Ny E134 må bli firefelts vei

Det er positivt at Statens vegvesens vil satse på E134 over Haukeli som hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Men forslaget hadde vært enda mer fremtidsrettet om det også hadde tatt stilling til veistandard – og anbefalt firefelts motorvei, som gir mer effektivitet, kortere reisetid og øket trafikksikkerhet. Vi må bygge for fremtidens behov, mener Aksjon Bedre Vei (ABV), som nå ber samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legge frem en mer ambisiøs plan enn det Statens vegvesen har gjort.

 Styremedlem Stein Fyksen i Aksjon Bedre Vei er tilfreds med at Statens vegvesen har kommet til at utbygging av E134 over Haukeli er den samfunnsøkonomisk beste løsningen, sammenlignet med de andre mulige øst-vest forbindelsene, og at det er denne som må prioriteres utbygd. Han synes også det er all mulig grunn til å gi ros til Statens vegvesen og Vegdirektoratet for at det er gjennomført en faglig utredning som ikke er bundet av tidligere politiske vedtak.

Vil korte reiselengde

– Den løsning som er foreslått synes åpenbart riktig, fordi E134 er, og vil i større og større grad bli, hovedveiforbindelsen mellom de mest folkerike regioner i Norge, med Bergen-Haugesund-Stavanger i vest og Oslo-Akershus-Østfold-Vestfold i øst. Det er også disse regionene som forventes å få den største befolkningsveksten fremover. I tillegg gir dette god tilknytning til Kongsberg-regionen og Grenland, sier Fyksen og fortsetter:

- De politiske prosesser er de største tidstyver i dagens planleggingssystem, sier styremedlem i ABV, Stein Fyksen. Foto Jan Egil Løvbak
– Det virker åpenbart at det er løsningen om Rauland som må velges for ny E134, sier Stein Fyksen. Foto Jan Egil Løvbak

– Det synes videre åpenbart at det er løsningen om Rauland som må velges fordi den korter inn reiselengden vesentlig. Det er også den løsningen som gir best avlastning over Hardangervidda. Her får vi håpe at det ikke er lokalpolitiske krav som slår inn og ødelegger den beste løsningen, slik det altfor ofte skjer i valg av veiløsninger i Norge. De fire rundkjøringer i Kongsberg er allerede en dårlig begynnelse.

– Samferdselsministeren har tidligere uttalt at tiden for den slags politikk er over. La oss håpe han mener det når det blir alvor også – når Regjeringen presenterer sitt syn.

– Vi støtter forslaget om en linje fra Bergen via Odda til Jøsendal, enten via Kvam med tilknytning til E16 ved Trengereid eller via Fusa med tilknytning til E39 nord for Os, sier Stein Fyksen.

Må ha fire felt

I analysene er trafikkgrunnlaget i 2050 lagt til grunn. – Tidligere

erfaringer med altfor lave prognoser, sammenholdt med de trafikkmengder man etter hvert får, viser at man gjennomgående legger seg på for lav veistandard. Behovet for firefelts løsninger og 110 km/t må i utgangspunktet legges til grunn om effektiv og sikker trafikk skal oppnås, sier Fyksen.

Han savner beregninger av kostnader og gevinster ved sammenhengende motorveistandard i et langsiktig perspektiv. Lange parseller vil uansett måtte bygges med fire felt, dels på grunn av trafikkmengde i østenden og vestenden, dels også på lavere trafikkerte strekninger som følge av blant annet lange tunneler.

– Dette ville også i enda større grad synliggjort det samfunnsøkonomiske potensialet, sier Stein Fyksen.

– Statens vegvesen mener det må være to hovedveier øst-vest. Etter ABVs syn er også valget av Rv 7/Rv 52/E16 (over Hemsedal) godt begrunnet og støttes, legger han til.

 E134 over Haukeli…

Statens vegvesen overleverte onsdag 21. januar ”Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet” til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Fungerende vegdirektør Lars Aksnes og fagdirektør Hans Silborn i Vegdirektoratet presenterte utredningen.

– På bakgrunn av den samfunnsøkonomiske analysen foreslår vi en langsiktig strategi der E134 gis høyeste prioritet. Med utbygging av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen vil E134 kunne betjene hele området mellom disse byene. Vi ønsker en utbygging av veien på hele strekningen mellom Drammen og Haugesund, sa fungerende vegdirektør Lars Aksnes da utredningen ble presentert. En utbygging av forbindelsen fra E134 mot Bergen fra Jøsendal via Odda gir, ifølge Aksnes, en rask rute mellom Bergen og Oslo, og god samfunnsøkonomisk lønnsomhet – i tillegg til at reisetiden med bil mellom Oslo og Bergen reduseres til drøyt fem timer.

– Det finnes flere mulige traseer for en slik vei – og her foreslår Vegvesenet en konseptvalgutredning (KVU) for å analysere de ulike konseptene, sa Aksnes.

Hans Silborn påpekte at en kortere trasé via Rauland vil ha vesentlig større nytteverdi enn dagens trasé via Seljord, men at det kan være konflikt mellom nasjonale og lokale interesser. Aksnes mener at dette valget bør analyseres i samme KVU som tar for seg «armen» til Bergen.

Velges løsningen via Rauland vil en trailer kunne bruke fire timer på å kjøre strekningen mellom Oslo og Haugesund, viser beregningene. I dag tar samme tur cirka seks og en halv time.

 …og RV 52 over Hemsedal

Statens vegvesen mener at E134 ikke kan være den eneste forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet som det satses på.

– Vi mener riksvei 52 over Hemsedal er det strategisk mest fremtidsrettede alternativet for en forbindelse i tillegg til E134. Det gir kortere kjøretid mellom Oslo og Bergen enn de andre, og samtidig videre utviklingsmulighet mot Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Her foreslår vi også at man utreder en ny bro på RV5 for å erstatte ferjesambandet Fodnes–Mannhelle, sier Lars Aksnes.

– Vi må gjøre mange små og store tiltak for å sikre god og vintersikker trafikk på de ulike fjellovergangene mellom øst og vest. For å få en langsiktig akseptabel situasjon er det behov for større utbygginger, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes om arbeidet.

Han mener det er behov for en sterkere prioritering av hvilke veiforbindelser det skal satses på. Utredningen skal gi grunnlag for å fastlegge en strategi for utviklingen av øst-vest forbindelsene for prioriteringer i kommende revidering av Nasjonal transportplan.

«Et godt innspill»

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kalte på pressekonferansen utredningen fra Statens vegvesen for «et godt innspill», uten å si om han var enig i forslaget eller ikke, men statsråden så faktisk ganske fornøyd ut. På spørsmål om det nå kommer en stortingsmelding om saken eller om øst-vest-forbindelsen må vente til arbeidet med den neste Nasjonal transportplan, sa Solvik-Olsen at det kunne han ikke si noe sikkert om nå, men la til at han var opptatt av å ha «fortgang i sakene». Nå skal imidlertid statsråden og statssekretær Bård Hoksrud, som er ansvarlig for veisaker, ut på veien: De skal kjøre de ulike alternativene sammen med Vegvesenet, informere og høre hva lokalsamfunnene mener om saken.

Den videre saksgang:

  • Høringsfrist: 8. mai.
  • Regjeringen vil fremlegge saken for Stortinget – enten som egen stortingsmelding og /eller i den kommende Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027. Samferdselsminister Solvik-Olsen vil drøfte saken med Regjeringens to støttepartier for å finne hvilken fremgangsmåte som er mest hensiktsmessig.
  • Settes det av nok penger vil den nye veien stå ferdig i årene 2027-2030.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Stor støtte til Frps ønske om å bruke mer oljepenger for å finansiere samferdselsprosjekter
Selv om Frp er eneste parti som nå tar til orde for å finansiere samferdselsprosjekter med økt bruk av oljepenger, deler nesten én av tre Frps syn.
aftenposten.no 08.06.19 
Sps nestleder mener nullvekstmålet for biltrafikk i byer er meningsløst
Sps nestleder Ola Borten Moe støtter Frps krav om å skrote nullvekstmålet for biltrafikk, men mener Frps og samferdselsministeren ikke kan løpe fra ansvaret for de høye bompengeandelene i bypakkene.
aftenposten.no 07.06.19 
Ropstad åpen for å justere byvekstavtaler
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ser fram til å høre Frps bomløsninger og er åpen for å justere byvekstavtaler som har gitt stor bompengebelastning lokalt.
abcnyheter.no 07.06.19
Hvorfor i all verden skal Oljefondet spares til kommende generasjoner?
Oljefondet har ingen direkte tilknytning til pensjonsforpliktelsene.
aftenposten.no 06.05.19 
Solberg om bompenger: Ingen enkle løsninger
De fire regjeringspartienes ledere starter nå drøftelser om Frps harde krav til kutt i bompengeutgiftene. Statsministeren tror det blir krevende å bli enig.
abcnyheter.no 06.06.19 
Bompenge-debatten sett med finske øyne
Å følge med på bompenge-debatten er ganske surrealistisk for meg som har finsk bakgrunn.
nettavisen.no 05.06.19