Mål

OBVs fremste mål er å få myndighetene til å øke satsningen på nasjonale transportkorridorer* og at staten investerer i rask og helhetlig utbygging av et moderne hovedveinett som binder landet sammen.

OBV ser denne utbyggingen som en av de mest lønnsomme og trygge investeringene Norge kan gjøre for å sikre et konkurransedyktig næringsliv og sysselsetting over hele landet. Lønnsomheten i veiinvesteringene vil øke ytterligere ved å konsentrere midlene om noen få hovedkorridorer.

*De viktigste nasjonale transportkorridorer er: E18, E39-fergefri, E134-med arm til Bergen og bro over Oslofjorden, Rv7/52/5, E136 med armer til Molde og Kristiansund, Rv3 – Oslo-Trondheim og E6-fergefri med armer til Bodø og Tromsø.

OBV vil ha:

  • Raskere og mer effektiv utbygging av hovedveinettet – med bedre finansiering, helhetlige prosjekter, økt bruk av statlig planlegging
  • Riktig prioritering ut fra rasjonelle kriterier, økonomisk og trafikalt
  • Redusert bompengebelastning – ved større andel statlig finansiering, ved å øke nedbetalingstiden for lån til 40 år, og ved mer effektiv innkreving
  • Styrket konkurransekraft for næringslivet gjennom lavere transportkostnader
  • Utvikling av samhørende arbeidsmarkedsregioner
  • Tilfredsstillende vilkår for varedistribusjon i byer og tettsteder
  • En mer miljøvennlig transportsektor
  • Bedre mobilitet for folk i arbeid og fritid
Scroll to Top