Ny finansieringsmodell

ABV ser det som urealistisk å tro at det er mulig å bygge et moderne stamveinett innen akseptabel tid uten at det innføres en helt ny modell for finansiering av infrastruktur. ABV vil løse dette gjennom et nytt Statens investeringsfond for infrastruktur (SIFI). Modellen har følgende hovedtrekk:

  • SIFI bygges opp gjennom at det løpende tilføres en andel av statens petroleumsinntekter, på linje med Statens pensjonsfond utland.
  • Fondet finansierer infrastrukturprosjekter helt eller delvis gjennom langsiktige lån til utbygger (for veibygging et fristilt Statens vegvesen, eventuelt også andre utbyggingsselskaper), alternativt som egenkapitalinnskudd.
  • Rammen for SIFIs finansieringsvirksomhet gis gjennom Nasjonal transportplan, som fastsetter hvilke prosjekter som skal gjennomføres i planperioden og hvordan fordelingen mellom ulike typer infrastruktur (vei, bane) skal være. Transportplanen blir Stortingets og regjeringens hovedvirkemiddel for å styre utbyggingen av stamveinettet.
  • Fondet har uavhengig styre og ledelse. Disse organene avgjør hvilke veiprosjekter fondet skal finansiere ut fra forventet samfunnsøkonomisk avkastning, beregnet ut fra nye faste og realistiske kriterier. I beregningen kan det også tas hensyn til bidrag fra en eventuell brukerfinansiering. Nasjonal transportplan setter rammene for hvilke prosjekter som kan finansieres innenfor en gitt planperiode.
  • Finansiering gjennom SIFI forrentes etter en sats som forslagsvis settes lik kravet til samfunnsøkonomisk avkastning, beregnet etter nye og realistiske prinsipper. Prosjekter med lavere lønnsomhet faller utenom fondets mandat. Dersom Stortinget ønsker å prioritere mindre lønnsomme/ulønnsomme prosjekter, må finansieringen av disse skje gjennom ordinære bevilgninger over statsbudsjettet. Dette skaper ryddighet og synliggjør politiske prioriteringer.
  • Lån og egenkapitalinnskudd fra SIFI gis med lang løpetid, for eksempel femti år. Statens vegvesen/andre utbyggere betjener sine lån/innløser egenkapital gjennom løpende inntekter; for veivesenets side i hovedsak ordinære bevilgninger over statsbudsjettet. Eventuelt kan betjening også skje gjennom inntekter fra veiavgifter, veiprising, bompenger og eventuelt øremerkede bil- og trafikkavgifter.
  • Krav til renter/avkastning beregnes ut fra fastsatte minstekrav til samfunnsøkonomisk lønnsomhet for infrastrukturprosjekter.
  • Avkastning legges til fondets kapital, og benyttes til nye investeringer.
  • SIFI bør sannsynligvis ha en definert tidsramme (størrelsesorden 70–75 år). Innenfor dette tidsrommet skal alle aktuelle prosjekter forutsetningsvis være realisert, lån nedbetalt og egenkapitalinvesteringer innløst. Når sluttidspunktet er nådd betales kapital og oppnådd avkastning tilbake til staten, alternativt kan Stortinget gi fondet et nytt mandat. Man kan også tenke seg en suksessiv tilbakebetaling til staten i takt med at behovet for nye infrastrukturinvesteringer avtar.

 

28. juni 2012 - 11:07
Share This