Arbeidet med ny Nasjonal transportplan 2022-2033. Samferdselsministeren har fått innspel frå etatar og verksemder: Slik er det mogleg å få meir samferdsel for pengane

– Regjeringa har ein svært ambisiøs Nasjonal transportplan (NTP) og framover skal vi bygge ut og vedlikehalde infrastrukturen som aldri før. For å få gjort alt vi har planar om og meir til i neste Nasjonal transportplan, må vi ha betre kontroll på kostnadane og sørge for at vi får mest mogleg ut av kvar samferdselskrone. Eg har difor bedt etatar og verksemder kna alle prosjekta sine i NTP, for å sjå kva moglegheiter vi har for å bygge smartare og meir kostnadseffektivt.
Scroll to Top