Skit i Norge, leve Toten!

Oslofjord bru

Samferdselsdebatten i Norge har fått en stadig sterkere dreining mot symbolpolitikk, ikke å finne de gode løsningene. Et eksempel på det, er regjeringens famøse vedtak om å bygge en ny, farlig tunnel som en parallell til den som allerede ligger der, og som er åpen bare annenhver dag i snitt, på grunn av stadige branner eller ulykker.

Når man ser på samferdselsdebattene i Norge, er det fristende å hente fram det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Årsaken er åpenbar: Debattantene, spesielt dem som ikke ønsker bedre veier, er eksperter på å skape debatter som kanskje gir mening lokalt, men representerer liten fremgang, for ikke å si tilbakeskritt om en ser dette i et helhetlig perspektiv.

I Oslo har for eksempel de selvbestaltede miljøforkjemperne i det rødgrønne byrådet i ferd med å ødeleggehandelsstanden i byen for å oppnå symboleffekter som kanskje er synlige i Oslo men som er usynlige, for ikke å si kontra-produktive i global sammenheng.

Nå er det jo slik at verden består av mer enn samferdsel, vil mange innvende. Og det er nok riktig, men få ting er så viktig for liv, helse og vår opplevelse av en relativ komfort som nettopp å ha et veisystem som fungerer. Under pandemien har dette blitt ekstra tydelig, fordi ett eneste skip på tvers i Suezkanalen en ukes tid, påvirket både medisintilgang og mattilførsel over hele Europa i flere måneder etterpå.

Samferdsel

Merkelig er det derfor at fakta ikke synes å påvirke den offentlige debatten på samferdselssektoren nevneverdig. Spesielt gjelder dette lokalisering og veivalg. Den sårt tiltrengte utvidede kapasiteten over Oslofjorden er et godt eksempel: Her er det noen få enkeltpersoner som har plassert seg i riktige posisjoner for å kunne trumfe gjennom det avgjort dårligste alternativet, nemlig enda en stupbratt tunell ved siden av den som «alle» ser ikke fungerer. Slik sett er det store likheter mellom veivalget og nedstengning av hovedstaden:

  • Oslo: 98% av bompengene går til kollektiv, sykkel og gange.
  • De rødgrønne i Oslo mest opptatt av å plage Oslobeboerne mest mulig med beboerparkering, dyrere parkering og fjerning av parkeringsplasser, fremfor å faktisk drive reell byutvikling.
  • Man ser på bilen som et onde og målet er bilfri by.
Farlig fjordkrysning

I den eksisterende Oslofjordtunnelen meldes det stadig om nye bilbranner i de stupbratte hellingene, og regjeringen, med Høyre i spissen, har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp ikke tatt inn over seg kunnskap om konsekvensene av dette.

E 134 er langt fra ferdigstilt, og problemene for oss som skal bruke veien, blir ikke mindre ved å bygge et nytt, parallelt løp under Oslofjorden. Tunellen som allerede ligger der, rangeres som den farligste i landet. Faktisk er det så mange branner og ulykker der den ikke har kunnet holde åpent mer enn annenhver dag se siste årene. En parallell tunell løser ingen problemer, men skaper en god del nye: Det er ingen grunn til å tro at det vil bli færre branner ved økt trafikk, tvert om.

Enten vi snakker om batteri- og hydrogendrevne kjøretøy eller tungtrafikk, sistnevnte med en prognose på 55% økning fram mot 2050, er det bare ett forsvarlig alternativ for en fremtidig økning av Oslofjordkrysning: Bygg en bro, slik rådet har vært helt siden 1990-tallet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Her tester Vegvesenet hvor sårbare ITS-systemene er
På E8 brukte etaten beslaglagt utstyr for å sjekke om de intelligente transportsystemene kan stå imot jamming.
veier24.no 30.09.21 
KVU Nord-Norge: Hva vil påvirke behovet for transport i framtida?
Klima ble sentralt på KVU-verksted i Mo i Rana denne uka. - Vi må tenke miljø på alle transportformer, sa en transportør.
vegvesen.no 30.09.21 
Prosjekteringsgrunnlag som er utarbeidet i tidligere planfaser for E134 Oslofjordforbindelsen er nå lagt ut på prosjektsiden.
Det er laget mange notater, rapporter og planer for prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen fram til nå. Her er det mye informasjon Statens Vegvesen ønsker å dele.
vegvesen.no 29.09.21 
Sæteråsen Maskin først i gang på Hålogalandsveien
Hålogalandsveien er Nord-Norges største samferdsels- og anleggsprosjekt. Kun én norsk entreprenør er med i konkurransen. Men Harstad-entreprenør Sæteråsen Maskin AS har første maskinkontrakt på gigantprosjektet. Der er andre sesong er akkurat slutt.
anleggsmaskinen.no 29.09.21 
Nye Veier får overført ti nye strekninger fra Vegvesenet
Mandag 27. september signerte Samferdselsdepartementet og Nye Veier for overføringen av ti veistrekninger fra Statens vegvesen til Nye Veier.
bygg.no 28.09.21 
60 selskap ville høre mer om Hordfast.
Rundt 60 ulike firma møtte opp da Statens vegvesen inviterte til bransjedag med dialog rundt entrepriseform på E39 Stord-Os (Hordfast).
bygg.no 28.09.21 
Scroll to Top