorden, og en byggegrense som muliggjør en tett byutvikling med lavest mulig transportbehov – begge deler for å oppnå kraftig redusert bilbruk i og til byen, skriver Knut Olaf Sunde i en kronikk i Klassekampen. Han mener at nåværende planer for E18 Vestkorridoren innebærer å bruke hele 40 milliarder kroner på et svært omfattende anlegg som ikke løser fundamentale problemer.
Les videre →

Les videre | 5
1. juni 2016 - 09:23

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Statens vegvesen har laget denne illustrasjonen av hvor trafikken på en fremtidig E134 vil komme fra. Den sier mer enn tusen ord om hvorfor armen nordover mot Bergen – som Høyre motarbeider – er så avgjørende for lønnsomheten i prosjektet.

Statens vegvesen har laget denne illustrasjonen av hvor trafikken på en fremtidig E134 vil komme fra. Den sier det meste om hvorfor armen nordover mot Bergen – som Høyre motarbeider – er så avgjørende for samfunnsnytten av prosjektet.

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over Hardangervidda, og vil at potensialet i E134 med forgrening til Bergen skal stå uutnyttet. Opprinnelig sto alle fylkespartiene i Hordaland på samme linje. Siden har de snudd, ett etter ett. Nå er Høyre nesten alene igjen på vidda.

Les videre →

Les videre | 5
14. april 2016 - 10:09

E134 – Høgre held Samferdselsdepartementet sitt eige fagdirektorat for narr

ernasolberg1_portrett-e1432882977171

Når nå Høgre i regjeringa har pressa fram vedtak om å gå vidare med RV7/RV 52, og samstundes ta bort Hordalandsdiagonalen i E134-alternativet, er dette å snu alt på hovudet i høve til SVV sine framlegg. Gjennom Høgre si agering i saka, til dømes gjennom preferansen av RV7, er Høgre med på å undergrave intensjonane med aust-vest-utgreiingane og halde Samferdselsdepartementet sitt eige fagdirektorat for narr. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Leserinnlegg:
Stortingsrepresentantane Solveig Sundbø Abrahamsen og Torill Eidsheim frå Høgre hevdar i lesarinnlegg i fleire aviser i førre veke, at regjeringa sitt vedtak om å vente med å utgreie armen til Bergen (Hordalandsdiagonalen), handlar om ressursbruk. Vegforum Øst-Vest er usamd i denne påstanden. Etter vår oppfatning handlar vedtaket derimot om graverande ressursmisbruk.

Les videre →

Les videre | 0
18. februar 2016 - 13:27

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus

Det er skandaløs forvaltning av samfunnets midler når stortingsgruppen i Høyre vil ha Rv7 som hovedvei mellom Bergen og Østlandet. Høyres løsning har en samfunnsmessig nytteverdi på minus 12 milliarder kroner. En oppgradert E134 med arm mot Bergen har en nytteverdi på pluss 26 milliarder, og gir dessuten den korteste og sikreste forbindelsen. Men hvorfor gjennomføre utredninger av øst-vestforbindelsene når Høyre uansett ikke har til hensikt å gjøre bruk av kunnskapen de gir, spør Nikolai Østhus, som mener dette er å holde Statens vegvesen for narr. Østhus er nestleder i Vegforum Øst-Vest. Foto: Knut Heggenes, Varden

Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet, men føreset at det vert gjennomført ytterlegare vurderingar for RV 7 (Hardangervidda) og RV 52 (Hemsedal) med tanke på etablering av eit framtidig hovudsamband mellom Oslo og Bergen.

Les videre →

Les videre | 0
8. januar 2016 - 17:38

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Grønn luksus: Hydrogendrevet Mercedes skal lanseres i 2017, og vil ikke ha andre utslipp en rent vann. 200 prototyper er allerede på veien i Europa, ti av dem i Norge.

Grønn luksus: Hydrogendrevet Mercedes skal lanseres i 2017, og vil ikke ha andre utslipp enn rent vann. 200 prototyper er allerede på veien i Europa, ti av dem i Norge.

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i landet i overskuelig fremtid. Og at vi ikke lar dagens utslippsproblemer styre planleggingen av veier som skal brukes i mange generasjoner.

Les videre →

Les videre | 0
4. januar 2016 - 20:16

E134 må planlegges og tilrettelegges for 4 felt!

Om de vet det eller ikke: Mange norske trafikanter står nå foran en avgjørelse som vil prege deres hverdag i lang tid. Om kort tid blir det bestemt hvordan Norges vestlige deler skal bindes sammen med de østlige. Aksjon Bedre Vei og Vegforum Øst-Vest mener det bare finnes én bærekraftig og fremtidsrettet løsning: «Miljøvegen Øst-Vest» – som også gir betydelige naturvennlige utslag.

Les videre →

Les videre | 0
30. november 2015 - 08:26

Statsbudsjettet innfrir flere forventninger – men det er langt frem

Ketil Solvik-Olsen

Alt i alt viser Statsbudsjettet for 2016 for veisektorens del et blandet bilde i forhold til hva man kunne forvente. Vi regner med at de omfattende reformene regjeringen har lagt opp til innen samferdsel vil bli tidkrevende. Dermed må vi sannsynligvis vente til regjeringens nye nasjonale transportplan og statsbudsjettet for 2017 foreligger, før vi kan se hvor langt regjeringen er kommet før Stortingsvalget i 2017. Foto: Reynir Johanneson/FrP

Regjeringens statsbudsjett for 2016 er publisert, og med det følger en god og informativ oversikt over samferdselen med vekt på hvordan Nasjonal transportplan 2014-2023 skal bli fulgt opp. Spesielt gjennomføringen de første fire årene står sentralt, og det er naturlig, siden transportplanen blir rullert hvert fjerde år. Samferdselsbudsjettet har vakt store forventninger, og spørsmålet er om det oppfyller dem.

Les videre →

Les videre | 0
9. oktober 2015 - 11:11

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum vil bli et godt tiltak

E18

En fremtidig E18 med gang- og sykkeltrasé vil gi både samfunnsmessig uttelling og miljømessige fordeler, mener Bjørnland.

– Hvorfor er det behov for nye prosjekter i forbindelse med E 18 i en tid da miljøsaken står øverst på dagsorden?

– Fordi bærekraftig samferdselspolitikk også er fornuftig miljøpolitikk, sier professor em Dag Bjørnland. I tillegg er effektiv trafikkavvikling i hverdagen svært viktig både for bedrifter og enkeltmennesker, ikke bare med hensyn til økonomi, men også livskvalitet.

Les videre →

Les videre | 0
17. september 2015 - 11:00

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen

Tidligere veivesentopp Stein Fyksen er klar i sin tale om en bærekraftig Oslofjordforbindelse: Det må bli en bruløsning. Foto Ådne Homleid, Byggeindustrien

Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette perspektivet finnes det bare ett realistisk og bærekraftig alternativ, mener Stein Fyksen, tidligere prosjektdirektør i Statens Vegvesen.

Les videre →

Les videre | 2
7. september 2015 - 13:49

Store forventninger til statsbudsjettet – men også stor fallhøyde for regjeringen

Viser budsjettet at Ketil Solvik-Olsen har fått gjennomslag, vil han innta en plass blant de meget få samferdselsministere som i etterkrigstiden kan betegnes som systembyggere, og som har maktet å få gjennomført både regime- og systemskifte. Foto Olav Heggø

Viser budsjettet at Ketil Solvik-Olsen har fått gjennomslag, vil han innta en plass blant de meget få samferdselsministere som i etterkrigstiden kan betegnes som systembyggere, og som har maktet å få gjennomført både regime- og systemskifte. Foto Olav Heggø

– Når Solberg-regjeringen nå snart legger siste hånd på 2016-budsjettet, er det grunn til å forvente mer penger til utbygging av hovedveier, større satsing på veivedlikehold, og sterk reduksjon i antall bompengeselskaper, sier Dag Bjørnland, samferdselsprofessor og styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han har store forhåpninger til det nye utbyggingsselskapet for hovedveier, som regjeringen har etablert med Nye veier AS som foreløpig navn.

Dag Bjørnland mener statsbudsjettet for 2016 vil bli avgjørende for satsingen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har planlagt siden regjeringen kom til makten i 2013.

Les videre →

Les videre | 0
17. august 2015 - 16:42

Demokrati er bra, men særinteresser kan ikke overta

Stein Fyksen mener statlige myndigheter må overta planleggingen av store veiprosjekter. Foto Jan Egil Løvbak

Stein Fyksen mener statlige myndigheter må overta planleggingen av store veiprosjekter. Foto Jan Egil Løvbak

– Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer når nye veier skal bygges, men det kan ikke være slik at særinteresser kan kreve «omkamper» og bestemme utbyggingstempo og utbyggingsløsninger alene. Da risikerer vi å få nye veier der de overordnede hensyn ikke er ivaretatt, sier Stein Fyksen, tidligere prosjektdirektør for Statens vegvesen Region øst, og nå blant annet styremedlem i ABV.

Les videre →

Les videre | 0
12. juli 2015 - 12:27

OFV enig i hovedprinsippene bak E134 som ny hovedvei mellom øst og vest

Administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken ser gode argumenter for ny E134 som fremtidens hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Foto OFV

Administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken ser gode argumenter for ny E134 som fremtidens hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Foto OFV

Forslaget om en ny, kortere og sikrere E134 som fremtidens hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet får stadig bedre tilslutning. Blant dem som i hovedtrekk deler prinsippene bak forslaget er Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), fremgår det av et intervju med OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen, nylig publisert av Vegforum Øst–Vest.

Les videre →

Les videre | 0
7. juli 2015 - 16:56

Grøvan: Det kan bli mer enn 130 milliarder til regjeringens nye vegselskap

– Et selskap med en spisset profil vil kunne gi økt fart i stamvegutbyggingen. Med bakgrunn i erfaringer fra andre europeiske land er det god grunn til å anta at etableringen av statlige ”Nye veier AS” vil gi mer veg for pengene, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Foto KrF

– Et selskap med en spisset profil vil kunne gi økt fart i stamvegutbyggingen. Med bakgrunn i erfaringer fra andre europeiske land er det god grunn til å anta at etableringen av statlige ”Nye veier AS” vil gi mer veg for pengene, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Foto KrF

– Jeg ser ikke bort fra at 130 milliarder kroner kan være for lite, og at det er behov for tilleggsbevilgninger utover i 20-årsperioden som foreløpig er planlagt, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) i et intervju med ABVs nettside. Han er saksordfører for det nye vegselskapet i Stortinget. – Det er imidlertid viktig at det lages tydelige grensesnitt mellom det nye selskapet og Statens vegvesen. Vi trenger ikke et nytt selskap som dublerer, sier han.

Les videre →

Les videre | 0
29. juni 2015 - 14:05

Tør Regjeringen «ta makten» for å få bygget veier raskere?

Statsminister Erna Solberg og resten av regjeringen tør å gå inn i dette arbeidet med full tyngde, fordi dette åpenbart vil flytte makt fra kommuner til statlig nivå. Dette krever kraft selv om det forutsettes at alle prosesser i planarbeidet må være åpne tidligere, og at «alle» skal få si sin mening, sier Fyksen.

Veiplanlegging: Statsminister Erna Solberg og regjeringen må våge å flytte makt fra kommuner til statlig nivå, mener Aksjon Bedre Vei. Foto Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Aksjon Bedre Vei (ABV) mener planprosessene bør forenkles, at de som krever tilleggsutredninger selv må betale for disse og at planmyndigheten bør overføres den myndighet som sitter med kostnadsansvaret. – Tør Regjeringen gå inn i dette reformarbeidet med full tyngde, fordi dette vil flytte makt fra kommuner til statlige myndigheter? spør styremedlem i ABV, Stein Fyksen.

Les videre →

Les videre | 0
27. mai 2015 - 09:09

Revidert budsjett: Blir det mer vei for pengene?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Stortinget: Han får mer penger til vei i revidert statsbudsjett. Men det trengs mye mer om målene i samferdselssektoren skal nås, så ABV minner om forslaget om å kombinere pensjonssparing med finansiering av lønnsomme veiprosjekter. Foto

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Stortinget: Han får mer penger til vei i revidert statsbudsjett. Men det trengs mye mer om målene i samferdselssektoren skal nås, så ABV minner om forslaget om å kombinere pensjonssparing med finansiering av lønnsomme veiprosjekter. Foto Reynir Johannesson/Frp

Når Stortinget før sommerferien behandler revidert nasjonalbudsjett vil flertallet følge Regjeringens forslag om å gi 255 millioner kroner mer til veiformål i år. Likevel er det de annonserte reformene som virkelig avgjør om det blir mer vei for pengene, mener Aksjon Bedre Vei.

Les videre →

Les videre | 0
14. mai 2015 - 09:05

ABV om veivesenets øst–vest-utredning: God hovedkonklusjon, men klart forbedringspotensial

Beste øst-vest-alternativ: E134 med forgreninger til Bergen og Haugesund i vest, lange tunneler ved Røldal, forbedret trasé i Telemark, og direkte forbindelse over Oslofjorden sør for Oslo.

Beste øst-vest-alternativ: E134 med forgreninger til Bergen og Haugesund i vest, lange tunneler ved Røldal, forbedret trasé i Telemark, og direkte forbindelse over Oslofjorden sør for Oslo.

I en høringsuttalelse slutter Aksjon Bedre Vei seg i til hovedkonklusjonene i Statens vegvesens Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet, nemlig at E134 må gis høyeste prioritet som ny hovedforbindelse mellom øst og vest, at utbyggingen må skje samlet og helhetlig, og med utstrakt bruk av statlig planlegging for å sikre at nasjonale interesser normalt får forrang fremfor lokale. ABV har imidlertid en rekke synspunkter og innspill hva angår organisering av planleggingen, trasévalg og veistandard. I høringsuttalelsen påpekes det også at utredningen er basert på samfunnsøkonomiske analyser som ikke fanger opp potensialet for nyskapt trafikk som følge av at E134 med forgreninger skaper større sammenhengende arbeidsmarkeder, og at veien blir en naturlig hovedåre mellom to av Norges tyngste økonomiske regioner.

Les videre →

Les videre | 0
7. mai 2015 - 13:17

– Utbyggingsselskapet er en velkommen men utilstrekkelig reform

Veiselskapet er et langt skritt i riktig retning, men ikke langt nok til å sikre en utbyggingstakt i samsvar med samfunnets behov, sier professor emeritus Dag Bjørnland.

Veiselskapet er et langt skritt i riktig retning, men ikke langt nok til å sikre en utbyggingstakt i samsvar med samfunnets behov, sier professor emeritus Dag Bjørnland.  Foto Petter Teigen.

– Dette er en reform som vil gi oss mer vei for pengene. Om den også vil gi mer penger til vei, det får vi først svar på med statsbudsjettet for 2016. Slik kommenterer samferdselsprofessor Dag Bjørnland regjeringens plan om et nytt selskap som skal stå for utbyggingen av en rekke større europaveiprosjekter.

Les videre →

Les videre | 0
15. april 2015 - 07:53

En offensiv nasjonal motorveiplan kan åpne for en ny æra i norsk veibygging

Regjeringen vil snart presentere en ny nasjonal motorveiplan. Den kan bli et viktig instrument i arbeidet med å gi Norge et moderne motorveinett, mener ABV – som allerede har utviklet sitt eget planforslag.

Regjeringen vil snart presentere en ny nasjonal motorveiplan. Den kan bli et viktig instrument i arbeidet med å gi Norge et moderne motorveinett, mener ABV – som allerede har utviklet sitt eget planforslag.

– Snart skal Regjeringen presentere sin lovede nasjonale motorveiplan. Sammen med det planlagte utbyggingsselskapet for hovedveier, som Samferdselsdepartementet skal presentere nærmere detaljer om i løpet av april, vil dette kunne åpne en ny æra for norsk veibygging, sier Knut Olaf Sunde, styremedlem i ABV. Men han understreker at dette for det første forutsetter at Regjeringen klarer å enes om en god og rasjonell plan, og for det annet at Stortinget følger opp Regjeringens forslag.

Les videre →

Les videre | 3
24. mars 2015 - 15:26