35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Foto: Statens vegvesen.

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres kjøretiden med hele 12 minutter, fremgår det av en test gjennomført av Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Tallene stammer fra testkjøring utført av NLF med en semitrailer lastet til 50 tonns totalvekt. Først ble strekningen mellom Grimstad og Sørlandsparken kjørt på gamle E18, tur-retur. Deretter ble kjøringen gjentatt, men denne gangen på nye E18 med fire felt og høyere fartsgrense.

 Resultatene er oppsiktsvekkende: Ikke bare gir den kortere strekningen med høyere hastighet redusert kjøretid. I tillegg senkes drivstoff-forbruket drastisk; etter å ha kjørt Sørlandsparken-Grimstad tur-retur på både gamle og nye E18, viste målingene en differanse på hele 13,26 liter i brukt drivstoff. Det utgjør 1,2 liter diesel per mil,” skriver NLF i en presentasjon av undersøkelsen.

Flyt

Det er en vanlig misforståelse forbruket øker hvis gjennomsnittshastigheten stiger. Forbruket er imidlertid langt mer påvirket av om kjøringen er preget av flyt og jevn hastighet enn av nedbremsinger og akselerasjoner. Det siste gir en stor økning av forbruket, og da særlig for tunge kjøretøyer.

NLFs undersøkelse har fått bred medieoppmerksomhet – og har utløst forutsigbare reaksjoner fra de delene av miljøbevegelsen som uansett ser færre biler på veien og mer trafikk over på tog som eneste løsning for reduserte klimagassutslipp.

Realisme

OBV ser også at noen jernbanestrekninger er eller ferdig utbygget vil bli viktige i Norges totale transportbilde, og er ikke imot en fornuftig jernbaneutbygging. Et norgeskart og litt realisme er imidlertid tilstrekkelig for de fleste til å innse at veitrafikk i all overskuelig fremtid vil stå for det meste av transportarbeidet her i landet. Og volumet vil øke, vi kommer derfor til å trenge gode veier i fremtiden også.

Klimautfordringene og forpliktelsene til å gjennomføre kutt må vi imidlertid ta alvorlig. Derfor er det et viktig poeng at moderne dieselmotorer har sterkt redusert utslipp av klimagasser, sammenlignet med eldre typer. Sammen med rask utbygging av et moderne motorveinett gir dette en betydelig utslippsreduksjon i tiden frem mot at nullutslippskjøretøyer overtar – og dermed nuller ut den miljømessige fordelen som jernbanen har i dag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

200 prosjekter skal stanse forfall på riksveiene
Statens vegvesen la mandag fram en oversikt over 200 prosjekter som skal bidra til å stanse forfallet på riksveiene.
15.05.23
Nå lyses bygging av ny E136 mellom Breivika og Lerstad i Ålesund ut
Den nye vegen vil i hovedsak gå i en tunnel på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det blir nytt toplanskryss i vest, og gang- og sykkelveg på hele strekningen.
15.05.23
Ekstra penger til Vegvesenet: Flere nye oppdrag vil bli lyst ut
De 1,2 milliardene ekstra i revidert nasjonalbudsjett vil bety at det kommer flere nye veioppdrag ut i markedet.
15.05.23
Dette skal veg-milliardane brukast til
I dag presenterte Vegvesenet ei prioritering av store, framtidige utbyggingsprosjekt på riksvegnettet.
15.05.23
Angriper Oslos sykkelsatsing: − En fiasko
Raymond Johansens byråd har brukt over 2,6 milliarder kroner på sykkelveier. – Men andelen som sykler har knapt økt, sier Høyres Eirik Lae Solberg.
14.05.23
RNB: Burde funnet rom for å fjerne kompetanseskatten og større satsing på infrastruktur
RIF oppfordrer Stortinget til å ta grep for bedre prioritering og økt forutsigbarhet for bygg og anleggsbransjen i revidert nasjonalbudsjett for 2023.
12.05.23
Scroll to Top