Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.

KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet.

Les videre →

Les videre | 0
21. oktober 2013 - 18:54

Store muligheter på Sundvolden

Erna og Siv, ScaqnpixKOMMENTAR. Får vi en ny giv i samferdselspolitikken med ny regjering? Avtalen mellom de fire borgerlige partiene åpner muligheter, men det avgjørende er hva som skjer i regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvolden Hotel. Skal Norge nærme seg en mer normal europeisk vei- og jernbanestandard må investeringsnivået trappes kraftig opp, og beslutninger, planlegging og bygging må organiseres på andre måter enn i dag. Dette krever vilje og evne til å tenke nytt. Og til å parkere gammel praksis som har gitt oss dagens mistrøstige situasjon. Les videre →

Les videre | 0
3. oktober 2013 - 15:49

– Vi burde bygge Norge. Men vi oppfører oss som et land som skal gå av med pensjon

Erik_Reinert foto Jarle Vines WC

Økonomiprofessor Erik Reinert understreker at investeringer i infrastruktur  ikke er inflasjonsdrivende, men tvert imot har en langsiktig motsatt effekt. Foto Jarle Vines/Wikimedia Commons.

– Inntektene fra olje og gass gir Norge en fantastisk mulighet til å bygge landet. Vi burde investere i kunnskap og infrastruktur som veier og jernbaner. Istedenfor legger vi en altfor stor del av inntektene i et av verdens største pensjonsfond. Vi oppfører oss med andre ord som en nasjon som har tenkt å gå av med pensjon, sier Erik S. Reinert – internasjonalt anerkjent økonomiprofessor som får gehør hos størrelser som ekspresident Bill Clinton og internasjonalt ledende økonomer. Les videre →

Les videre | 3
27. august 2013 - 21:34

Oljepenger til lønnsomme prosjekter er Norges mulighet til å få et moderne veinett

Yngve Slyngstad foto Nancy Bundt

Norge bør investere deler av oljeformuen i vei og annen infrastruktur. Men har de rett, de som mener at oljefondet og Yngve Slyngstad skal styre også denne virksomheten? Sannsynligvis er et nytt og spesialisert Statens investeringsfond for infrastruktur et bedre alternativ. Foto Nancy Bundt.

KOMMENTAR. Hvis Norge noen gang skal få et moderne vei- og jernbanenett, så er den realistiske løsningen at staten investerer en andel av oljeformuen direkte i lønnsomme prosjekter. Vi kommer i hvert fall ikke i mål hvis utbyggingen fortsatt skal være avhengig av statsbudsjett og bompenger. Les videre →

Les videre | 0
6. august 2013 - 16:06

– En klam hånd over norsk samferdselspolitikk

Det er manglende politisk vilje, ikke handlingsregelen, som hindrer rasjonell utbygging av veinettet, mener professor Dag Bjørnland. Foto Kjell Wold, Vegen og vi

– I Norge har vi lang tradisjon for at Finansdepartementet legger en klam hånd over bygging og vedlikehold av vei og jernbane, og også over avgiftspolitikken innenfor samferdselssektoren. De siste årene er det handlingsregelen som er blitt en hindring for å satse på moderne infrastruktur, sier professor Dag Bjørnland, en nestor i skandinavisk samferdselsforskning. 

 

 

Les videre →

Les videre | 1
14. juli 2013 - 13:49

Oljepenger til vei – på mer og på mindre smarte måter

Parilederdebatt i Litteraturhuset: KrFs Knut Arild Hareide (til venstre), Frps Siv Jensen, Høyres Erna Solberg og Venstres Trine Skei Grande.

Enige – eller ikke fullt så enige? KrFs Knut Arild Hareide (til venstre), Frps Siv Jensen, Høyres Erna Solberg og Venstres Trine Skei Grande. Foto Scanpix.

Den viste seg å være noe overdrevet, Aftenpostens melding om blå-grønn enighet om et nytt oljefond med avkastningen øremerket for samferdsel. Heldigvis, for ingen av partienes nokså sprikende forslag var gode nok. Det finnes billigere, mer effektive og mindre risikable løsninger for fondsfinansiering av vei og jernbane. Les videre →

Les videre | 2
3. juli 2013 - 23:55 2. mai 2013 - 16:30

– OPS, snublet visst litt…

Øyvind Halleraker – trukket seg inntil videre. Foto Trondheim Havn.

Øyvind Halleraker – trukket seg inntil videre. Foto Trondheim Havn.

KOMMENTAR. Er det en god idé at staten kjøper vei på avbetaling? Høyre synes tydeligvis dét, for OPS-prosjekter og bompenger var hovedgrep da partiets alternative transportplan ble presentert i går. Men OPS innebærer store og unødvendige rentekostnader, og gir dermed Høyre et forklaringsproblem. I dag ble problemet akutt: Samferdselspolitisk talsmann Øyvind Halleraker måtte trekke seg, etter å ha unnlatt å fortelle partiledelsen at han har privatøkonomiske interesser i Høyres samferdselspolitiske kjæledegge.

Les videre →

Les videre | 1
25. april 2013 - 20:15 15. april 2013 - 23:38

NTP: Mer penger, men lite gjøres med underliggende problemer

Knut Selberg mener at utbygging av en ny og bedre infrastruktur vil kreve at prosjektfinansiering må bli regelen.

Knut Selberg mener at utbygging av en ny og bedre infrastruktur vil kreve at prosjektfinansiering må bli regelen.

– Ja, Norsk transportplan 2014–2023 lover mer penger, det vil bli bygget mer vei og jernbane. Noe annet hadde vært umulig i et valgår. Men planen tar ikke tak i de underliggende problemer som har skapt situasjonen vi er oppe i. Og mesteparten av pengene skal brukes i neste periode, og mye er privatfinansiert gjennom bompenger. Private penger er ikke statlig finansiering, og skal ikke selges som det, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei og tidligere professor 1 i vei- og trafikkmiljø ved NTNU i Trondheim.  Les videre →

Les videre | 0
15. april 2013 - 13:13

NTP: Hva blir det igjen å bygge riksvei for?

Marit Arnstad vil ha internasjonal konkurranse på like vilkår.

”Det er voldsomt mye pæng,” mener samferdselsminister Marit Arnstad.Men hvor mye av dette går til vei?

Ifølge regjeringens ferske forslag til ny nasjonal transportplan skal 508 milliarder statlige kroner gå til samferdsel i planperioden 2014–2023. Men samferdsel er så mangt – hva blir det egentlig igjen til stamveinettet som Aksjon Bedre Vei er opptatt av?  Les videre →

Les videre | 1
13. april 2013 - 22:50

– Feil å la handlings-regelen hindre lønnsomme veiinvesteringer

Professor Øystein Noreng

Professor Øystein Noreng er uenig med dem som frykter at en raskere utbygging av veinettet vil skape økonomisk oppheting. Foto BI.

– Rask utbygging av vei og jernbane, storsatsing på forskning og utdannelse: Dette er medisinen som kan sikre Norges konkurranseevne, og gi kommende generasjoner et inntektsgrunnlag, mener Øystein Noreng, professor emeritus ved Handelshøyskolen BI. Les videre →

Les videre | 1
26. mars 2013 - 18:21

– Tiden inne for justert praktisering av handlingsregelen

Bruken av oljepenger: Hilde C. Bjørnland vil ha en dreining fra forbruk over mot veier og andre investeringer som fremmer langsiktig vekst.

Utbygging av lveier uten for sterk kostnadsvekst forutsetter at politikerne rett og slett prioriterer infrastruktur fremfor forbruk, mener Hilde C. Bjørnland.

– Handlingsregelen sikrer på ingen måte at vi gjør de riktige investeringene. Tiden er inne for en justering av hvordan regelen praktiseres. Bruken av oljepenger bør dreies fra generell offentlig utgiftsvekst og mer mot målrettet investering i infrastruktur, forskning og utdannelse, sier Hilde C. Bjørnland, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen BI. Les videre →

Les videre | 0
10. februar 2013 - 13:10

20–30 prosent tap på klattvis veibygging

Knut Selberg mener at utbygging av en ny og bedre infrastruktur vil kreve at prosjektfinansiering må bli regelen.

– Det er ingen nyhet at stykkevis og delt utbygging av veiprosjekter er sterkt fordyrende, men det er interessant at det belegges forskningsmessig, sier Knut Selberg.

I Norge detaljstyrer Stortinget veibyggingen gjennom ettårige bevilgninger til et utall småprosjekter. Det er lite kostnadseffektivt, konkluderer en forskningsrapport fra NTNU. Samfunnet taper 20–30 prosent, sammenlignet med rasjonell utbygging, viser en annen rapport fra Vista Analyse.  Les videre →

Les videre | 1
31. januar 2013 - 17:53

Vil ha Avinor-modell for veier – finansiert med øremerket bilavgift

SONY DSC

Avinor har fungert godt, og en tilsvarende løsning kan være et forbilde for en ny organisering av veisektoren, mener Steinar Juel.

– Finansiering, utbygging og vedlikehold av veinettet må overlates til et eget aksjeselskap, gjerne statlig eid, men frigjort fra politisk detaljstyring via statsbudsjettet, sier Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea. Han ser for seg en modell på linje med Avinor, fortrinnsvis finansiert gjennom en øremerket del av bilavgiftene. Les videre →

Les videre | 1
22. desember 2012 - 09:02

Kanskje ikke alle veier er ulønnsomme likevel?

Nils Terje Furunes, Aksjon Bedre Vei

– Dagens regelverk for kost-nytteanalyser medfører en systematisk undervurdering av nytten, og en overvurdering av kostnadene, skriver Nils Terje Furunes .

– Et skritt i riktig retning, men fortsatt store mangler. Slik kommenterer ABVs styreleder, samfunnsøkonom Nils Terje Furunes, rapporten fra Hagen-utvalget – som på oppdrag fra Finansdepartementet har foreslått nye prinsipper for analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av infrastruktur. Les videre →

Les videre | 0
6. desember 2012 - 18:07 15. november 2012 - 00:00

Skuffende statsbudsjett

sigbjørn_johnsen

Skuffende veibudsjett fra Sigbjørn Johnsen.

Statsbudsjettet for 2013 betyr i realiteten at statens bidrag til veibygging sakker akterut. Og fortsatt skal utbyggingen skje stykkevis og delt – slik at vi får mindre vei for pengene enn vi kunne fått. Les videre →

Les videre | 0
11. oktober 2012 - 12:32

Meningsløs bompengevekst

En ekstra beskatning: Første gang i historien at bompengene utgjør en større del av veibyggingsbudsjettet enn statens eget bidrag, sier Nils Terje Furunes.

Ifølge statsbudsjettet for 2013 skal Samferdselsdepartementet bygge veier for 9,3 milliarder kroner betalt av bilistene gjennom bompengeavgifter. Det er langt mer enn statens eget bidrag – og svært dårlig økonomi. Les videre →

Les videre | 0
11. oktober 2012 - 12:21

Historisk sjanse for Norge. Nå!

Knut Selberg mener at utbygging av en ny og bedre infrastruktur vil kreve at prosjektfinansiering må bli regelen.

Et velfungerende stamveinett betyr store besparelser og økt konkurranseevne for norsk næringsliv. Dette er viktig for distriktene så vel som for byene, mener Knut Selberg.

Økonomisk er Norge i en unik situasjon i forhold til de fleste andre europeiske land. Det ser imidlertid ut til at mange politikere ser dette mer som et problem enn som en mulighet. I hvert fall når det gjelder å få skikk på Europas dårligste hovedveinett. Les videre →

Les videre | 1
5. september 2012 - 23:30

Ny finansieringsmodell åpner muligheter

Styreleder ABV Nils Terje Furunes

– Det er urealistisk å tro at det er mulig å bygge et moderne stamveinett innen akseptabel tid med dagens veipolitikk, sier Nils Terje Furunes, som ønsker et nytt Statens investeringsfond for infrastruktur.

En helt ny finansieringsmodell som gjør det mulig å bygge ut et nytt og moderne stamveinett innen 2034: Dette er én av de nye ideene som nyetablerte Aksjon Bedre Vei bringer inn i den norske veidebatten. Les videre →

Les videre | 0
5. september 2012 - 01:50

Nasjonal aksjon for ny veipolitikk

Styret i ABV

Kristoffer Kvame (til venstre), Vidar Tellefsen, Stig Kjærvik, Knut Selberg, Per Morset, Håvar Nordberg, Knut Olaf Sunde, Nils Terje Furunes, Trygve Bragstad, Nicolai Østhus og Bengt Sæther utgjør styret i Stiftelsen Aksjon Bedre Vei.

Veiallianser og interessegrupper over hele Norge gikk i dag sammen om å lansere Aksjon Bedre Vei, en tverrpolitisk stiftelse som vil ha nye ideer, effektive virkemidler og en helt ny finansieringsmodell inn i veipolitikken. Målet er at et nytt og moderne stamveinett skal stå ferdig innen 2034. Les videre →

Les videre | 1
5. september 2012 - 00:01