Ny finansieringsmodell åpner muligheter

En helt ny finansieringsmodell som gjør det mulig å bygge ut et nytt og moderne stamveinett innen 2034: Dette er én av de nye ideene som nyetablerte Aksjon Bedre Vei bringer inn i den norske veidebatten.

– Det er urealistisk å tro at det er mulig å bygge et moderne stamveinett innen akseptabel tid med dagens veipolitikk. Finansieringen med årlige bevilgninger over statsbudsjettet gir manglende forutsigbarhet og for lite penger. Derfor trengs en radikal omlegging av veipolitikken, ellers vil Norge fortsatt ha Europas dårligste veinett i overskuelig fremtid, sier samfunnsøkonom Nils Terje Furunes, styreleder i Aksjon Bedre Vei. Han er ellers kjent blant annet som konsernøkonom og leder for Seksjon Samfunnsøkonomi i DnB NOR frem til 2010.

Et annerledes infrastrukturfond

Et hovedelementet i ABVs nye modell for finansiering er et Statens investeringsfond for infrastruktur (SIFI). Fondet bygges opp gjennom at det løpende tilføres en andel av statens petroleumsinntekter, på linje med Statens pensjonsfond utland (oljefondet).

– Men i motsetning til både oljefondet og forslagene til infrastrukturfond andre har lansert skal SIFI investere direkte i lønnsomme vei- og jernbaneprosjekter i Norge, sier Furunes. Han ser liten fornuft i å bygge opp et infrastrukturfond som investerer i utenlandske verdipapirer, for så å bruke en eventuell avkastning på innenlandsk veibygging.

– For det første vil avkastningen av verdipapirer og eiendom i utlandet variere fra år til år, og vil i perioder kunne være sterkt negativ. Dermed vil den ikke bidra til å skape forutsigbar finansiering for norske veiprosjekter. For det annet vil det trolig være vel så lønnsomt å investere i veier, sier han, og viser til at oljefondet har hatt en realavkastning fra januar 1998 til og med tredje kvartal 2011 på 2,19 prosent.

– Med realistiske beregningskriterier vil store deler av et moderne stamveinett gi bedre samfunnsmessig avkastning enn dette, og med lavere risiko, sier han.

Realistisk nedbetalingstid

ABVs fondsløsning innebærer at SIFI finansierer infrastrukturprosjekter helt eller delvis gjennom langsiktige lån til utbygger, for veisektoren Statens vegvesen og eventuelt også andre utbyggingsselskaper. Lånene nedbetales over en lang periode, forslagsvis 50 år, og forrentes etter en sats som står i forhold til et nytt og realistisk beregnet krav til samfunnsmessig avkastning.

– Midlene til å betjene lånene skal i hovedsak komme fra årlige bevilgninger over statsbudsjettet til utbyggerne, eventuelt også fra brukerbetaling, sier Nils Terje Furunes.

Politisk konsentrasjon om store linjer

Tanken er at SIFI skal få eget styre og ledelse. Disse har ansvaret for fondets investeringer innenfor et mandat som følger av Nasjonal transportplan, som vedtas av Stortinget for ti år av gangen med revisjon hvert fjerde år.

– Slik blir Nasjonal transportplan Stortingets primære virkemiddel til å styre utbyggingen av stamveinettet, som dermed får nødvendig frihet i forhold til detaljstyringen som politikerne utøver i dag, sier Furunes.

Hva så med veier som ikke er tilstrekkelig samfunnsøkonomisk lønnsomme til at de kan finansieres gjennom SIFI?

– De må bygges med direkte bevilgninger over statsbudsjettet, slik tilfellet er i dag. Men da vil vi samtidig få synliggjort at og hvorfor Stortinget ønsker å prioritere enkelte ulønnsomme veistrekninger, og dette vil gi grunnlag for en ryddigere og åpnere debatt, sier Nils Terje Furunes.

Mer om ABVs finansieringsmodell 

Mer om forholdet til “handlingsregelen”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top