Helleland: Vei-investeringene må øke mer enn NTP de neste årene

Selv om Norge skal bruke over 26 milliarder på hele vegsektoren neste år, har Høyres Linda Hofstad Helleland, leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, klare mål for de kommende årene: – Vei-investeringene må vi øke mye de neste årene, for å komme oss over nivået i Nasjonal Transportplan. NTP har satt av 56 milliarder til rene nyinvesteringer til 2017, men vi må sikte høyere, sier hun.

 Nå, ved begynnelsen av desember, legger Stortinget siste hånd på statsbudsjettet for 2015, etter langdryge forhandlinger mellom de to regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og deres to støttepartier, Kristelig Folkeparti og Venstre.

ABV har derfor bedt Høyres Linda Hofstad Helleland, leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, om å oppsummere hovedprioriteringene på vegsektoren neste år. Hun svarer slik:

– For det første følger vi opp Nasjonal transportplan, med mål om å overoppfylle den. Det betyr at vi må øke planleggingsmidlene kraftig, for så å kunne sette i gang med mer bygging senere år. Derfor dobler vi midlene til planlegging i dette budsjettet, samtidig som vi sørger for at alle store prosjekter i Nasjonal transportplan starter opp som planlagt. Det gjør de faktisk i år, med unntak av E16 Øye-Eidsbru på Filefjell, som ikke får oppstart som planlagt fordi posten ble kuttet i budsjettforhandlingene.
– For det andre henter vi inn igjen vedlikeholdsetterslepet. I 2015 vil vi for første gang på flere tiår få bedre riksveier i Norge, fordi etterslepet reduseres. Det er fortsatt enormt mye å hente inn igjen (30-45 mrd. i følge vegvesenet), men i regjeringens første egne budsjett bevilges det altså nok til å redusere etterslepet og det er en historisk milepæl.
– For det tredje arbeides det med å få ned planleggingstiden for veiprosjekter. I dag tar det i snitt 10 år å planlegge et veiprosjekt, og det er alt for lenge. Jeg mener vi bør ta i bruk statlig plan oftere, og at det i utgangspunktet burde være hovedregelen på alle europaveiprosjekt. Dette er viktige transportkorridorer for folk og næringsliv, og de kan ikke forsinkes fordi en av mange kommuner langs traseen ikke kan bestemme seg. Statlig plan innebærer ikke at kommunen ikke skal bli hørt, men at staten tar den endelige beslutningen, og er den eneste som kan endre den. Og så må staten også bli bedre selv, og samordne interessene sine på forkant, og der er regjeringen godt i gang gjennom en forsøksordning i 12 fylker hvor fylkesmannen skal samordne statens interesser til én enkelt innsigelse, i stedet for opp til 21 ulike, som er så mange instanser som har mulighet til å fremme innsigelse, sier Helleland.

Alle fire enige

Det var ikke forslagene til veibevilgningene som skapte problemer under budsjettforhandlingene. Linda Hofstad Helleland er tilfreds med at også Venstre og Kristelig Folkeparti støtter opp om milliardinvesteringene til nye og bedre veier.

– Jeg opplever at alle de fire samarbeidspartiene mener det er viktig at vi bygger ut infrastrukturen vår på vei, og er enige om at vi er avhengig av bedre veier for å styrke norsk konkurransekraft. Men det er klart at Venstre og KrF har andre prioriteter, og prioriterer jernbane over vei i forhandlingene. Jeg mener det viktigste er å gjøre noe med det som kjører på veien, ikke veiene i seg selv. Bilparken må moderniseres, og vi må få flyttet mer av godstransporten over på sjø og bane, slik at det blir bedre plass på veien for de som må kjøre der. Da hjelper det blant annet med satsing på jernbane, og jeg opplever at helheten i transportsektoren blir godt ivaretatt av de fire partiene, sier Helleland.

Årene som kommer

– Hva bør nivået på veiinvesteringene være i årene som kommer etter 2015?
– I 2015 vil vi bruke 26,4 milliarder på vegsektoren, og 12,1 av det går til veiinvesteringer. Her må vi øke mye de neste årene, for å komme oss over nivået i Nasjonal transportplan, men vi ligger allerede foran i følge en jevn opptrapping av planen. Planen legger opp til at vi frem til 2017 skal det brukes 56 milliarder på veiinvesteringer, men nå har vi endelig fått en regjering som ønsker å satse på vei, så vi skal havne over det. Enda viktigere er det at vi overoppfyller på antall kilometer ny vei, ikke bare antall milliarder, og det er helt sikker på at det vil vi klare. Vi er godt i gang, påpeker Linda Hofstad Helleland.

Litt mindre til vei …

De langdryge budsjettforhandlingene mellom de to regjeringspartiene – Høyre og Fremskrittspartiet – og Venstre og Kristelig Folkeparti gav noen små endringer på veibudsjettet for 2015. Dette er de viktigste endringene:

* 30 millioner mindre til Nasjonale turistveger, som gjør at prosjektet på Vøringsfossen blir utsatt.

* 55 millioner mindre til E16 Filefjell, som utsetter prosjektet Øye-Eidsbru.

* 245 millioner mindre til fornying av tunneler, men budsjettet vil fortsatt redusere vedlikeholdsetterslepet med ca. 0,7 mrd. kr.

… og itt mer til vei

I budsjettsalderingen kom Regjeringen med disse påplussningsforslagene:

* Det skal brukes 10 millioner kroner til å utbedre skadene som flommmen på Vestlandet påførte riksvegnettet i Hordaland og Sogn og Fjordane i oktober i år.

* Det settes av 66 millioner kroner ekstra til riksveginvesteringer. Disse midlene fordeler seg slik:

– 40 millioner kroner brukes til å kjøpe eiendom for å legge til rette for framtidig bygging av ny E18 på strekninga Lysaker-Ramstadsletta i Bærum.

– Det skal brukes 10 millioner kroner til å kjøpe eiendom langs traseen på riksveg 110 mellom Simo og Ørbekk. Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma.

– 16 millionar kroner skal dekke Statens del av merkostnadane knyttet til bygging av fylkesveg 115 Vamma-Ringnesdalen, som er en sidevei for E18 i Østfold.

Flere år med bompenger gjennom Vestfold

Dessuten går Regjeringen inn for å redusere bomtakstene på E18 gjennom Vestfold fra 88 kroner til 57 kroner. Begrunnelsen er at dette er et viktig grep for å styrke trafikksikkerhet på sideveiene til E18, der fylkeskommunen fryktet mye trafikklekkasje med de tidligere planlagte takstene. Regjeringen tar utgangspunkt i den kommende bompengereformen, og vil i en overgangsordning imøtekomme fylkeskommunens ønske om å forlenge perioden for innkreving av bompenger for hele E18 gjennom Vestfold fra 15 til 20 år. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har imidlertid gjort det klart at Samferdselsdepartementet – når den siste delstrekningen av ny E18 gjennom Vestfold står ferdig i 2017 – vil se på takstnivå og innkrevingsperioden på nytt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Stor støtte til Frps ønske om å bruke mer oljepenger for å finansiere samferdselsprosjekter
Selv om Frp er eneste parti som nå tar til orde for å finansiere samferdselsprosjekter med økt bruk av oljepenger, deler nesten én av tre Frps syn.
aftenposten.no 08.06.19 
Sps nestleder mener nullvekstmålet for biltrafikk i byer er meningsløst
Sps nestleder Ola Borten Moe støtter Frps krav om å skrote nullvekstmålet for biltrafikk, men mener Frps og samferdselsministeren ikke kan løpe fra ansvaret for de høye bompengeandelene i bypakkene.
aftenposten.no 07.06.19 
Ropstad åpen for å justere byvekstavtaler
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ser fram til å høre Frps bomløsninger og er åpen for å justere byvekstavtaler som har gitt stor bompengebelastning lokalt.
abcnyheter.no 07.06.19
Hvorfor i all verden skal Oljefondet spares til kommende generasjoner?
Oljefondet har ingen direkte tilknytning til pensjonsforpliktelsene.
aftenposten.no 06.05.19 
Solberg om bompenger: Ingen enkle løsninger
De fire regjeringspartienes ledere starter nå drøftelser om Frps harde krav til kutt i bompengeutgiftene. Statsministeren tror det blir krevende å bli enig.
abcnyheter.no 06.06.19 
Bompenge-debatten sett med finske øyne
Å følge med på bompenge-debatten er ganske surrealistisk for meg som har finsk bakgrunn.
nettavisen.no 05.06.19