30 prosent befolkningsvekst til 2030 krever store investeringer rundt Oslo

Innen år 2030 vil det bo 30 prosent flere mennesker i Oslo og Akershus enn det gjør i dag. Aksjon Bedre Vei mener dette faktum krever store investeringer i regionens motorveinett og kollektivnett. Hvis ikke dette gjøres, vil kollektivtrafikken bryte sammen, køene inn og ut av Oslo bli lengre, og landets hovedstad kveles av biltrafikk.

Veksten i antall registrerte biler i Oslo og Akershus har vært eksplosiv siden årtusenskiftet. La oss stoppe litt opp og tenke på hva disse tallene betyr:
* Oslo hadde i år 2000 i alt 187 133 personbiler. 30. september i år var 272 707 personbiler registrert i Oslo.
* Akershus hadde i år 2000 i alt 216 515 personbiler. 30. september i år var 315 204 personbiler registrert i  fylket.
* På 14 år har personbilparken i de to fylkene vokst med nær 200 000 biler.
* Dersom vi sier at en bil er 4 meter lang, tilsvarer disse 200 000 bilene en bilkø på 80 mil!

Oslos befolkning øker raskt. Nye og kraftfulle grep for vei- og kollektivløsninger er nødvendig for at ikke trafikken skal kveles av køer.
Oslos befolkning øker raskt. Nye og kraftfulle grep for vei- og kollektivløsninger er nødvendig for at ikke trafikken skal kveles av køer.
Broer over Oslofjorden

I Oslofjord-området er det nødvendig å skape gode omkjøringsmuligheter utenom det sentrale Oslo, slik at hovedstadens allerede tungt utnyttede hovedveinett avlastes.

Et viktig tiltak her er bygging av to broer over Oslofjorden, den ene til erstatning for dagens lite funksjonelle, bratte og problemfylte tunnel ved Drøbak. Denne broen bør legges litt nord for tunnelen, og bør sammen med det som i dag er Rv23 bli del av en ny E18-trasé. Dermed får man en naturlig og direkte forbindelse mellom dagens E18 mot Stockholm og en ny E134 som fremtidig øst–vest forbindelse til Bergen og Haugesund. For å kunne ta unna en betydelig andel av dagens trafikkbelastning i Oslo-gryten er det er viktig at hele denne nye E18-strekningen får gjennomgående firefelts motorveistandard. Og for all del – at det alternative forslaget om å supplere den uhensiktsmessige tunnelen ved Drøbak med et nytt og nesten like bratt parallelt løp avvises én gang for alle. Dagens E18 gjennom Oslo kan forslagsvis få Rv100 som ny betegnelse.

Et annet moment å merke seg er at denne broen kan bli et ledd i en fremtidig Ring 4 rundt Oslo. Dette prosjektet er omtalt lenger ned i artikkelen.

Den såkalte Hurumkryssingen noe lenger sør har vært lansert som et alternativ til forbindelsen ved Drøbak. Prosjektet gir imidlertid en vesentlig dårligere løsning for å lede gjennomgangstrafikk utenom Oslo-området, og gir en Ring 4 som ligger uforholdsmessig langt fra sentrum.

 

Bro Horten–Moss: Trolig en av de mest lønnsomme broene broene vi kan bygge. Illustrasjon Sweco.
Bro Horten–Moss: Trolig en av de mest lønnsomme broene vi kan bygge. Illustrasjon Sweco.

En ytterligere broforbindelse mellom Moss og Horten vil derimot kunne gi store innsparinger for trafikken mellom Østfold og Vestfold, og for trafikken mellom Norges sørlige regioner, Sverige og Kontinentet. Dette er et forslag ABV støtter fullt ut.

Det er ellers verdt å merke seg at Konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden, nylig fremlagt av Statens vegvesen, parkerer forslaget om kombinert jernbane- og veibro, og kommer til samme konklusjon som ABV: Det er ikke marked for jernbane over Oslofjorden. Jernbanens behov løses best gjennom å fremskynde en allerede sårt tiltrengt ny tunnel under Oslo.

Etter ABVs syn vil to rene veibroer, en nord for Drøbak og en mellom Horten og Moss, kunne bli blant de samfunnsøkonomisk mest lønnsomme broprosjektene i Norge. De forutsettes bygget med høye krav til både estetisk og funksjonell utforming, og vil generelt være å foretrekke fremfor veitunneler. Bro vil gi kortere reisetid og bedre trafikkløsninger, og kan i motsetning til tunneler også brukes av fotgjengere og syklister. Selv om byggekostnadene blir høyere vil derfor nytteverdien være større over tid.

Tunneler under Oslo

Aksjon Bedre Vei er – i tillegg til å støtte fornuftige veiprosjekter – opptatt av at kollektivtrafikken får de beste vilkår. Nå utredes muligheten for å bygge nye tunneler for både togtrafikken og T-banen under Oslo, fordi befolkningsveksten de neste årene medfører at kapasiteten på bane og tog vil bli sprengt. Det er all mulig grunn til at det settes fortgang i dette arbeidet.

En ny Ring 4 rundt Oslo?

Den nåværende Nasjonal transportplan gjelder frem til 2023. Ser vi dypt inn i glasskulen – etter 2030 – kan det være aktuelt å tenke seg andre motorveiprosjekter som kan lette trykket på Oslo. Knut Olaf Sunde, styremedlem i ABV, mener at det bør bygges en Ring 4 rundt Oslo, slik at gjennomgangstrafikken kan ledes helt utenom byen.

En ny Ring 4 er et meget interessant forslag, mener ABVs Knut Olaf Sunde.
En ny Ring 4 er en effektiv løsning, mener ABVs Knut Olaf Sunde.

Forslaget til Ring 4 kan oppsummeres slik:

* En ny motorvei – for det meste i tunnel – fra E18 ved Tranby i Lier gjennom Bærumsmarka, Nordmarka og Gjelleråsen frem til E6 ved Olavsgaard.

* En broforbindelse over Oslofjorden litt nord for Drøbak.

* Nye veistrekninger både på østsiden og vestsiden av fjorden, slik at hele Ring 4 blir en sammenhengende motorvei.

Verne natur og dyrket mark

– Gjennom Vestmarka, Bærumsmarka, Nordmarka og Østmarka vil en Ring 4 kunne bygges i tunnel. Den nye motorveien vil derfor ikke komme i konflikt med miljø- og friluftsinteressene, og strekningen som legges i dagen skal plasseres på en skånsom måte. Det er dessuten svært viktig å verne dyrkbar jord, så dette må det tas hensyn til under planleggingen, sier Knut Olaf Sunde.

Økonomisk overslag

– Har du gjort et økonomisk overslag over hva en slik Ring 4 vil koste?

– Jeg har brukt E16 Bjørum-Skaret som mal. Det er 8,5 kilometer motorvei, ca. 50 prosent tunnelandel. Her finner vi tilsvarende terreng og utfordringer. Denne var i fjor beregnet til å koste 3,4 milliarder 2013-kroner. Dette er et dyrt prosjekt. Jeg legger likevel dette nivået til grunn. Det betyr at det koster ca. 400 millioner kroner å bygge 1 kilometer motorvei av denne typen, sier Knut Olaf Sunde, og oppsummerer sitt kostnadsoverslag slik:

Ring 4, som skissert her, blir i alt 132 kilometer lang og vil koste 40 milliarder 2013-kroner.

En alternativ østlenke er en Nøklevanntunnel fra Klemetsrud til Karihaugen. Med dette alternativet vil hele Ring 4 bli 123 km og koste 32 milliarder 2013-kroner.

– Jeg ser en ny Ring 4 som et meget interessant forslag, og mener at dette bør ha en plass i debatten om hvordan de forestående samferdselsutfordringene i hovedstadsregionen skal løses, legger han til.

Prosjektet er nærmere presentert her.

 

BEFOLKNINGSFAKTA:
  • I Norge bor det nå 5 137 000 mennesker.
  • Østlandet – fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold – hadde for første gang i 2011 over halvparten av Norges befolkning (50,1 prosent).
  • Befolkningen i dette området vil øke framover mot år 2030. Da vil det bo 1,5 millioner mennesker i Oslo og Akershus – en økning på 30 prosent fra i dag. Slår prognosene til, vil det bo 781 000 mennesker i Oslo 2030 – 33 prosent flere enn i dag.

(Kilde: SSB).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cowi valgt for regulering av E6 Moelv – Roterud
Nye Veier har inngått avtale med rådgiverselskapet Cowi AS om utarbeiding av reguleringsplan for E6-strekningen Moelv – Roterud.
kommunikasjon.ntb.no 03.11.21
Kansellert Mjøsbru betyr redusert ordreinngang for Multiconsult
Multiconsult leverer et driftsresultat på 259,1 millioner for de første ni månedene av 2021. Ordreinngangen gikk ned med 135 millioner kroner fordi Nye Veier kansellerte E6 Moelv-Roterud og ny Mjøsbru.
veier24.no 03.11.21
Må stenge Oslofjordtunnelen 1.600 ganger under sprenging av nytt løp
Det vil kreve om lag 1600 sprenginger for å drive et nytt løp i Oslofjordtunnelen, og tilsvarende antall stenginger av vel 30 minutter.
bygg.no 02.11.21 
Statens vegvesen skrinlegger det østlige alternativ for ny E6 gjennom Sørfold
For å sikre rask utbygging og minimere fare for store forsinkelser, dropper Statens vegvesen den østlige veglinjen (Alt 1) for bygging av ny E6 i Sørfold kommune.
kommunikasjon.ntb.no 02.11.21
Anlegg Øst starter arbeidet på riksvei 4
Mandag signerte Anlegg Øst Entreprenør og Statens vegvesen kontrakten for riksvei 4 Sandvoll-Amundrud. I midten av måneden starter anleggsarbeidet på den nye forbikjøringsstrekningen opp mot Lygna i Innlandet.
bygg.no 01.11.21 
Fant gjenglemt sprengstoff i Oslofjordtunnelen
Vegvesenet skal sjekke samtlige tunneler i Norge for sprengstoff etter at det ble funnet 33 ladninger med eksplosiver i Oslofjordtunnelen. Denne uken ble sprengstoffet fjernet etter å ha ligget der i 21 år.
tv2.no 31.10.21 
Scroll to Top