Fjellinjen-direktør går av etter at kritikkverdige forhold er avdekket
veier24.no 08.10.19 
– Vi hadde ikke overlevd én dag uten høy kvalitet på transporten
lastebil.no 08.10.19 
Ferjefri E39: Vegvesenet vil kutte veisalting ved bruk av solenergi
tu.no 08.10.19 
Mens politikerne i Viken vil droppe utbyggingen av ny E18 bevilger Regjeringen 400 millioner i nytt statsbudsjett
tu.no 07.10.19 
Så mye koster elbilsatsingen
tv2.no 07.10.19 
Nye Veier vil vurdere ny tunnel under Østmarka
bygg.no 07.10.19 
AF Gruppen skal rehabilitere Vålerengtunnelen
bygg.no 07.10.19 
Statsbudsjettet: 167 millionar til tunnelar i Aurland, 158 til rassikring i Vik
porten.no 07.10.19 
Prioriterer oppstart på Betna – Stormyra
tk.no 07.10.19 
Tana bru skulle åpnet i desember – åpningen usettes til august 2020
bygg.no 07.10.19
Statens vegvesen er nøgd: Stor satsing på trafikksikringstiltak i vest
firda.no 07.10.19 
Fryktar liv må gå tapt før noko blir gjort med rasveg
nrk.no 07.10.19 
Det gikk ikke så bra med lignin i Statens vegvesens miljøprosjekt på fv. 162
bygg.no 07.10.19 
Foreslår ny E6 for 14 milliarder
opp.no 06.10.19 
Krever at viktig laksevei i Finnmark blir prioritert i kommende statsbudsjett: -Næringen plages med at de ikke kommer frem
ilaks.no 04.10.19 
Vegvesenet skulle sikre autovern i hele landet innen torsdag. Disse strekningene har fremdeles for dårlig sikkerhet
tu.no 04.10.19 
Feil i betongblandingen årsak til at deler av taket i Fløyfjellstunnelen raste ned
tu.no 04.10.19 
Detaljregulering for E6 Kvål – Melhus sentrum – forslag til endring på høring og offentlig ettersyn
melhus.kommune.no 04.10.19 
Forsterker transportsamarbeidet i nord
at.no 04.10.19 
Starter avskoging i Mandal
nyeveier.no 03.10.19 
Vegvesenet ruster opp riksvei 2 for rundt 50 millioner
veier24.no 03.10.19 
– Utredning av Romsdalsaksen er bra for Møreaksen
smp.no 03.10.19 
1850 skal overføres til fylkene. Kun 1300 har takket ja så langt
veier24.no 03.10.19 
Nye vurderinger av E39 Ålesund–Molde
tk.no 03.10.19 
E39 Lyngdal vest – Ålgård ut på høring
bygg.no 03.10.19 
Meninger: Kva vil det koste å utgreie Romsdalsaksen?
smp.no 03.10.19
«Nye muligheter med Nye Veier»
smp.no 03.10.19 
Bedre biler gjør at Statens vegvesen åpner for å bygge veier med dårligere sikkerhet
dn.no 01.10.19 
E134 Bakka – Solheim – Kommunedelplan
vindafjord.kommune.no 01.10.19 
Vegvesenet avlyser planen om ferjefri E39
tu.no 30.09.19 
Lager kjempedeponi for 9,8 milloner kubikkmeter steinmasser
bygg.no 30.09.19 
Over 15 000 besøkte Transport & Logistikk 2019
lastebil.no 30.09.19 
Drar fram framkommelighet under Vegvesenets Teknologidager
bygg.no 30.09.19
Statens vegvesen vurderer flere alternativer på E10 gjennom Lofoten
bygg.no 30.09.19 

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…

Kampen om E6 i Gudbrandsdalen må fortsette!

Våren 2013 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om bygging av ny E6 i midt-Gudbrandsdalen. Utbyggingen av denne strekningen på ca. 65 km, mellom Ringebu sør (Ringebu) og Otta, var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2023. Her slås det fast…

Nytt løp i den brannfarlige Oslofjordtunnelen må stanses

Kanskje vil EFTAs overvåkningsorgan ESA redde norske politikere fra å gjenta og fordoble feilgrepet fra 1996, da tunnel ble valgt fremfor bro for Oslofjordforbindelsen. Uansett må vår nye samferdselsminister se på regjeringens vedtak om et tunnelløp nummer to med friske…

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…
All articles loaded
No more articles to load
Fem tilbydere skal konkurrere om bygging av E6 Moelv – Roterud
Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E6 Moelv – Roterud. I prosjektet inngår ny Mjøsbru.
kommunikasjon.ntb.no 08.10.19
Budsjettet: Meir veg for pengane
- Regjeringa bygger landet for framtida og det blir skapt nye jobbar i bygd og by. Trygge og gode vegar er ein føresetnad for å få det til. I 2020 skal vi fortsette å satse stort på veg. Vi skal opne mye ny veg, blant anna 55 kilometer firefelts motorveg, samstundes som vi skal vedlikehalde vegane vi allereie har. I budsjettforslaget sett vi òg av 100 millionar kroner til ei ny tilskotsordning for utbetring av fylkesvegar som er viktige for næringstransporten. Slik får vi varer heilt frå fabrikken til kundane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i ei pressemelding.
bygg.no 07.10.19 
– Full fart i bygging av veg og bane
– Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvidar bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.
bygg.no 07.10.19 
Ny E6 gir oss en mye bedre arbeidsdag
Det var ikke mange som snakket om å bygge ut E6 fra 2 til 4 felt i 2002.
gd.no 07.10.19 
Frykter ny veiavgift rammer dem med lange avstander og ingen alternativer
De lange avstandene i nord vil føre til at bilistene i landsdelen vil tape på en ny avgift per kilometer. Det mener NHO-basert transportorganisasjon.
nrk.no 07.10.19 
Halvparten av firefeltsveiene mangler
Og bare en firedel av midtdelerne som kreves etter veinormalene, er på plass
veier24.no 07.10.19 
Statsbudsjettet: God framdrift på Vegvesenets prosjekter
– Med dette budsjett blir det god framdrift på våre utbyggingsprosjekter og videre rehabiliteringen av veitunnelene, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.
vegnett.no 07.10.19 
NAF: Holder bilavgiftene omtrent uendret
Regjeringen foreslår en provenynøytral innføring av WLTP-syklusen, som betyr at det ikke blir noen vesentlig økning i bilavgiftene i 2020. Men for enkelte modeller er det dramatiske endringer – så mye som drøyt 150.000 kroner opp eller ned.
motor.no 07.10.19 
Treindustrien: – For lite penger til bruprogrammet
- Forutsigbare rammebetingelser er nøkkelen for å utløse investeringer i ny industri. Regjeringen svikter næringslivet når bruprogrammet ikke følges opp i tråd med Nasjonal Transportplan, mener Treindustrien.
bygg.no 07.10.19 
Foreslår å bruke 1,4 milliarder kroner på å redusere bompenger.
Etter høstens bompengekrangel, melder Regjeringen i statsbudsjettet at de vil øke bevilgningene til reduserte bomtakster utenfor byene fra 850 til 1,4 milliarder i 2020
nettavisen.no 07.10.19 
NHO Transport: Foreslår dyrere biodrivstoff i statsbudsjettet
Regjeringen foreslår å innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. januar 2020. For biodiesel vil avgiften utgjøre 3,62 kroner per liter hvis forslaget til statsbudsjettet blir vedtatt. På den annen side blir det ingen endringer i merverdiavgiften.
transport.no 07.10.19 
MEF mener veisatsingen i statsbudsjettet blir for liten: – Stor avstand til NTP-målene
MEF-sjef Julie Brodtkorb er bekymret for om regjeringen klarer å oppfylle ambisjonene i Nasjonal transportplan.
bygg.no 07.10.19 
NLF: Statsbudsjettet 2020: Stort sett som forventet, med et par ubehagelige overraskelser
«Regjeringen leverer et budsjett som for det meste fortsetter i samme retning som tidligere, uten de helt store overraskelsene ved første øyekast», sier NLFs direktør Geir A. Mo, og fortsetter; «For transportnæringen er dette i grove trekk godt nytt, men en svekket innsats for å senke vedlikeholdsetterslepet og en avgiftsøkning på miljøvennlig, bærekraftig drivstoff gir grunn til forundring og kritikk»
lastebil.no 07.10.19 
Meir pengar til fylkesvegane
- Regjeringa vil trygge arbeidsplassar landet over, og styrke bærekrafta i velferdssamfunnet. Skal vi lykkast med det må, eit konkurranseutsett norsk næringsliv få lettare åtgang til marknaden gjennom betre transport. I budsjettet for 2020 opprettar vi derfor ei ny tilskotsordning for å utbetre fylkesvegar som vert mykje brukt av næringstransport. Denne løyvinga og vidareføring av den sterke satsinga på samferdsel etter regjeringsskiftet, legg dermed til rette for at fylka kan prioritere sine vegar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
bygg.no 07.10.19 
Statlige penger til næringsvegene
Det opprettes en tilskuddsordning på 100 millioner kroner årlig i statlig tilskudd til utbedring av fylkeskommunale næringsveger.
kystogfjord.no 07.10.19 
Hvor går veien videre de neste 12 ukene?
Endelig slapp departementet fra seg høringsutkastet fra Vegvesenet. Hva skjer når den statlige kommunedelplanen for E39 havner i kommunene?
aftenbladet.no 05.10.19 
Åpnet ny delstrekning på E6 gjennom Helgeland
Torsdag 3. oktober ble ytterligere 12,1 kilometer europavei i prosjektet E6 Helgeland overlatt til trafikantene.
bygg.no 04.10.19
Trafikken på E6 vil bli doblet: Forbereder tunnel nummer to
Ny motorvei med 110 km/t på lange strekninger sør for Trondheim gir så stor trafikkøkning at Nye Veier og Statens vegvesen allerede i vinter vil legge til rette for to tunnelløp i Soknedalstunnelen.
opp.no 04.10.19 
84 000 tonn mindre salt på veiene forrige vinter
Bruken av salt i vinterdriften snudde ned forrige vinter. Vegvesenets entreprenører brukte 84 000 tonn mindre salt vinteren 2018/2019 sammenlignet med vinteren før. Dette tilsvarer en reduksjon på omtrent en firedel.
vegnett.no 04.10.19 
Meninger: «Nye vurderinger av E39 Ålesund-Molde»
Transportetatene og Nye Veier AS har levert innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033. Det er i lokale media framstilt som at Nye Veier AS har kommet med «tøff» og «kraftig» kritikk av utredningene Statens vegvesen har gjort.
smp.no 03.10.19 
Nye Veier vil ta Haukeli-prosjektene og kutte reisetiden mellom Bærum til Bergen til 3.5 timer
Nye Veier vil ta hele Haukeliprosjektet. Det kan gi 3,5 timers reise fra Bærum til Bergen.
nforeningen.no 02.10.19 
Dale: «Hele E18 og Oslopakke 3 er i fare»
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier at Viken-politikernes nei til E18-planene kan få dramatiske konsekvenser. Nå kan hele Oslopakke 3 være i spill – enda en gang.
motor.no 02.10.19 
Idiotiske valg gjøres av norske sjåfører nå
Høstferien er her, og dermed også kjøring på snøbelagte og glatte fjellveier. – Mange idiotiske valg gjøres av norske sjåfører nå på høsten, sier bergerne i «Vinterveiens helter».
at.no 01.10.19 

Oslofjordforbindelsen: KNA vil ha sikker bro, slutter seg til ESA-klagen

KNA går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier og Norges Lastebileier-Forbund har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

Betal for to, få én!

Vi kan lese at bompengeselskapet for utbygging av E6 i Midt-Gudbrandsdalen sliter med å betjene lånet som er tatt opp for å delfinansiere bygging av strekningen E6 Frya–Sjoa (etappe 1). Årsaken er at en større del av trafikken enn beregnet…

Stopp for Lysaker–Asker: Vil Dale sette E18 i spill?

De som kjemper mot E18 er dømt til å tape, sier samferdselsminister Jon Dale til Aftenposten. Likevel stopper han arbeidet og forsinker  utbyggingen med et par år, påfører store ekstrakostnader – og setter prosjektet i spill, skriver Stein Fyksen (bildet).…
All articles loaded
No more articles to load

Budsjettet: Meir veg for pengane

- Regjeringa bygger landet for framtida og det blir skapt nye jobbar i bygd og by. Trygge og gode vegar er ein føresetnad for å få det til. I 2020 skal vi fortsette å satse stort på veg. Vi skal opne mye ny veg, blant anna 55 kilometer firefelts motorveg, samstundes som vi skal vedlikehalde vegane vi allereie har. I budsjettforslaget sett vi òg av 100 millionar kroner til ei ny tilskotsordning for utbetring av fylkesvegar som er viktige for næringstransporten. Slik får vi varer heilt frå fabrikken til kundane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i ei pressemelding.

– Full fart i bygging av veg og bane

– Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvidar bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

NAF: Holder bilavgiftene omtrent uendret

Regjeringen foreslår en provenynøytral innføring av WLTP-syklusen, som betyr at det ikke blir noen vesentlig økning i bilavgiftene i 2020. Men for enkelte modeller er det dramatiske endringer – så mye som drøyt 150.000 kroner opp eller ned.

NHO Transport: Foreslår dyrere biodrivstoff i statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. januar 2020. For biodiesel vil avgiften utgjøre 3,62 kroner per liter hvis forslaget til statsbudsjettet blir vedtatt. På den annen side blir det ingen endringer i merverdiavgiften.

NLF: Statsbudsjettet 2020: Stort sett som forventet, med et par ubehagelige overraskelser

«Regjeringen leverer et budsjett som for det meste fortsetter i samme retning som tidligere, uten de helt store overraskelsene ved første øyekast», sier NLFs direktør Geir A. Mo, og fortsetter; «For transportnæringen er dette i grove trekk godt nytt, men en svekket innsats for å senke vedlikeholdsetterslepet og en avgiftsøkning på miljøvennlig, bærekraftig drivstoff gir grunn til forundring og kritikk»

Meir pengar til fylkesvegane

- Regjeringa vil trygge arbeidsplassar landet over, og styrke bærekrafta i velferdssamfunnet. Skal vi lykkast med det må, eit konkurranseutsett norsk næringsliv få lettare åtgang til marknaden gjennom betre transport. I budsjettet for 2020 opprettar vi derfor ei ny tilskotsordning for å utbetre fylkesvegar som vert mykje brukt av næringstransport. Denne løyvinga og vidareføring av den sterke satsinga på samferdsel etter regjeringsskiftet, legg dermed til rette for at fylka kan prioritere sine vegar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
All articles loaded
No more articles to load