Revidert budsjett: Blir det mer vei for pengene?

Når Stortinget før sommerferien behandler revidert nasjonalbudsjett vil flertallet følge Regjeringens forslag om å gi 255 millioner kroner mer til veiformål i år. Likevel er det de annonserte reformene som virkelig avgjør om det blir mer vei for pengene, mener Aksjon Bedre Vei.

I begynnelsen av mai ble revidert nasjonalbudsjett for 2015 fremlagt av finansminister Siv Jensen. Budsjettet fulgte hovedprioriteringene til regjeringen Solberg om å støtte omstillinger i norsk økonomi, redusere nivået på skatter og avgifter, bruke offentlige midler mer effektivt og satse på tiltak for verdiskaping og økt produktivitet. For veisektorens vedkommende ble budsjettrammene øket med 255 millioner kroner. Av dette skal i alt 198 millioner kroner brukes til flere riksveiprosjekter. I hovedsak skal bevilgningen brukes til rassikring bl. a. av E39 i Hordaland. Regjeringen foreslo også at fordelene for nullutslippsbiler gradvis skal fases ut.

På rett vei?

Professor Dag Bjørnland, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV), minner også om at i mars la regjeringen frem den lenge annonserte reformen som skal gi vårt land mer vei for pengene (Stortingsmelding nr. 25 (2014-2015)) med den flertydige overskriften På rett vei. Stortingsmeldingen var konsentrert rundt tre emner: Etablering av utbyggingsselskap, betydelig økt anvendelse av Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) og en bompengereform. – Jeg synes det burde være høyst aktuelt at regjeringen omtalte dette reformarbeidet, men kan ikke finne at så har skjedd i hovedpunktene i revidert nasjonalbudsjett eller i omtalen media har gitt av revidert nasjonalbudsjett. Aktualiteten vil jeg begrunne med å henvise til at de fleste av punktene ovenfor er relevante elementer i begrunnelsen for reformarbeidet. Jeg gjetter på at tålmodigheten hos dem som ser frem til reformarbeidet, kan begynne å bli tynnslitt, sier Bjørnland, og fortsetter:

– Det er lett å se at regjeringen kan få problemer i reformarbeidet. Regjeringen har lovet å redusere nivået på skatter og avgifter. Noen av utgiftene for å få mer vei for pengene skal nettopp finansieres med motorvognavgifter. For å få plass til sine gode formål øker regjeringen uttaket fra oljefondet med flere milliarder kroner, men disse midlene kommer ikke samferdsel til gode. Det gjør det heller ikke lettere for regjeringen at den i statsbudsjettet for 2016 har lovet å skaffe mer penger til veibygging. Kommer regjeringen til å måtte krype til korset og fastslå at det gode veiformål må skyves ut i en ubestemt fremtid?

ABV vil ha nytt fond

Det er nå god grunn til å minne regjeringen om forslaget som ABV har lagt frem og som kan løse regjeringens problemer. Forslaget er blant annet presentert på stiftelsens hjemmesider. Vi har kalt forslaget Et nytt pensjonsfond i Folketrygdfondet som er et statlig selskap eid av Finansdepartementet. Folketrygdfondet er imidlertid et «lukket fond», det vil si at det ikke kan tilføres nye midler ut over avkastningen fra eksisterende investeringer. Det er imidlertid ikke noe i veien for at regjeringen kan beslutte å etablere et nytt fond som legges inn under Folketrygdfondet. Vi har kalt nyskapningen for Statens pensjonsfond infrastruktur (SPI) – et fond som skal investere i lønnsomme norske hovedveiprosjekter, jernbaneprosjekter, havneutbygging, flyplasser og digital infrastruktur.

Første spørsmål som melder seg, er hvor fondsmidlene skal komme fra. Svaret er at fondet fortrinnsvis bør tilføres en andel av statens sparepenger. I dag plasseres disse i hovedsak i utenlandske aksjer, obligasjoner og næringseiendommer gjennom Oljefondet med en dagsaktuell markedsverdi på 7000 milliarder kroner. Ved å la SPI reinvestere deler av Oljefondets avkastning i lønnsom infrastruktur vil man også komme et langt skritt nærmere formålet med handlingsregelen slik den ble formulert i 2001 og behovet til regjeringen om mer vei for pengene.

ABV har også foreslått andre virkemidler som kan gi SPI midler til å finansiere veibygging, og i flere nettartikler skissert alternativer for hvordan SPI skal tilbakebetale lånene som opptas, men disse skissene behandler vi ikke i denne artikkelen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *