Enorm økning i biltrafikken frem mot 2050 krever politisk handlekraft nå

Biltrafikken vil øke dramatisk fram mot år 2050, viser den ferske rapporten Grunnprognoser for persontransport 2014-2050, utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI) som et ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018- 2027. Vi blir stadig flere nordmenn, og fra 2014 til 2050 vil ”motorisert transportarbeid” øke med 41 prosent, fremgår det av rapporten. Dette understreker behovet for en mye sterkere satsing på nybygging av veier enn vi har sett hittil, mener ABV.

Antall reiser beregnes å øke omtrent i takt med befolkningen i prognoseperioden, med høyest vekst for flyreiser og bilreiser – og lavest for sykkelturer. Forventet befolkningsutvikling, med økende andel eldre, påvirker sterkt denne utviklingen. Transportarbeidet øker mer enn antall turer, noe som skyldes at antall lange turer øker mer enn de korte, fremgår det av rapporten. Til sammen beregnes totalt antall turer å øke med 31 prosent fra 2014 til 2050, mens motorisert transportarbeid i samme periode øker med 41 prosent.

Ifølge rapporten ble det foretatt 7,1 millioner reiser med bil hvert døgn i 2014. Dette tallet vil stige til 10,1 millioner reiser hvert døgn i 2050. For kollektivtransporten ble det foretatt 2,1 millioner reiser pr. døgn i 2014. Dette tallet stiger til nesten 2,5 millioner reiser i 2050.

Veksten kommer raskt

Transportøkonomisk institutt har beregnet at trafikkveksten vil øke omtrent i takt med befolkningen i prognoseperioden (befolkningen øker med 15 % til 2028 og deretter med 29 % til 2050). Mens det i dag bor litt over 5 millioner mennesker i Norge, forteller befolkningsfremskrivningene fra Statistisk sentralbyrå at det i 2060 vil bo nesten 7 millioner mennesker i Norge.

Rapporten viser imidlertid at fram til 2028 er veksten for bilreiser betydelig høyere enn for de andre transportmåtene. Det blir ikke så veldig mange flere som går, sykler eller bruker kollektive transportmidler i starten av prognoseperioden, noe som i stor grad skyldes den befolkningssammensetningen som ligger inne som forutsetning for prognosene. En stadig eldre befolkning bidrar ikke til at det blir mer sykling, samtidig som de eldste aldersgruppene vil bruke bil i større grad. Etter hvert vil denne trenden også stanse for de eldste gruppene. Derfor finner ikke TØI den samme tendensen senere i prognoseperioden.

Må satse på vei

Siden disse prognosene ligger til grunn for arbeidet med den nye Nasjonal transportplan for årene 2018-2027, sender også tallene en klar beskjed til planleggere og politikere: Det må satses mye mer på bygging av nye veier og på veivedlikehold de neste årene. Med dagens investeringsnivå er det helt urealistisk at Regjeringen og Stortinget klarer å møte disse utfordringene. Trafikkveksten vil ikke kunne tas unna ved at folk reiser kollektivt, bruker sykkel eller går til og fra jobben eller på fritiden, dette er tallenes klare tale. Dersom det ikke skjer en holdningsendring vil reisene ta lengre tid og køene vil vokse, noe som spesielt vil gjøre godstransporten mer kostbar.

Aksjon Bedre Vei har gjentatte ganger tatt til orde for at bevilgningene til veiformål må økes, at vedlikeholdsetterslepet må hentes inn og at utbygging av nye veier må organiseres og finansieres på en annen måte enn i dag. Regjeringen har tatt flere skritt i riktig retning, blant annet med etableringen av et eget utbyggingsselskap for hovedveinettet, infrastrukturfond og åpning for mer helhetlig finansiering. Likevel er det langt igjen før de virkemidlene er på plass som trengs for at vi skal få dett effektive veinettet som både Norges befolkning og landets økonomi vil være avhengig av i 2050.

Rapporten Grunnprognoser for persontransport 2014-2050 er utarbeidet av TØI ved forskerne Anne Madslien, Christian Steinsland og Chi Kwan Kwong i forbindelse med transportetatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018- 2027. Prognosene er basert på beregninger med modellene NTM6 og RTM.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nye Veier starter opp på nye Grenlandsbrua
Arbeidet med å forberede byggingen av tvillingen til Grenlandsbrua begynner i uke 33. Det første som nå gjøres, er å sikre fjellsiden hvor den nye brua skal bygges.
bygg.no 13.08.21 
Nye Veier signerer ikke E6-kontrakt med OHL
Nye Veier har valgt å ikke signere kontrakt med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. om utbygging av firefelts E6 mellom Storhove og Øyer i Innlandet. Det er andre gangen Nye Veier må avlyse konkurransen om denne E6-strekningen.
bygg.no 13.08.21 
Samferdselsministeren, Statsbygg-sjefen og vegdirektøren på RIFs Arendalsuka-arrangement
Både Samferdselsministeren og topplederne fra Statsbygg og Statens Vegvesen er blant bidragsyterne når RIF vurderer de forskjellige partiprogrammene opp mot tilstands State of the Nation under Arendalsuka.
bygg.no 13.08.21 
Rogfast: Hæhre og Risa fikk Kvitsøykontrakten for 622 mill
Det blir byggestart i september.
veier24.no 12.08.21 
Hæhre var ikke billigst, men har fått oppdraget med å bygge ny riksvei 4 Roa-Gran
Hæhre var ikke billigst, men best.
veier24.no 12.08.21 
Bedre veier gir klimagevinst
DEBATT: Min visjon er at de veiene vi nå bygger, vil stort sett bli kjørt på av neste generasjon kjøretøy, altså biler som har null eller svært lave lokale utslipp
aftenbladet.no 10.08.21 
Scroll to Top