1000 lysarmaturer skal skiftes ut i Oslofjordtunnelen
veier24.no 16.09.21 
Aksekampen, valgresultatet og konsekvenser
tk.no 15.09.21 
Høring av planprogram for E39 Stord-Os
at.no 15.09.21 
To vil bygge største enkeltprosjekt i Harstadpakken
bygg.no 14.09.21 
Veidekke krever en milliard ekstra av Vegvesenet
bygg.no 14.09.21 
NAF er svært bekymret for rv 22 mellom Borg havn og E6
f.b.no 13.09.21 
Nye Veier og gamle veier
irisor.no 13.09.21
Det kan bli både trygt og miljøvennlig å bygge på kvikkleire
forskning.no 13.09.21 
– Jeg kan nesten ikke gjenta meldingene jeg får om dette
nrk.no 12.09.21 
Nye E39 Kristiansand til Mandal klar, digitalt
n247.no 10.09.21 
Strengere krav mot svevestøv vil gi flere miljøfartsgrenser og mer veivask
veier24.no 10.09.21 
Åpent brev til samferdselsministeren: – Vi frykter at Akland, Torbjørnsdalen og Moland nå blir lagt i potten for å innfri andre hensyn
austagderblad.no 10.09.21 
Rykende uenige om behov for nye motorveier
n247.no 09.09.21 
Ny E39 gjennom Lund kommune innen 2031
lund.kommune.no 09.09.21
NRK beklager feil bruk av illustrasjon i sak om Nye Veier
nrk.no 09.09.21 
Hvorfor tunnel når bro er billigere?
budstikka.no 09.09.21 
Verdens første hydrogenferje ble Ship of the year
veier24.no 09.09.21 
Hemmelige Statens Vegvesen
tk.no 09.09.21 
Detaljregulering for E6 Gyllan – Kvål – varsel om utvidelser av planområdet
melhus.kommune.no 08.09.21
Skanska med første salve ved Sollihøgdatunnelen
bygg.no 08.09.21 
Ordførar finn ikkje att tunnelen han vart lova
nrk.no 08.09.21 
«Hold fast på Møreaksen»
smp.no 08.09.21 
Skandalen Møreaksen
tk.no 07.09.21 
Planprogram ny E6 på høring
sorfold.kommune.no 07.09.21 
Dette vil ny E16 bety for meg | Stig Nicklas Hansen (V)
ringblad.no 07.09.21
Framleis juks
tk.no 06.09.21 
E6-planer med mangellapp
gd.no 06.09.21 
Et steg nærmere ny E18
ta.no 06.09.21 
Snur om lys på E6: Nå tennes lyset på Norges mørkeste motorvei
motor.no 06.09.21 
Sanner nabo til ny E18: Inviterer Ap til vei-samarbeid
vg.no 06.09.21 
Regjeringa foreslår meir pengar til Sotrasambandet
samferdselinfra.no 06.09.21 
Folkemøte på Moi om veien videre for ny E39
avisenagder.no 05.09.21 
«Hvem eier sannheten om E39 gjennom fylket?»
smp.no 04.09.21
Lokale utspill i en debatt på Grorud er ikke Venstres politikk
oa.no 03.09.21 
Nye Veier bygger raskere enn vi gjorde tidligere
gd.no 03.09.21 
Kven står bak skandalen?
tk.no 03.09.21
Seks entreprenører kjemper om brukontrakt på rv. 3
bygg.no 03.09.21 
Glad for at prosessen rundt Møreaksen blir undersøkt
tk.no 02.09.21 
– Kan ikkje bygge veg utan å øydelegge litt natur
nrk.no 02.09.21 
Karmsund bru
h-avis.no 02.09.21 
– Nordland trenger oss på Stortinget!
bodonu.no 02.09.21 

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

“Det er nå eller aldri!” Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…
NAF-kritikk mot Ap-lederen: – Dette blir helt feil, Jonas
NAF mener Ap-leder Jonas Gahr Støre kommer med løfter om ladestasjoner og drivstoffavgifter som gir det stikk motsatte av hva norske bilister trenger.
motor.no 09.09.21
Vegvesenet planlegger nok et gigantprosjekt – ønsker dialog med bransjen
Med et styringsmål for kostnader på 38,5 milliarder 2021-kroner, blir Hordfast-prosjektet et av de største samferdselsprosjektene som noen gang er bygget i Norge.
veier24.no 08.09.21 
Sotra Link er vinner av OPS kontrakten på Sotrasambandet
To leverandører har konkurrert om Norgeshistoriens hittil største fastpriskontrakt innen samferdsel. I dag presenterte Statens vegvesen Sotra Link som vinner av kontrakten.
samferdselinfra.no 08.09.21 
NAF og bilorganisasjonene: Krever utsettelse av elbilmoms til 2024
En anerkjennelse av at bilen løser samfunnsutfordringer, utsettelse av elbilmomsen til 2024 og umiddelbar start på arbeidet med en bedre ladeinfrastruktur.
motor.no 07.09.21 
– Distriktene føler seg lite forstått av politikerne. Veivedlikeholdet taper
Distrikts-Norge feller en hard dom over hvor godt politikerne jobber med samferdsel.
veier24.no 07.09.21 
Konkurranse virker – også i veisektoren
Økt konkurranse i veisektoren var en viktig årsak til at Nye Veier ble opprettet i 2016. Kostnadsveksten i sektoren hadde i lang tid vært for høy og til tross for stor økning i de statlige bevilgningene måtte noe gjøres.
bygg.no 06.09.21 
Samferdselsdepartementet har motteke rapport frå Statens vegvesen om tunneltryggleik
– Noreg er eitt av landa i Europa som har flest tunnelar. Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar, og tunnelane blir stadig tryggare. Statens vegvesen har no levert ein rapport til Samferdselsdepartementet om rutinane deira i samband med fleire steinras i tunnelar i sommar, seier Knut Arild Hareide.
samferdselinfra.no 06.09.21
Vraker E134-løsninger – to valg gjenstår
Politikerne i Asker og Lier står foran to trasévalg for strekningen som knytter E134 med E18.
budstikka.no 06.09.21 
Statens vegvesen anbefaler riving av Sandvikabruer
Stort vedlikeholdsbehov og utdaterte konstruksjonsløsninger gjør at Vegvesenet ikke anbefaler gjenbruk av Sandviksbruene i nytt veianlegg
bygg.no 06.09.21 
Starter sprengning ved ny tunnel på E6
Det er mye som skjer i prosjektet E6 Kvithammar-Åsen denne høsten. Nå starter arbeidet i den nordlige enden av Forbordsfjelltunnelen, noe som også vil påvirke omgivelsene.
s-n.no 05.09.21 
Med «klimabrølet» i bakgrunnen, vil norske politikere fortsette å øke bilutgiftene for folk flest
Bompenger eller veiprising? Vi burde vel heller si: pest eller kolera?
nettavisen.no 05.09.21 
Frykter bråstopp for E6-utbygging
Det lugger kraftig for E6-utbyggingen mellom Moelv og Øyer. Politikerne frykter store forsinkelser og i verste fall at hele prosjektet blir stanset.
nrk.no 03.09.21
Tar grep for å stanse E39-debatt: Hareide frykter fem års forsinkelse for Hordfast
Senterpartiet nøler om støtte til bygging av gigantbroen over Bjørnafjorden på nye E39. Samferdelsminister Knut Arild Hareide mener en omkamp kan forsinke Hordfast med inntil fem år. For Møreaksen kan en utsettelse bli enda drøyere.
motor.no 03.09.21 
MDG vil skrote 36 nye vegprosjekt: – Uaktuelt, seier Ap og Sp
Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovar at det vert bygd fire felts E18 og E39 heilt frå Stavanger til Oslo. – Vi gjer oss ikkje avhengig av MDG i desse spørsmåla, seier Sps toppkandidat i Agder.
nrk.no 02.09.21
Skanska i god rute over Sollihøgda
Fem måneder etter anleggsstart på ny firefelts E16 over Sollihøgda holder Skanska bra fremdrift. I de første 150 dagene med anleggsdrift har entreprenøren sprengt ut nesten en million kubikk masser.
bygg.no 02.09.21 
Enda mer vei skal bli bedre i Valdres: Da bærer det løs med E16 Turtnes-Øye
Nå skal Brødrene Dokken i gang med ytterligere 3,2 kilometer.
veier24.no 01.09.21 
LNS skal bygge ny E6 på Helgeland til 1,4 milliarder
LNS AS har sikret seg oppdraget med å bygge ny E6 forbi Trofors sør på Helgeland.
bygg.no 01.09.21
Nå starter byggingen av E6 Ranheim-Værnes
Første del av de 23 kilometrene skal stå ferdig i 2023.
veier24.no 01.09.21 
Bare ett norsk entreprenørselskap med i kampen om OPS-prosjektet i nord til 18 milliarder
Skanska Norge, italienske ASASTM S.p.A. og polske Gulermak har søkt om å bli prekvalifisert til prosjektet med en kostnadsramme på 18,3 milliarder kroner.
veier24.no 01.09.21 
Nye Veier snur: Vurderer klima og miljø i alle veiprosjekter
Selskapet endrer strategi. De vil vurdere gjenbruk av eksisterende veier over hele landet.
nrk.n0 01.09.21
– Mandal øst – Mandal by åpner seks måneder foran skjema
Da statsminister Erna Solberg gjestet Nye Veiers prosjekt Mandal øst – Mandal by i Lindesnes mandag varslet Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland om en fremskyndet åpning av prosjektet.
bygg.no 30.08.21
Nye Veiers første prosjekt i Nord-Norge starter opp
Fredag startet utbyggingen av E6 Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark. Dermed har Nye Veier utbygginger over hele landet.
bygg.no 27.08.21 
Fiks de farlige veiene
Av Einar Tho, ansvarlig redaktør Haugesund Avis
h-avis.no 27.08.21 
Scroll to Top