E134 Miljøvegen: Klart beste alternativ for ny hovedvei mellom øst og vest

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har annonsert at regjeringen i nær fremtid vil bestemme seg for hva som skal være fremtidens hovedvei mellom Oslo og Bergen/Haugesund. Én vei skal bli hovedkorridor mellom øst og vest, og bygges ut for å ta unna hovedtyngden av trafikken i overskuelig fremtid. Det finnes fem alternativer, men hvilket av dem gir kortest kjøretid og distanse, minst høydeforskjell, best driftssikkerhet vinterstid, og høyest miljøgevinst? Og hvilket alternativ har trafikkgrunnlag for firefelts motorvei, og gir i særklasse størst samfunnsnytte?

Oslo-Bergen ny plakatI dag finnes det egentlig ikke noen hovedvei mellom Norges to største byer. E16 over Filefjell, RV7 over Hardangervidda, RV 52 over Hemsedalsfjellet, E134 over Haukelifjell og Fv 50 Hol-Aurland er alle aktuelle alternativer for den som skal velge kjørerute. Men ingen av veiene har noe i nærheten av en standard som kunne gjort dem til en hovedpulsåre, det har distriktsinteresser kombinert med manglende satsningsvilje fra skiftende regjeringer satt en stopper for gjennom mange tiår. Nå ser det altså endelig ut til at det vil skje en prioritering og satsing i denne sårt underkjente transportkorridoren.

Nytteeffekter

Ikke uventet har tilhengere av alle eksisterende øst–vest-forbindelser meldt seg på i konkurransen om å bli regjeringens foretrukne alternativ. Det forestående veivalget var også et hovedtema på Den nasjonale veikonferansen 2014, arrangert av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i februar i år. Som et bidrag til å få en mer faktabasert debatt hadde OFV gitt Oslo Economics i oppdrag å utarbeide en rapport kalt ”Bedre øst-vest-forbindelse – beregning av nytteeffekter”. Her blir de aktuelle alternativene – Fv 50 Hol-Aurland ser nå ut til å være parkert – gjennomgått og evaluert i et samfunnsnytteperspektiv. Det vakte betydelig oppmerksomhet at Oslo Economics kom frem til at RV52 over Hemsedalsfjellet ga høyest brutto samfunnsnytte med 31 milliarder kroner, etterfulgt av E134 over Haukeli (12–13 milliarder), E16 (9 milliarder) og RV7 (4 milliarder).

Dag Bjørnland har E134 Miljøvegen er den klart beste løsningen for ny hovedveiforbindelse, mener Dag Bjørnland, nestor i skandinavisk samferdselsforskning.
E134 Miljøvegen er den klart beste løsningen for ny hovedveiforbindelse, mener Dag Bjørnland, nestor i skandinavisk samferdselsforskning.
Radikalt bedre forslag

– Det er mye å si om beregningsmodellene disse tallene bygger på, blant annet har Oslo Economics basert seg på trafikkvekstprognoser som er fremskrivninger av utviklingen over et svært kort historisk tidsrom. Det betyr at anslagene over fremtidig vekst blir tilfeldige. Det mest interessante er imidlertid at nesten alle medier har oversett at rapporten – i motsetning til Statens vegvesens ”Hovedrapport – strategisk utredning øst–vest-forbindelse” – også behandler et alternativ som omtales som en ”radikalt forbedret veistrekning som kan betjene all trafikk mellom ytre øst og ytre vest”. Nytteverdien for denne løsningen anslås til 58 milliarder, altså nær dobbelt så høyt som for RV52. Den samlede nytteverdien  inkludert reduserte kostnader ved utslipp og ulykker blir alt i alt beregnet til 64,6 milliarder, kommenterer professor emeritus Dag Bjørnland. Han er nestor i skandinavisk samferdselsforskning, og en aktiv og tungtveiende deltaker i debatten om norsk veipolitikk.

E134 Miljøvegen

– Rapporten fra Oslo Economics konkluderer ikke, men det er interessant å merke seg at den radikalt forbedrede løsningen instituttet tenker seg har sterke likhetspunkter med forslaget til ny E134, sier Bjørnland.

Forslaget er utarbeidet av sivilingeniør Johannes Sørli, og senere lansert av Vegforum Øst–Vest under navnet E134 Miljøvegen. Dag Bjørnland har lenge ment at dette er den klart beste løsningen for ny hovedveiforbindelse, og at den vil gi store gevinster i form av kortere reisetid, betydelig reduksjon i utslipp og miljøpåvirkning, full vintersikkerhet, redusert ulykkesrisiko – og dessuten er det eneste alternativet med et trafikkgrunnlag som gjør det realistisk med gjennomgående fire kjørefelter innenfor den planhorisont Statens vegvesen legger til grunn for når veien kan stå ferdig.

Hovedkorridor mellom øst og vest

E134 Miljøvegen er en løsning som vil fremstå som en klar og tydelig hovedkorridor for trafikken mellom Oslo og Bergen. Med forgrening til Haugesund og god tilknytning til den allerede vedtatte fergefrie E39 blir E134 en god øst-vest- forbindelse for hele regionen fra Stavanger til Bergen, som utgjør et av Norges viktigste vekstområder både i dag og i mange år fremover. I motsatt ende samler E134 trafikk til og fra Oslo-området, Drammens- og Kongsberg-regionene, Grenland, Vestfold og Østfold, dessuten Sverige, Danmark og Tyskland. Den foreslåtte hovedveien binder altså ikke bare sammen Norges to største byer, den blir også den korteste og raskeste forbindelsen mellom de to mest folkerike og raskest voksende delene av Norge. Over 160 000 bedrifter, rundt tre millioner mennesker og åtte av de ti største tettstedsområdene i landet sogner i dag til områdene veien vil betjene. I 2030 vil innbyggerantallet her ha økt til fire millioner.

 Samfunnsnyttig og miljøvennlig

I og med at veien betjener områdene med mest vekst vil den også få en betydelig andel av den totale trafikkveksten i landet. Dette bidrar til å gi veiprosjektet en høy og voksende samfunnsnytte, sammenlignet med alternativene. Og ikke minst er løsningen miljøvennlig: Kortest kjørestrekning og minst høydeforskjeller betyr store reduksjoner i både utslipp og transportkostnader. En ny E134 kan gi en halvering av CO2-utslippene for tungtransporten i forhold til dagens løsninger.

Et annet miljømoment er at en reisetid ned mot 3,5 timer fra Oslo til Bergen og Haugesund, og i underkant av fire timer til Stavanger, gjør kollektivtransport med ekspressbusser til et attraktivt, konkurransedyktig og miljøvennlig alternativ til fly, noe som vil gi betydelige utslag i utslippene av miljøgasser.

E134 fremstår med andre ord også etter ABVs oppfatning som gunstigste alternativ både miljømessig og økonomisk, og ikke minst når det gjelder å fremme videre norsk næringsutvikling. Det er verdt å merke seg at anleggskostnaden er mindre enn den beregnede totale brutto samfunnsnytten av prosjektet. Prosjektet har dermed positiv netto samfunnsnytte. En annen sak er at også de øvrige veiene mellom Oslo og Bergen må få en betydelig bedre standard. De nødvendige oppgraderingene ligger inne i ABVs forslag til motorveiplan for Norge.

 FAKTA OM E134 MILJØVEGEN ØST–VEST
 • 380 km Oslo–Bergen – kortere enn noe annet alternativ
 • Trafikkgrunnlag for firefelts motorvei med fartsgrense som for fremtidige motorveier  (100-110 km/t)
 • Kjøretid Oslo–Bergen og Oslo–Haugesund 3,5 timer
 • Kort kjøretid gir godt grunnlag for miljøvennlige ekspressbusser som alternativ til fly
 • Høyeste punkt 860 m.o.h. med to nye tunneler ved Røldal – lavere enn noe alternativ
 • Maksimal stigning i fjellovergangene 1,2 prosent, slakere enn noe alternativ
 • Kortere strekning og mindre høydeforskjeller gir mindre utslipp, særlig fra tungtrafikk
 • Mindre konflikt med dyrket mark enn alternativene
 • Full fremkommelighet vinterstid, rassikret, ingen konflikt med villrein
 • Adskilt lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk – færre ulykker, mindre forsinkelser
 • 3 millioner mennesker vil sogne til veien i dag, 4 millioner i 2030, mer enn noe alternativ
 • Kostnadsanslag omtrent 60 milliarder kroner, forutsatt sammenhengende utbygging

 

1 thought on “E134 Miljøvegen: Klart beste alternativ for ny hovedvei mellom øst og vest”

 1. Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug

  Så håper jeg at indre trase for E39 Srod Bergen blir valgt for å få full utnytelse av veien for indre Sunnhordland. dette selv om veien blir litt lengre så slipper en kostbare fjordkryssninger som værharde Bjørnarfjorden med flytebro. Pluss kan vi få en tilknyttning til Miljøveien her også til Hardangervidda. som øst vest forbindelse.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top