«Sunnmøre blør, E-136 og Nordmøre likeså!»
smp.no 26.05.21 
Norge fortsatt best på trafikksikkerhet
veier24.no 26.05.21 
Exit Møreaksen som europaveg
tk.no 26.05.21 
Se Entreprenørdagen i opptak her
bygg.no 25.05.21 
Med industrien i ryggen: Skognæringa applauderer Frps forslag til ny NTP
isolor.no 25.05.21 
Tana bru – demokrati eller kameraderi?
ifinnmark.no 25.05.21 
Møreaksen vs Romsdalsaksen: – Det er god grunn til å være skeptisk
tk.no 25.05.21 
«Er politisk strid viktigere enn resultater?»
smp.no 25.05.21
Mer fjell skal sikres på E18 i Vestfold: Vegvesenet trenger entreprenør med stor kapasitet
veier24.no 25.05.21 
«Omvegen Møreaksen»
smp.no 24.05.21 
Norges største fergefylke setter det grønne skiftet på vent – nekter å punge ut
nrk.no 22.05.21 
Næringslivets «opprop»: Egeninteresser og sterke oppfordringer
tk.no 21.05.21 
Klart for utbygging av Bypakke Ålesund
veier24.no 21.05.21
Vegvesenet tar i bruk modell som skal gi færre konflikter i tunnelprosjekter
veier24.no 21.05.21
Hareide har fått over 260 spørsmål fra Stortinget om Nasjonal transportplan
bygg.no 21.05.21 
Næringslivet prioriterer ny vei og jernbane
ba.no 21.05.21 
Byggenæringen ba politikerne om forutsigbarhet rundt NTP-arbeidet
bygg.no 21.05.21 
Detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal øst oversendt Lyngdal kommune
nyeveier.no 20.05.21 
Mener alle må bidra: Denne mannen vil ha bompenger av elbilistene
motor.no 20.05.21
Fogderikamp om akser!
tk.no 20.05.21 
Vegvesenet tar i bruk ny byggetidsmodell i tunnelkontrakter
bygg.no 20.05.21
Vegvesenet prøver ut fire fossilfrie anleggsplasser
at.no 20.05.21 
Nå starter planleggingen av nye Majorstuen T-banestasjon
bygg.no 20.05.21 
Erik Solheim:
twitter.com 20.05.20
«Høgdemeter på Møreaksen»
smp.no 19.05.21 
Infralydteknologi skal varsle snøskred både i sør og nord
veier24.no 19.05.21 
Bygger bedre uten ”svarteper”
samferdselinfra.no 19.05.21 
6,5 milliarder: Klart for tidenes største samferdselsløft i Tromsø
veier24.no 19.05.21 
Romsdalsaksen sparer fylket
tk.no 18.05.21 
Millionkrangel etter at delar av «Noregs brattaste veg» raste ut
nrk.no 18.05.21 
Veidirektøren hadde ikke tro på bompenger – tok veldig feil
abcnyheter.no 18.05.21 
Dobler prisen for veistrekningen – Askim Entreprenør krever mer enn 100 millioner ekstra fra Viken fylkeskommune
bygg.no 14.05.21 
Når skal vår Statsminister forstå at å bruke 25-35 milliard kroner på Møreaksen er aldeles spinnvilt – Norge går med dundrande underskot, Erna!
driva.no 14.05.21 
Reduserte bomtakster i Fosenpakken
kommunikasjon.ntb.no 14.05.21 
Uten Senja-pakken lykkes ikke denne regionen
folkebladet.no 14.05.21 
Når veien rulles ut
blv.no 13.05.21 
Vi trenger en ettersleps- og vedlikeholdsminister
bygg.no 12.05.21 
ROR styrt av Møreaksen, Orten og Dahl!
driva.no 12.05.21 
Nytt konsulentoppdrag: Kommunedelplan for E39 Bokn-Hope
veier24.no 12.05.21 
MEF skuffet over at moms-saken ikke er fulgt opp i revidert
bygg.no 12.05.21
Takk, Terje Tovan!
rbnett.no 12.05.21 

Høringsuttalelse fra OBV: Nødvendig med lang tunnel ved Haukeli

Organisasjonen Bedre Veier (OBV) har avgitt sin høringsuttalelse til Statens vegvesen om valg av løsning for strekningen E134 Vågslid–Seljestad. Hovedpunkter i uttalelsen: Som hovedvei mellom Norges mest folkerike regioner og fremtidig hovedvei mellom Oslo og Bergen må E134 bygges ut…

Positive signal frå Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet legg i brev til Vegdirektoratet til grunn at den framtidige traseen for E134 gjennom Vest-Telemark (Gvammen–Vågsli) vert lagt i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134 (over Rauland). Av brevet går det dessutan fram at regjeringa vil arbeide…

Mer fag, mindre politikk i veisektoren

Ville Norge vært bedre tjent med et veiregime der prioriteringer, trasévalg og utforming av prosjekter ikke avgjøres av mer og mindre kompetente politikere – i mange tilfeller med klare egeninteresser på tvers av nasjonale interesser? Trenger vi en avpolitisering av…

Godt begynt, langt igjen?

Nye Veier AS er i full gang med å bygge ny e18 mellom Tvedestrand og Arendal. (Animasjon Nye Veier) Etter mange tiår med en bedrøvelig veipolitikk og Europas dårligste veinett er det faktisk på mange måter nye tider i veisektoren.…

Bomstasjonene ut i verdensrommet

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende…

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP). Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen…

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres…

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan,…

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er…

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet…

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en…

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

“Det er nå eller aldri!” Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.         Av Erik Heirung og…

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet…
E18 Vestkorridoren: Det kan bli krevende å bygge tunnel under Sandvikselva
Vegvesenet lyser ut seismiske undersøkelser langs deler av den nye traseen. Hvordan ser det egentlig ut under Sandvikselva?
veier24.no 13.05.21 
Starter grunnboringer i mai. Vil bygge E6 i Sørfold så raskt og effektivt som mulig
For å bygge vegen raskt og optimalisere prosjektet har Samferdselsdepartementet besluttet at prosjektet skal forberedes for bygging med tidlig involvering av entreprenør.
veier24.no 12.05.21 
Åpne standarder: Nå er SOSI Vegkropp på høring!
Høringsversjonen av SOSI vegkropp for prosjektering er klar, med høringsfrist 20.mai
veier24.no 12.05.21 
Samfunnsøkonomiske analyser: Favoriserer de veibygging i by?
KRONIKK: Det er flere uavklarte spørsmål knyttet til forholdet mellom samfunnsøkonomisk lønnsomhet og biltrafikk i byområder. Samfunnsøkonomer bør bidra til å svare på disse.
samferdsel.toi.no 12.05.21 
Vi trenger en ettersleps- og vedlikeholdsminister
RIF’s tredje “State of the Nation”-rapport som beskriver Norges tilstand og behov for vedlikehold og fornying av infrastruktur i 2021 kom nylig.
bygg.no 12.05.21 
Overfører Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss til Nye Veier
– Nye Veier har oppnådd vesentlige kostnadsreduksjoner på sine veiprosjekter. Selskapet har indikert at det er mulig å ta ut effektiviseringsvinster av fellesprosjektet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
veier24.no 11.05.21 
Nye løft for samferdselen i revidert budsjett
I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021, fremlagt i dag, går regjeringen inn for nye løft innen samferdselssektoren.
samferdsel.toi.no 11.05.21 
Klart for utbetring av Lærdalstunnelen for 2,3 milliardar
Lærdalstunnelen må utbetrast for å vere innanfor krava til EUs tunnelsikkerheitsdirektiv. Kostandsramma er på 2,3 milliardar kroner.
bygg.no 11.05.21 
RIF kritisk til regjeringens veiprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett
I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett øker regjeringen bevilgningen til vedlikeholdet av riksveinettet med 250 millioner kroner, men foreslår ingen ekstra midler til vedlikehold av fylkesveiene, som er den delen av offentlige bygg og infrastruktur i Norge som det, ifølge Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), står dårligst til med.
bygg.no 11.05.21 
Vegvesenet har nå valgt hvem som skal utarbeide forprosjekt for bruer over Halsafjorden og Sulafjorden
Forprosjektene, som innebærer utredning av åtte ulike brukonsepter, skal gi Statens Vegvesen et beslutningsgrunnlag for valg av brukonsept for de to fjordene.
bygg.no 11.05.21 
MDG melder seg ut
MDG veg? Slik er det, og slik forblir det, hvis MDG får bestemme i samferdselspolitikkken.
gd.no 11.05.21 
MDG vil avslutte/nedskalere 36 motorveiprosjekter
Også prosjekter der det er signert kontrakter i dag.
at.no 10.05.21
Vegdirektøren vil belønne kostnadskutt med videre veibygging
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland mener Statens vegvesen må ha rammevilkår med større fleksibilitet, og foreslår blant annet at lengre utbyggingsstrekninger kan ha kontrakter med opsjon for videre veibygging hvis kostnadene reduseres.
bygg.no 10.05.21 
Bru over Bjørnafjorden kan bli 12 milliarder kroner billigere
I starten av bruprosjektet beregnet Statens vegvesen kostnadsnivået til 28 milliarder kroner, men nå er estimatet på 16-17 milliarder i 2021-kroner for bru over Bjørnafjorden.
bygg.no 10.05.21 
Vedlikeholdspott på 250 millioner til riksveier
Regjeringen setter av 250 millioner kroner mer til vedlikehold av riksveier i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.
bygg.no 08.05.21 
Folkets dom: Ønsker ikke vei-prosjekt til 24 milliarder kroner
MOLDE (TV 2): Regjeringen vil bygge vegprosjektet Møreaksen til 24 milliarder kroner. Men et stort flertall i Møre og Romsdal ønsker ikke fjordkryssing med undersjøisk tunnel og hengebro.
tv2.no 07.05.21 
Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS får ny E39 gjennom Lyngdal for Nye Veier
Nye Veier har valgt å gå videre med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS til konkretiseringsfasen for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E39 gjennom Lyngdal i Agder.
bygg.no 07.05.21 
Opna ny strekning av riksveg 36 Bø-Seljord
Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen hadde regi og statssekretær Anders Tyvand klipte snora på den nye strekninga.
bygg.no 07.05.21 
Uavklart bompengesmell i Hareides byplan
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) aner ikke hvor mange milliarder bilistene må ut med i bompenger som følge av hans nye byvekstavtaler.
nrk.no 07.05.21
Oslo mister 600 millioner kroner etter bompengesommel
Oslo kommune takket nei, sier samferdselsministeren. Ganske frekt, svarer Lan Marie Berg.
nrk.no 07.05.21
Flytebroa i Hordfast bygges i stål
Statens vegvesen vurderer å bygge deler av den 5,5 kilometer lange flytebroa over Bjørnafjorden i stål, og ikke i betong. Det er et godt klima- og budsjett-tiltak ifølge etaten.
radioh.no 06.05.21
Tidenes største transportutredning i gang i nord!
Hvordan skal et framtidsrettet transportsystem bli i Nord-Norge? Og hvordan kan transport bidra til at folk fortsatt skal bo og jobbe i vår nordligste landsdel? Arbeidet med å utrede transportløsninger for Nord-Norge er i full gang.
kommunikasjon.ntb.no 06.05.21 
Senterparti-topp hardt ut mot digital veiprising: – Totalitært
– Vi er imot digital veiprising, og det vil være et totalitært element i Norge dersom det innføres, sier Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe.
bygg.no 05.05.21
Scroll to Top