Berørte kommuner krever KVU for ”bergensarmen” – nå!

Et av Norges mest lønnsomme veiprosjekter: ”Arm” fra E134 til Bergen. Men nå haster det med å få utredet hvilken av de tre traseene som er best.

Ordførerne i alle de seks kommunene som vil bli berørt av den foreslåtte ”armen” fra E134 til Bergen går nå ut med krav om at regjeringen skal igangsette konseptvalgutredning av veiprosjektet, og at det må skje nå. I en artikkel i Hardanger Folkeblad understreker ordførerne at utredningen må være klar i god tid før neste rullering av Nasjonal transportplan i 2021. Det foreligger tre ulike traseer for veistrekningen, og konseptvalgutredningen er en forutsetning for å velge hvilken trasé som skal bygges ut.

Statens vegvesen anbefalte allerede for tre år siden at utredningsarbeidet skulle settes i gang. Bergensarmen vil være et viktig element i helhetsvurderingen av fremtidens hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet, og er også beregnet å være et av de samfunnsmessig mest lønnsomme veiprosjektene i dagens Norge. Likevel valgte regjeringen å nedprioritere bergensarmen, et valg som har vakt undring og indignasjon i både fagmiljøer og blant mange politikere lokalt og sentralt.

De seks ordførerne understreker at alle de politiske partiene i Hordaland støtter kravet om at utredningsarbeidet settes i gang nå. Selv representerer de Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og en lokal bygdeliste.

Les hele artikkelen her

Les videre | 1

Bomstasjonene ut i verdensrommet

Bedre enn bomstasjon: Illustrasjon av  GPS-satellitt av typen IIR-M i jordbane. Wikimedia Commons.

I løpet av ti år kan alle bomstasjoner i det norske veinettet være borte. Stortinget har bedt Samferdselsdepartementet utrede en overgang til satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøyer. Systemet vil også kunne brukes for personbiler, forutsatt at personvernspørsmålene får en tilfredsstillende løsning. Det vil kunne gi oss en riktigere og mer rettferdig prising av bilbruken, samtidig som vi oppnår lavere utslipp og mindre forurensning.
Les videre →

Les videre | 0

Samferdselsministre som har satt varige spor

Varige spor: Nils Langhelle (AP), Kolbjørn Varmann (AP), Håkon Kyllingmark (H), Trygve Bratteli (AP), Kjell Opseth (AP), Torild Skogsholm (V), Liv Signe Navarsete (SP), Ketil Solvik-Olsen (FRP).

Norge har hatt 29 samferdselsministre siden Samferdselsdepartementet ble opprettet i 1946. Bare noen få av dem har satt varige spor – men vi kan allerede nå fastslå at Ketil Solvik-Olsen er en av dem.

Av Dag Bjørnland, professor em

Les videre →

Les videre | 0

35 km motorvei fjerner 3450 tonn CO2 årlig

Langt lavere utslipp fra tungtransporten med bedre vei. Foto Statens vegvesen

Ombygging av E18 til firefelts motorvei fra Grimstad til Sørlandsparken i utkanten av Kristiansand gir en reduksjon av utslippene fra tunge lastebiler på 3450 tonn årlig – til tross for at strekningen bare er 35 kilometer lang. I tillegg reduseres kjøretiden med hele 12 minutter, fremgår det av en test gjennomført av Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Les videre →

Les videre | 0

OBV lanserer forslag til ny hovedveiplan for Norge

Et prioritert nasjonalt hovedveinett som utgjør ca. 5500 km motorvei og annen god og trafikksikker vei til beste for befolkning og næringsliv – og i tillegg forslag til et komplett hovedveinett på 8500 km: Dette er innholdet i OBVs hovedveiplan, som nå er utarbeidet av organisasjonens uavhengige fagmiljø.
Dokumentet skal bidra til å skape grunnlag for utviklingen av det   hovedveinettet vi trenger for at norsk næringsliv skal beholde sin konkurransekraft i årene som kommer. Det er samtidig et innspill i debatten om oppfølging av Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP), til prioritering av veiprosjekter, og til fremtidige revisjoner av NTP.
Veiplanene er supplert med egne kapitler om rasjonell planlegging, om en mer realistisk beregning av samfunnsøkonomisk nytteverdi, og om forskjellige finansieringsløsninger.  Miljøhensyn og bylogistikk har også fått egne kapitler.
Forslaget viser at det er mulig å realisere hovedveinettet innen 2050 til en enhetskostnad 25 prosent lavere enn dagens nivå, og bør studeres grundig av både politikere, utbyggere og planleggere i veisektoren.

Last ned hele dokumentet som pdf, eller les videre for å få kortversjonen!

Les videre →

Les videre | 0

Tunnel uten framtid

Brannfarlig og stengt: Det er godt mulig myndighetene kan sno seg fram via jus til likevel å få lov til å bygge et nytt parallelt tunnelløp under Oslofjorden med sju prosent stigning, men hvor klokt er det? Innen flysikkerhet er det uaktuelt å opprettholde en kjent strukturell designsvakhet som kan føre til ulykker når bedre alternativer er kjent. Foto Terje Bendiksby/NTP ScanpixStortinget har nylig behandlet Nasjonal transportplan 2018–29 og gått inn for et ekstra tunnelløp på riksvei 23 under Oslofjorden. Det er både kortsynt og ulønnsomt. Valget av løsning burde isteden sees i sammenheng med hvordan Oslo kommer til å utvikle seg de kommende tiårene. SSB anslår befolkningsøkning i Oslo på 200 000 innen 2040 og samtidig 350 000 i nabokommunene. Det er grunn til å regne med at byen vil vokse sørover med bymessig bebyggelse på begge sider av fjorden. Disse knyttes vesentlig bedre sammen med bro enn med tunnel.

.

Av Knut Olaf Sunde

Les videre →

Les videre | 0

ESA må stoppe nytt tunnelløp under Oslofjorden

Røyk, giftgasser og sot velter ut av Oslotunnelen under en av de mange bilbrannene nede i dypet. Og antall branner vil øke i takt med trafikken hvis regjeringens beslutning om å bygge et like bratt tunnelløp nummer to blir gjennomført. Foto Edgar Dehli.

Regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt en tunnel nummer to istedenfor bro over Oslofjorden –  i suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene. Men kanskje har regjeringen tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet og prosessen med overvåkningsorganet ESA, som har ansvaret for å påse at løsningen er tilstrekkelig trygg.

Av Erik Grieg Riisnæs, OBV

Les videre →

Les videre | 0

Prøver regjeringen å legge Øst–Vest-satsingen og 3 års utredninger i en skuff?

Kartet illustrerer hvorfor de fremtidige stamveiene må være E134 med «arm» til Bergen og til Haugesund, og Rv52 med «arm» til Ålesund og til Bergen. De to prosjektene utfyller hverandre perfekt. Sammen dekker de hele Sør-Norge og alle de største befolkningskonsentrasjonene, her markert med rødt.

Ifølge pressekonferansen på Geilo blir det ingen stamvei nr. 2 mellom Øst og Vest, utover E134. Regjeringen foreslår i stedet en deling der Rv7 skal bli «hovedvei for personbiler», og Rv52 blir nordlig «hovedvei for næringslivet» – mens E16 skal ferdigstilles og være «en vintersikker vei».

Av Arnfinn Førsund, daglig leder Hordalandsdiagonalen AS

Les videre →

Les videre | 0

Oslofjordforbindelsen: Bygg bro!

Bro har en samfunnsøkonomisk nytteverdi som er 18 milliarder kroner høyere enn tunnel – og kan bli et vakkert tilskudd i landskapet rundt Oslofjorden. Illustrasjon: Statens vegvesen, Rambøll

Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet. I 2014 fremla Statens vegvesen (SVV) en grundig utredning av mulige løsninger for både en søndre forbindelse ved Moss og Horten og en nordre ved Drøbak. Det er på det rene at bygging av den søndre forbindelsen ligger frem i tid. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal imidlertid nå ta stilling til hvilken løsning som skal velges i nord. I praksis er dette et valg mellom to alternativer: Et nytt løp ved siden av den eksisterende Oslofjordtunnelen – eller en ny forbindelse fra Krokodden på Hurumlandet med bro over nordenden av Håøya til Vassum i Frogn. Trafikkprognosene tilsier at begge løsninger må bygges med sammenhengende firefelts vei.

Les videre →

Les videre | 0

Ny stamvei Oslo–Bergen: Nå eller aldri!

”Med kjøretider på ca. 4 timer mellom Oslo og Bergen (og tilsvarende til Haugesund) vil både gods- og persontransport få sterkt reduserte kostnader», skriver Erik Heirung og Jarle Strand. Kart: Organisasjonen Bedre Veier.

«Det er nå eller aldri!» Skal Norge endelig få en skikkelig hovedvei mellom landets to største byer? En slik vei vil gi raskere og billigere transport – og dermed helt nye muligheter.

 

 

 

 

Av Erik Heirung og Jarle Strand, sivilingeniører

 

Les videre →

Les videre | 2

E6 i Gudbrandsdalen – hva nå?

1200px-e6_ringebu-otta_oversikt-kopi

E6 Gudbrandsdalen: Frya–Kvammen ble åpnet på lørdag. Nå haster det med å komme i gang med neste etappe. Kart: Statens vegvesen.

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta. Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet slik at utbyggingen kan komme i gang i 2018. Når Stortinget behandler NTP til våren er det avgjørende at høy økonomisk ramme legges til grunn slik at de gjenværende strekningene, Ringebu-Frya og Sjoa-Otta, kan realiseres.

Gode vegar AS, Per Ole Tenden (styreleiar) Svein Sunde (dagleg leiar)
NHO Innlandet, Åge Skinstad (direktør)
Norges lastebileigarforbund  Sogn og Fjordane, Rolf Olav Tenden (styreleiar)
Norges Lastebileier-Forbund avd. Møre og Romsdal, Dagrunn Krakeli (distriktssjef)
Vegforum innlandet, Guttorm Tysnes (daglig leder)
Organisasjonen Bedre Veier, Erling Sæther (styreleder) Stein Fyksen, Olav Ellevseth

Les videre →

Les videre | 0

Fylkesutvalget i Hordaland parkerer Rv7 – med full oppslutning fra Høyre

Hordalandspolitikere – også fra Høyre – går for E134 med arm til Bergen som hovedvei mot øst.

Hordalandspolitikere – også fra Høyre – går for E134 med arm til Bergen som hovedvei mot øst.

E134 over Haukeli med arm til Bergen bør bli den sørlige av to hovedforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet, E16 over Filefjell den nordlige. Og arbeidet med en konseptvalgutredning for bergensarmen må få en snarlig oppstart! Dette er hovedkonklusjonene fra fylkesutvalget i Hordaland, vedtatt før helgen som høringssvar til Statens vegvesens konseptvalgutredning for Rv7 over Hardangervidda og Rv52 Gol–Voss. Og det mest interessante – vedtaket ble gjort med full oppslutning fra Høyres representanter.

Les videre →

Les videre | 0

Hordalandspolitikere vil ha E134, sier nei til Rv7 og Rv52

Atle Kvåle (Ap) legger vekt på at E134 med arm til Bergen er samfunnsøkonomisk lønnsom, i motsetning til alternativene over Hardangervidda og Hemsedal. Foto NRK.

Atle Kvåle (Ap) legger vekt på at E134 med arm til Bergen er samfunnsøkonomisk lønnsom, i motsetning til alternativene over Hardangervidda og Hemsedal. Foto NRK.

Det bør bare satses på én hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og denne veien må være E134 over Haukeli med ”arm” til Bergen. Dette mener fylkespartiene for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Hordaland, i følge en artikkel i Bergens Tidende for 1. november. Dermed vraker de både Rv7 over Hardangervidda og Rv52 gjennom Hemsedal.

Les videre →

Les videre | 0

Fylkesrådmannen i Hordaland sier nei til Hardangervidda

rune-haugsdal

Ikke grunnlag for å bygge ut Rv7 Hardangervidda som hovedforbindelse mellom øst og vest, mener Rune Haugsdal, fylkesrådmann i Hordaland. Foto Hordaland fylkeskommune.

– Dropp riksvei 7 over Hardangervidda som hovedvei mellom Vestlandet og Østlandet, sats heller på E134 med ”arm” til Bergen. Dette er den klare anbefalingen til Hordalands-politikerne fra fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Les videre →

Les videre | 0

Statsbudsjettet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfrir

Samferdselsminister Solvik-Olsen vil både fortsette satsingen på nye samferdselsprosjekter og stoppe forfallet i vei- og jernbanenettet. Foto Samferdselsdepartementet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil både forsterke satsingen på nye samferdselsprosjekter og stoppe forfallet i vei- og jernbanenettet. Foto Samferdselsdepartementet.

Det ser ut til at regjeringen i hovedsak innfrir sitt løfte om å satse på samferdsel i statsbudsjettet for 2017, offentliggjort i går. Forfallet i jernbane- og veistandard (etterslep, som det heter i byråkratisjargong) reduseres, og satsingen på å bygge infrastruktur fortsetter. Vi får tro på samferdselsministeren når han hevder at budsjettforslaget for 2017 innebærer en overoppfylling av den økonomiske rammen for de fire første årene i Nasjonal transportplan 2014–2023. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen kaller sin del av prosjektet ”et solid riksveibudsjett.”

Av Dag Bjørnland, professor em. i samferdsel og logistikk

Les videre →

Les videre | 1

«Nok en skivebom fra Hopen»

Dekker hele Vestlandet: E134 med bergensarm i sør, Rv52 og Rv5 i nord.

Dekker hele Vestlandet: E134 med bergensarm i sør, Rv52 og Rv5 i nord, er klart mest lønnsomme løsning. Illustrasjon Hordalandsdiagonalen AS

Til fordel bare for noen: Rv7 til Bergen, og 134 til Haugesund, uten arm til Bergen. Illustrasjon Hordalandsdiagonalen AS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatten mellom Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS, og sivilingeniør Helge Hopen  går videre: «Å påstå at valget står mellom Rv52 og Rv7 er direkte feil. Hele poenget med Øst–Vest-utredningen er å finne ut hvilke to forbindelser mellom Vestlandet og Østlandet som tjener AS Norge best», skriver Førsund i et tilsvar til Hopen. Denne hadde på sin side gått ut mot et innlegg der Førsund påpeker at Hopen i en analyse til fordel for Rv7 – høyst utilsiktet – «ga glitrende argumenter for ‘Fergefri arm’ til Bergen».

Følg debatten her:
«Nok en skivebom fra Hopen» – Arnfinn Førsund i Porten.no 22.09.16
«Valget står mellom Rv.52 og Rv.7» – Helge Hopen i Porten.no 19.09.16
«Helge Hopens glitrende argumenter for ‘Fergefri arm’ til Bergen» – Arnfinn Førsund i Porten.no 11.09.16

Les videre | 0

«Helge Hopens glitrende argumenter for ‘Fergefri arm’ til Bergen»

Helge Hopen har tretten bedrifter i ryggen. Det står i sterkt kontrast til de 5000 bedriftene, med 30.000 ansatte og en samlet omsetning på 300 milliarder kroner, som krever 'Fergefri arm' til Bergen, skriver . Foto: Statens vegvesen/Hordalandsdiagonalen

Helge Hopen har tretten bedrifter i ryggen. Det står i sterkt kontrast til de 5000 bedriftene, med 30.000 ansatte og en samlet omsetning på 300 milliarder kroner, som krever ‘Fergefri arm’ til Bergen, skriver Arnfinn Førsund. Illustrasjon Statens vegvesen/Hordalandsdiagonalen

«På oppdrag av 13 bedrifter har sivilingeniør Helge Hopen skrevet en rapport til forsvar for Rv7 over Hardangervidda. Hans trafikkanalyser tegner et bilde der en fullverdig E134 (med ‘fergefri arm’ til Bergen) utgjør en alvorlig trussel mot så vel Rv52 over Hemsedal som Rv7. Det ironiske er at han faktisk legger for dagen noen av de beste argumentene for at den «fergefrie armen» bør bygges – og jo før jo heller!» skriver Arnfinn Førsund,  leder i Hordalandsdiagonalen AS, i en kommentarartikkel i Porten.no. «Hopen viser til at E134 med ‘fergefri arm’ til Bergen er 30 minutter kortere en Rv7, og Øst–Vest-utredningen dokumenterer at samfunnsnytten ved å bygge ut Rv7 er minus 12 milliarder, mens det er hele 14 milliarder i positiv nettonytte for armen. Likevel konkluderer han med at det er mer fornuftig å bygge ut Rv7 enn å koble Bergen til E134 med en ‘fergefri arm’. Det er jo ganske utrolig!»

Les hele innlegget i Porten.no 11.09.16

Les videre | 0

«Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo»

Eirik Sivertsen (Ap), nestleder i Stortingets transportkomoité,

Eirik Sivertsen (Ap), nestleder i Stortingets transportkomité, ser en arm fra E134 til Bergen som en naturlig løsning.

«Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for Stortingets transportkomité på et møte i Vinje i Telemark i dag», skriver NRK Telemark på sine nettsider, der også Eirik Sivertsen (Ap), nestleder i transportkomiteen på Stortinget, er intervjuet: – Det er svært viktig å få bedre forbindelse mellom de to største byene i landet. Så for min del er det å koble på en ekstra arm til Bergen på E134 en helt naturlig ting å gjøre, sier han. For egen del vil vi legge til at E134 er det eneste av hovedalternativene mellom øst og vest som kan utvikles til motorvei. Det kan redusere reisetiden ytterligere, fra fire og en halv ned mot tre og en halv time.
Les hele saken på NRK Telemarks nettsider 06.09.16

Les videre | 0

Statens vegvesen sier nei til omveien om Seljord

Nordlig trasé Gvammen–Vågsli over Rauland i rødt, dagens omvei om Seljord i grått lenger sør. Her er det 35 kilometer å spare! Kart: Statens vegvesen.

Nordlig trasé Gvammen–Vågsli over Rauland i rødt, dagens omvei om Seljord i grått lenger sør. Her er det 35 kilometer å spare! Kart: Statens vegvesen.

Dagens lange omvei om Seljord bør erstattes av en ny trasé fra Gvammen til Vågsli over Rauland. Dette var den klare konklusjonen da Statens vegvesen i dag fremla sine anbefalinger for fremtidens E134 gjennom Telemark.

Les videre →

Les videre | 0

Statens vegvesen vraker Hardangervidda

E134 med bergensarm i kombinasjon med satsing på R52 Hemsedal som vei nummer to ikke bare gir den beste og i særklasse mest lønnsomme forbindelsen mellom Bergen og Oslo, men i tillegg også betjener klart flest andre transportbrukere i både øst og vest.

E134 med bergensarm i kombinasjon med satsing på R52 Hemsedal som vei nummer to ikke bare gir den beste og i særklasse mest lønnsomme forbindelsen mellom Bergen og Oslo, men i tillegg også betjener klart flest andre transportbrukere i både øst og vest.

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, fremgår det av anbefalingen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag fikk overlevert fra Statens vegvesen.

Les videre →

Les videre | 0

Avsporet debatt om Nye Veier

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland ser ut til å kunne bidra med nytenkning og et friskt blikk på gamle problemstillinger.

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland ser ut til å kunne bidra med nytenkning, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene.

Aftenpostens sensasjonsoppslag om Nye Veier AS virvlet opp mye støv. Nå er støvet ved å legge seg, og vi aner konturene av et veiselskap som faktisk ser ut til å virke etter intensjonene. Det vil si at vi får mer vei til lavere pris på kortere tid – uten at innsparingen skjer ved å senke standardene. De viktigste grepene som tas for å nå disse målene er at lengre strekninger bygges ut sammenhengende, at det velges standardiserte løsninger, og at det velges en hardere linje overfor krav fra ulike særinteresser.

Les videre →

Les videre | 0

Bompengerekord svekker næringslivets konkurranseevne

Stadig flere bompengeprosjekter skaper en uholdbar situasjon for næringslivet. Kartt fra Statens vegvesen.

Stadig flere bompengeprosjekter, viser kartet fra Statens vegvesen.

En regjering der Fremskrittspartiet styrer både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har satt norgesrekord i bompenger. Men regjeringen har også satt rekord i veibygging. Det er selvsagt en sammenheng her, men det betyr ikke at også fremtidige strekninger i hovedveinettet uten videre kan bompengefinansieres. Skadevirkningene for næringslivet er i ferd med å bli et alvorlig problem, og svekker konkurranseevnen, særlig for bedrifter utenfor det sentrale Østlandsområdet.  Les videre →

Les videre | 0

Høyre-manipulasjon for Hardangervidda

illustrasjon-hvorkommertrafikken

Kartet fra Statens vegvesen viser tydelig betydningen av at E134 får forgreninger til både Bergen og Haugesund. Underlig nok vil Høyre ikke ha en nødvendig utredning av armen til Bergen før etter at valget om nye hovedforbindelserer mellom øst og vest er tatt – til fordel for Rv7?

Har Høyre bestemt seg for Rv7 over Hardangervidda som hovedvei mellom øst og vest, i tillegg til E134? Flere Høyre-politikere, blant dem leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen Nikolai Astrup, bedyrer at avgjørelsen ikke er tatt. Formelt sett er dette riktig. Men virkeligheten er at partiet manipulerer bort det beste og mest lønnsomme alternativet.

Av Knut Olaf Sunde og Erik Grieg Riisnæs

Les videre →

Les videre | 0

Statens vegvesen vingeklipper E134 i motorveiplan

I Faglig grunnlag for motorvegplan har Statens vegvesen på kritikkverdig vis gitt etter for særinteresser og politiske føringer i. Dermed har etaten desavuert sine egne faglige vurderinger i fjorårets grundige rapport om hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet.

I Faglig grunnlag for motorvegplan har Statens vegvesen på kritikkverdig vis gitt etter for særinteresser og politiske føringer i. Dermed har etaten desavuert sine egne faglige vurderinger i fjorårets grundige rapport om hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet.

I sitt innspill til motorveiplan har Statens vegvesen prestert en meget kritikkverdig behandling av E134 over Haukeli. Etatens unnfallenhet overfor sine egne faglige vurderinger betyr at den prioriterte hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går fra en samfunnsøkonomisk nytteverdi på pluss 26 milliarder kroner til å bli et tapsprosjekt.

Les videre →

Les videre | 0

Trasé via Rauland og arm til Bergen har avgjørende betydning for ny E134

Utretting av 134 i Telemark, og arm fra Odda til Bergen er forutsetninger for en meget lønnsom vei mellom Østlandet og Vestlandet. Illustrasjon Statens vegvesen

Utretting av 134 i Telemark, og arm fra Odda til Bergen er forutsetninger for en meget lønnsom vei mellom Østlandet og Vestlandet. Illustrasjon Statens vegvesen

Norsk næringsliv og nordmenn flest vil kunne nyte godt av en vei av høy standard mellom Østlandet og Vestlandet, en hovedforbindelse som binder sammen områder med tre millioner innbyggere og tyngden av landets industri. Vel å merke – hvis politikerne legger overordnede nasjonale hensyn til grunn når de velger hvordan en fremtidig E134 skal bygges ut.

DAG BJØRLAND, professor em. i samferdsel og logistikk
STEIN FYKSEN, tidligere prosjektdirektør i Statens vegvesen og leder av Vegdirektoratets planavdeling
KNUT SELBERG, sivilarkitekt og planlegger MNAL, professor em. i vei og trafikkmiljø
ERLING SÆTHER, dir. næringspolitikk, NHO transport og logistikk
IVAR SØRLIE, sivilingeniør og cand. oecon, tidligere samferdselssjef og instituttleder ved Transportøkonomisk institutt

Les videre →

Les videre | 0

Nytte-/kostnadsanalysen i NTP har begrenset beslutningsverdi

E16 mot Vøyenenga: Det virker meningsløst å presse en nytte-/kostnadsanalyse på et slikt prosjekt, skriver Dag Bjørnland.

E16 mot Vøyenenga: Det virker meningsløst å presse en nytte-/kostnadsanalyse på et slikt prosjekt, skriver Dag Bjørnland.

Dag Bjørnland: – Tvilsomt om samfunnsøkonomiske kalkyler er meningsfulle også i byområder.

Dag Bjørnland: – Tvilsomt om samfunnsøkonomiske kalkyler er meningsfulle også i byområder.

Nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse som er uttrykket som anvendes i nasjonal transportplan (NTP), er et velkjent analyseverktøy som blir flittig brukt av den norske regjeringen. Ved positiv lønnsomhet skal et prosjekt gjennomføres, ved negativ lønnsomhet kan det diskuteres hva man da skal velge som politisk beslutningskriterium. Stort sett alle prosjekter som er blitt analysert i NTP hittil siden 2000, har hatt negativ lønnsomhet. Det har også den samlede motorveiplanen til Statens veivesen (SVV) i etatens innspill til neste NTP (2018-2029).

Av Dag Bjørnland, professor em. i samferdsel og logistikk

Les videre →

Les videre | 1

– Vi trenger en Ring 4

En bynær Ring 4 i tunneler under marka og bro over Oslofjorden er en god og langsiktig løsning for veisystemet i Oslo-området, som kan vente en befolkningsvekst på mellom 1,7 og 3,5 millioner innbyggere frem til år 2100.

En bynær Ring 4 i tunneler under marka og bro over Oslofjorden er en god og langsiktig løsning for veisystemet i Oslo-området, som kan vente en befolkningsvekst på mellom 1,7 og 3,5 millioner innbyggere frem til år 2100.

– Nåværende planer for E18 Vestkorridoren løser ikke de fundamentale problemene, skriver Knut Olaf Sunde.

– Jeg er levende opptatt av en urban byutvikling som muliggjør grønn transport, og som gir en god by og et godt liv for alle. Forhandlingene om Oslopakke 3 mangler to sentrale elementer for å få til dette: en bynær Ring 4 i tunneler utenom bykjernen og med ny bro over Oslofjorden, og en byggegrense som muliggjør en tett byutvikling med lavest mulig transportbehov – begge deler for å oppnå kraftig redusert bilbruk i og til byen, skriver Knut Olaf Sunde i en kronikk i Klassekampen. Han mener at nåværende planer for E18 Vestkorridoren innebærer å bruke hele 40 milliarder kroner på et svært omfattende anlegg som ikke løser fundamentale problemer.
Les videre →

Les videre | 5

Det største feilgrepet i nyere samferdselshistorie!

Statens vegvesen har laget denne illustrasjonen av hvor trafikken på en fremtidig E134 vil komme fra. Den sier mer enn tusen ord om hvorfor armen nordover mot Bergen – som Høyre motarbeider – er så avgjørende for lønnsomheten i prosjektet.

Statens vegvesen har laget denne illustrasjonen av hvor trafikken på en fremtidig E134 vil komme fra. Den sier det meste om hvorfor armen nordover mot Bergen – som Høyre motarbeider – er så avgjørende for samfunnsnytten av prosjektet.

Nær 40 milliarder kroner dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn beste alternativ: Dette er resultatet hvis regjeringen vinner frem i valget av nye hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Høyre er pådriveren for at fremtidens trafikk mellom Bergen og Oslo skal gå over Hardangervidda, og vil at potensialet i E134 med forgrening til Bergen skal stå uutnyttet. Opprinnelig sto alle fylkespartiene i Hordaland på samme linje. Siden har de snudd, ett etter ett. Nå er Høyre nesten alene igjen på vidda.

Les videre →

Les videre | 5

E134 – Høgre held Samferdselsdepartementet sitt eige fagdirektorat for narr

ernasolberg1_portrett-e1432882977171

Når nå Høgre i regjeringa har pressa fram vedtak om å gå vidare med RV7/RV 52, og samstundes ta bort Hordalandsdiagonalen i E134-alternativet, er dette å snu alt på hovudet i høve til SVV sine framlegg. Gjennom Høgre si agering i saka, til dømes gjennom preferansen av RV7, er Høgre med på å undergrave intensjonane med aust-vest-utgreiingane og halde Samferdselsdepartementet sitt eige fagdirektorat for narr. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Leserinnlegg:
Stortingsrepresentantane Solveig Sundbø Abrahamsen og Torill Eidsheim frå Høgre hevdar i lesarinnlegg i fleire aviser i førre veke, at regjeringa sitt vedtak om å vente med å utgreie armen til Bergen (Hordalandsdiagonalen), handlar om ressursbruk. Vegforum Øst-Vest er usamd i denne påstanden. Etter vår oppfatning handlar vedtaket derimot om graverande ressursmisbruk.

Les videre →

Les videre | 0

Høgre sviktar E134

Nicolay Østhus

Det er skandaløs forvaltning av samfunnets midler når stortingsgruppen i Høyre vil ha Rv7 som hovedvei mellom Bergen og Østlandet. Høyres løsning har en samfunnsmessig nytteverdi på minus 12 milliarder kroner. En oppgradert E134 med arm mot Bergen har en nytteverdi på pluss 26 milliarder, og gir dessuten den korteste og sikreste forbindelsen. Men hvorfor gjennomføre utredninger av øst-vestforbindelsene når Høyre uansett ikke har til hensikt å gjøre bruk av kunnskapen de gir, spør Nikolai Østhus, som mener dette er å holde Statens vegvesen for narr. Østhus er nestleder i Vegforum Øst-Vest. Foto: Knut Heggenes, Varden

Samferdselsministeren la fredag 18.12.2015 fram Regjeringa sine konklusjonar på utgreiingane frå Statens Vegvesen (SVV) om aust-vestsambanda. Regjeringa gjer framlegg om at E134 over Haukeli blir valgt som hovudsamband for så vidt gjeld tilknytninga mellom Austlandet og søndre del av Vestlandet, men føreset at det vert gjennomført ytterlegare vurderingar for RV 7 (Hardangervidda) og RV 52 (Hemsedal) med tanke på etablering av eit framtidig hovudsamband mellom Oslo og Bergen.

Les videre →

Les videre | 0

Miljøvennlig veipolitikk på realistiske premisser

Grønn luksus: Hydrogendrevet Mercedes skal lanseres i 2017, og vil ikke ha andre utslipp en rent vann. 200 prototyper er allerede på veien i Europa, ti av dem i Norge.

Grønn luksus: Hydrogendrevet Mercedes skal lanseres i 2017, og vil ikke ha andre utslipp enn rent vann. 200 prototyper er allerede på veien i Europa, ti av dem i Norge.

Med ny klimaavtale på plass i Paris må transportsektoren ta sin del av de norske kuttene i CO2-utslipp. Det er imidlertid avgjørende at vi innser at geografi og befolkningsstruktur gjør at veitrafikken vil stå for hovedtyngden av transportarbeidet her i landet i overskuelig fremtid. Og at vi ikke lar dagens utslippsproblemer styre planleggingen av veier som skal brukes i mange generasjoner.

Les videre →

Les videre | 0

E134 må planlegges og tilrettelegges for 4 felt!

Om de vet det eller ikke: Mange norske trafikanter står nå foran en avgjørelse som vil prege deres hverdag i lang tid. Om kort tid blir det bestemt hvordan Norges vestlige deler skal bindes sammen med de østlige. Aksjon Bedre Vei og Vegforum Øst-Vest mener det bare finnes én bærekraftig og fremtidsrettet løsning: «Miljøvegen Øst-Vest» – som også gir betydelige naturvennlige utslag.

Les videre →

Les videre | 0

Statsbudsjettet innfrir flere forventninger – men det er langt frem

Ketil Solvik-Olsen

Alt i alt viser Statsbudsjettet for 2016 for veisektorens del et blandet bilde i forhold til hva man kunne forvente. Vi regner med at de omfattende reformene regjeringen har lagt opp til innen samferdsel vil bli tidkrevende. Dermed må vi sannsynligvis vente til regjeringens nye nasjonale transportplan og statsbudsjettet for 2017 foreligger, før vi kan se hvor langt regjeringen er kommet før Stortingsvalget i 2017. Foto: Reynir Johanneson/FrP

Regjeringens statsbudsjett for 2016 er publisert, og med det følger en god og informativ oversikt over samferdselen med vekt på hvordan Nasjonal transportplan 2014-2023 skal bli fulgt opp. Spesielt gjennomføringen de første fire årene står sentralt, og det er naturlig, siden transportplanen blir rullert hvert fjerde år. Samferdselsbudsjettet har vakt store forventninger, og spørsmålet er om det oppfyller dem.

Les videre →

Les videre | 0

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum vil bli et godt tiltak

E18

En fremtidig E18 med gang- og sykkeltrasé vil gi både samfunnsmessig uttelling og miljømessige fordeler, mener Bjørnland.

– Hvorfor er det behov for nye prosjekter i forbindelse med E 18 i en tid da miljøsaken står øverst på dagsorden?

– Fordi bærekraftig samferdselspolitikk også er fornuftig miljøpolitikk, sier professor em Dag Bjørnland. I tillegg er effektiv trafikkavvikling i hverdagen svært viktig både for bedrifter og enkeltmennesker, ikke bare med hensyn til økonomi, men også livskvalitet.

Les videre →

Les videre | 0

Oslofjordforbindelsen: Bru – ikke tunnel!

Stein Fyksen

Tidligere veivesentopp Stein Fyksen er klar i sin tale om en bærekraftig Oslofjordforbindelse: Det må bli en bruløsning. Foto Ådne Homleid, Byggeindustrien

Oslofjordforbindelsen vil bli en stadig mer sentral ferdselsåre, og skal ta av for betydelig trafikk i årene som kommer. Derfor er det dobbelt viktig å ta fremtidsrettede valg med hensyn til kapasitet, miljø, sikkerhet og langsiktige driftskostnader. Sett i dette perspektivet finnes det bare ett realistisk og bærekraftig alternativ, mener Stein Fyksen, tidligere prosjektdirektør i Statens Vegvesen.

Les videre →

Les videre | 2

Store forventninger til statsbudsjettet – men også stor fallhøyde for regjeringen

Viser budsjettet at Ketil Solvik-Olsen har fått gjennomslag, vil han innta en plass blant de meget få samferdselsministere som i etterkrigstiden kan betegnes som systembyggere, og som har maktet å få gjennomført både regime- og systemskifte. Foto Olav Heggø

Viser budsjettet at Ketil Solvik-Olsen har fått gjennomslag, vil han innta en plass blant de meget få samferdselsministere som i etterkrigstiden kan betegnes som systembyggere, og som har maktet å få gjennomført både regime- og systemskifte. Foto Olav Heggø

– Når Solberg-regjeringen nå snart legger siste hånd på 2016-budsjettet, er det grunn til å forvente mer penger til utbygging av hovedveier, større satsing på veivedlikehold, og sterk reduksjon i antall bompengeselskaper, sier Dag Bjørnland, samferdselsprofessor og styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han har store forhåpninger til det nye utbyggingsselskapet for hovedveier, som regjeringen har etablert med Nye veier AS som foreløpig navn.

Dag Bjørnland mener statsbudsjettet for 2016 vil bli avgjørende for satsingen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har planlagt siden regjeringen kom til makten i 2013.

Les videre →

Les videre | 0

Demokrati er bra, men særinteresser kan ikke overta

Stein Fyksen mener statlige myndigheter må overta planleggingen av store veiprosjekter. Foto Jan Egil Løvbak

Stein Fyksen mener statlige myndigheter må overta planleggingen av store veiprosjekter. Foto Jan Egil Løvbak

– Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer når nye veier skal bygges, men det kan ikke være slik at særinteresser kan kreve «omkamper» og bestemme utbyggingstempo og utbyggingsløsninger alene. Da risikerer vi å få nye veier der de overordnede hensyn ikke er ivaretatt, sier Stein Fyksen, tidligere prosjektdirektør for Statens vegvesen Region øst, og nå blant annet styremedlem i ABV.

Les videre →

Les videre | 0

OFV enig i hovedprinsippene bak E134 som ny hovedvei mellom øst og vest

Administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken ser gode argumenter for ny E134 som fremtidens hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Foto OFV

Administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken ser gode argumenter for ny E134 som fremtidens hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Foto OFV

Forslaget om en ny, kortere og sikrere E134 som fremtidens hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet får stadig bedre tilslutning. Blant dem som i hovedtrekk deler prinsippene bak forslaget er Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), fremgår det av et intervju med OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen, nylig publisert av Vegforum Øst–Vest.

Les videre →

Les videre | 0

Grøvan: Det kan bli mer enn 130 milliarder til regjeringens nye vegselskap

– Et selskap med en spisset profil vil kunne gi økt fart i stamvegutbyggingen. Med bakgrunn i erfaringer fra andre europeiske land er det god grunn til å anta at etableringen av statlige ”Nye veier AS” vil gi mer veg for pengene, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Foto KrF

– Et selskap med en spisset profil vil kunne gi økt fart i stamvegutbyggingen. Med bakgrunn i erfaringer fra andre europeiske land er det god grunn til å anta at etableringen av statlige ”Nye veier AS” vil gi mer veg for pengene, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Foto KrF

– Jeg ser ikke bort fra at 130 milliarder kroner kan være for lite, og at det er behov for tilleggsbevilgninger utover i 20-årsperioden som foreløpig er planlagt, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) i et intervju med ABVs nettside. Han er saksordfører for det nye vegselskapet i Stortinget. – Det er imidlertid viktig at det lages tydelige grensesnitt mellom det nye selskapet og Statens vegvesen. Vi trenger ikke et nytt selskap som dublerer, sier han.

Les videre →

Les videre | 0

Tør Regjeringen «ta makten» for å få bygget veier raskere?

Statsminister Erna Solberg og resten av regjeringen tør å gå inn i dette arbeidet med full tyngde, fordi dette åpenbart vil flytte makt fra kommuner til statlig nivå. Dette krever kraft selv om det forutsettes at alle prosesser i planarbeidet må være åpne tidligere, og at «alle» skal få si sin mening, sier Fyksen.

Veiplanlegging: Statsminister Erna Solberg og regjeringen må våge å flytte makt fra kommuner til statlig nivå, mener Aksjon Bedre Vei. Foto Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Aksjon Bedre Vei (ABV) mener planprosessene bør forenkles, at de som krever tilleggsutredninger selv må betale for disse og at planmyndigheten bør overføres den myndighet som sitter med kostnadsansvaret. – Tør Regjeringen gå inn i dette reformarbeidet med full tyngde, fordi dette vil flytte makt fra kommuner til statlige myndigheter? spør styremedlem i ABV, Stein Fyksen.

Les videre →

Les videre | 0

Revidert budsjett: Blir det mer vei for pengene?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Stortinget: Han får mer penger til vei i revidert statsbudsjett. Men det trengs mye mer om målene i samferdselssektoren skal nås, så ABV minner om forslaget om å kombinere pensjonssparing med finansiering av lønnsomme veiprosjekter. Foto

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Stortinget: Han får mer penger til vei i revidert statsbudsjett. Men det trengs mye mer om målene i samferdselssektoren skal nås, så ABV minner om forslaget om å kombinere pensjonssparing med finansiering av lønnsomme veiprosjekter. Foto Reynir Johannesson/Frp

Når Stortinget før sommerferien behandler revidert nasjonalbudsjett vil flertallet følge Regjeringens forslag om å gi 255 millioner kroner mer til veiformål i år. Likevel er det de annonserte reformene som virkelig avgjør om det blir mer vei for pengene, mener Aksjon Bedre Vei.

Les videre →

Les videre | 0

ABV om veivesenets øst–vest-utredning: God hovedkonklusjon, men klart forbedringspotensial

Beste øst-vest-alternativ: E134 med forgreninger til Bergen og Haugesund i vest, lange tunneler ved Røldal, forbedret trasé i Telemark, og direkte forbindelse over Oslofjorden sør for Oslo.

Beste øst-vest-alternativ: E134 med forgreninger til Bergen og Haugesund i vest, lange tunneler ved Røldal, forbedret trasé i Telemark, og direkte forbindelse over Oslofjorden sør for Oslo.

I en høringsuttalelse slutter Aksjon Bedre Vei seg i til hovedkonklusjonene i Statens vegvesens Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet, nemlig at E134 må gis høyeste prioritet som ny hovedforbindelse mellom øst og vest, at utbyggingen må skje samlet og helhetlig, og med utstrakt bruk av statlig planlegging for å sikre at nasjonale interesser normalt får forrang fremfor lokale. ABV har imidlertid en rekke synspunkter og innspill hva angår organisering av planleggingen, trasévalg og veistandard. I høringsuttalelsen påpekes det også at utredningen er basert på samfunnsøkonomiske analyser som ikke fanger opp potensialet for nyskapt trafikk som følge av at E134 med forgreninger skaper større sammenhengende arbeidsmarkeder, og at veien blir en naturlig hovedåre mellom to av Norges tyngste økonomiske regioner.

Les videre →

Les videre | 0

– Utbyggingsselskapet er en velkommen men utilstrekkelig reform

Veiselskapet er et langt skritt i riktig retning, men ikke langt nok til å sikre en utbyggingstakt i samsvar med samfunnets behov, sier professor emeritus Dag Bjørnland.

Veiselskapet er et langt skritt i riktig retning, men ikke langt nok til å sikre en utbyggingstakt i samsvar med samfunnets behov, sier professor emeritus Dag Bjørnland.  Foto Petter Teigen.

– Dette er en reform som vil gi oss mer vei for pengene. Om den også vil gi mer penger til vei, det får vi først svar på med statsbudsjettet for 2016. Slik kommenterer samferdselsprofessor Dag Bjørnland regjeringens plan om et nytt selskap som skal stå for utbyggingen av en rekke større europaveiprosjekter.

Les videre →

Les videre | 0

En offensiv nasjonal motorveiplan kan åpne for en ny æra i norsk veibygging

Regjeringen vil snart presentere en ny nasjonal motorveiplan. Den kan bli et viktig instrument i arbeidet med å gi Norge et moderne motorveinett, mener ABV – som allerede har utviklet sitt eget planforslag.

Regjeringen vil snart presentere en ny nasjonal motorveiplan. Den kan bli et viktig instrument i arbeidet med å gi Norge et moderne motorveinett, mener ABV – som allerede har utviklet sitt eget planforslag.

– Snart skal Regjeringen presentere sin lovede nasjonale motorveiplan. Sammen med det planlagte utbyggingsselskapet for hovedveier, som Samferdselsdepartementet skal presentere nærmere detaljer om i løpet av april, vil dette kunne åpne en ny æra for norsk veibygging, sier Knut Olaf Sunde, styremedlem i ABV. Men han understreker at dette for det første forutsetter at Regjeringen klarer å enes om en god og rasjonell plan, og for det annet at Stortinget følger opp Regjeringens forslag.

Les videre →

Les videre | 3

Forsterk Folketrygdfondet, og la det finansiere regjeringens nye utbyggingsselskap for vei

Mer å gjøre for administrerende direktør Olaug Svarva: ABV foreslår at Folketrygdfondet skal forvalte et nytt pensjonsfond som investerer i norske infrastrukturprosjekter. Foto Folketrygdfondet

Mer å gjøre for administrerende direktør Olaug Svarva: ABV foreslår at Folketrygdfondet skal forvalte et nytt pensjonsfond som investerer i norske infrastrukturprosjekter. Foto Folketrygdfondet

Etter årtier med forsømmelser i veisektoren er det nødvendig med nye finansieringsgrep, om vi i løpet av overskuelig fremtid skal få et tidsmessig og godt vedlikeholdt hovedveinett på linje med andre land. Samtidig må staten plassere samfunnets sparepenger godt for å kunne oppfylle fremtidige pensjonsforpliktelser. Aksjon Bedre Vei (ABV) foreslår nå en ny løsning som tilgodeser begge formål på én gang.

Les videre →

Les videre | 0

ABV vil ha broer over Oslofjorden, ikke tunneler

Ny Oslofjordbro over nordre Håøya: En viktig del av en fremtidig Ring 4 rundt Oslo, og et bindeledd mellom øst og vest, begge deler viktig for å avlaste Oslo for gjennomgangstrafikk. ABVs forslag er at nåværende Rv23 i tillegg til å bli en del av Ring 4 også blir innlemmet i E18, og samtidig en naturlig forbindelse fra E6 videre mot E134 som en kommende hovedvei til Bergen, Haugesund og resten av Vestlandet ned mot Stavanger. Trafikkgrunnlaget tilsier at forbindelsen bygges som firefelts motorvei, og selve fjordkryssingen må gå via bro og ikke tunnel – dette av sikkerhetsmessige, trafikale og miljømessige hensyn.

Ny Oslofjordbro over nordre Håøya: En viktig del av en fremtidig Ring 4 rundt Oslo, og et bindeledd mellom øst og vest, begge deler viktig for å avlaste Oslo for gjennomgangstrafikk. ABVs forslag er at nåværende Rv23 i tillegg til å bli en del av Ring 4 også blir innlemmet i E18, og samtidig en naturlig forbindelse fra E6 videre mot E134 som en kommende hovedvei til Bergen, Haugesund og resten av Vestlandet ned mot Stavanger. Trafikkgrunnlaget tilsier at forbindelsen bygges som firefelts motorvei, og selve fjordkryssingen må gå via bro og ikke tunnel – dette av sikkerhetsmessige, trafikale og miljømessige hensyn.

Riksvei 23 må gå i bro mellom Vassum i Frogn og Krokodden på Hurumlandet over Håøya, og det bør også bygges bro mellom Moss og Horten. Alternativene med nye tunneler frarådes av trafikkmessige årsaker, og av hensyn til sikkerhet og miljø, fremgår det Aksjon Bedre Veis høringsuttalelse til konseptvalgutredningen ”Kryssing av Oslofjorden” fra Statens vegvesen.

Les videre →

Les videre | 0

Det nye utbyggingsselskapet må organiseres for handlekraft

Dag Bjørnland 2

– Organiseres det nye utbyggingsselskapet riktig, kan vi få en ny æra innen norsk veiutbygging, mener samferdselsprofessor og styremedlem i ABV Dag Bjørnland. Foto Petter Teigen

Det nye utbyggingsselskapet for store hovedveiprosjekter, som Regjeringen skal etablere i år, må få både en profesjonell ledelse og en profesjonell stab av ansatte, mener Aksjon Bedre Vei. – Staten bør være minoritetsaksjonær, uten mulighet til å blokkere tiltak i kraft av egen aksjepost, mener samferdselsprofessor og styremedlem i ABV, Dag Bjørnland.

Les videre →

Les videre | 0

Ett bomselskap er nok – vi trenger ikke 50

Bomstasjon

Bompengefinansiering gjør det dyrere å bygge ut veinettet. Og et meningsløst stort antall veiselskaper bidrar til ytterligere fordyrelse.

I Norge har vi i dag intet mindre enn 50 bompengeselskaper. Samferdselsdepartementet har annonsert at det arbeides med en omorganisering som reduserer antallet til ett eller noen få i løpet av året. En god idé. Og trolig er det nok med ett statlig selskap, som må sees i forbindelse med regjeringens planlagte utbyggingsselskap for vei, mener samferdselsprofessor Dag Bjørnland, styremedlem i Aksjon Bedre Vei.

Les videre →

Les videre | 0

Veiavgifter må øremerkes for det nye utbyggingsselskapet

Årsavgift-1

Innbetalingsblanketten for årsavgift er like uunngåelig som upopulær for norske bileiere. Men populariteten vil trolig stige betraktelig om pengene i fremtiden øremerkes for bygging av nye veier, samtidig som avgiften kan betales sammen med forsikringspremien.

Aksjon Bedre Vei vil i en serie artikler rette søkelyset mot finansiering og etablering av det statlige utbyggingsselskapet for nye, store og lønnsomme veiprosjekter som Regjeringen har sagt skal etableres i 2015. I denne artikkelen drøftes bruk av bil- og veiavgiftet som en del av finansieringsgrunnlaget.

Les videre →

Les videre | 0

Enorm økning i biltrafikken frem mot 2050 krever politisk handlekraft nå

Biltrafikken vil bare øke frem mot 2050, viser nye prognoser fra Transportøkonomisk institutt. Regjeringen har tatt viktige veipolitiske skritt i riktig retning, men skal vi unngå at køene fortsetter å vokse er det mye som gjenstår av reformer og nytenkning.

Biltrafikken vil bare øke frem mot 2050, viser nye prognoser fra Transportøkonomisk institutt. Regjeringen har tatt viktige veipolitiske skritt i riktig retning, men skal vi unngå at køene fortsetter å vokse er det mye som gjenstår av reformer og nytenkning.

Biltrafikken vil øke dramatisk fram mot år 2050, viser den ferske rapporten Grunnprognoser for persontransport 2014-2050, utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI) som et ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018- 2027. Vi blir stadig flere nordmenn, og fra 2014 til 2050 vil ”motorisert transportarbeid” øke med 41 prosent, fremgår det av rapporten. Dette understreker behovet for en mye sterkere satsing på nybygging av veier enn vi har sett hittil, mener ABV.

Les videre →

Les videre | 1

Ny E134 må bli firefelts vei

– Et godt innspill, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om rapporten har fikk overrakt. Foto Vidar Ruud / NTB scanpix

– Et godt innspill, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om rapporten har fikk overrakt. Foto Vidar Ruud / NTB scanpix

Det er positivt at Statens vegvesens vil satse på E134 over Haukeli som hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Men forslaget hadde vært enda mer fremtidsrettet om det også hadde tatt stilling til veistandard – og anbefalt firefelts motorvei, som gir mer effektivitet, kortere reisetid og øket trafikksikkerhet. Vi må bygge for fremtidens behov, mener Aksjon Bedre Vei (ABV), som nå ber samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legge frem en mer ambisiøs plan enn det Statens vegvesen har gjort.

Les videre →

Les videre | 0

System- og regimeskifter i norsk samferdselspolitikk siden 1945

er en nestor innen skandinavisk vei- og transportforskning, der han har hatt en rekke sentrale posisjoner. Gjennom en årrekke var han forsker og instituttleder ved Transportøkonomisk institutt, han har vært professor ved Handelshøjskolen i København og professor i transportøkonomi ved Handelshögskolan i Göteborg. De siste syv årene før han ble pensjonist var han professor i samferdsel og logistikk ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Foto Petter Teigen.

Dag Bjørnland er en nestor innen skandinavisk vei- og transportforskning. Gjennom en årrekke var han forsker og instituttleder ved Transportøkonomisk institutt, han har vært professor ved Handelshøjskolen i København, professor i transportøkonomi ved Handelshögskolan i Göteborg, og professor i samferdsel og logistikk ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Foto Petter Teigen.

I det daglige arbeidet med norsk samferdselspolitikk er det ofte vanskelig å se de lange linjer og alt i sin helhet. En historisk gjennomgang fra den gang bilen ble allemannseie og frem til i dag, viser at det bokstavelig talt er foretatt mange veivalg. Noen til det bedre. Andre til det verre.

Av Dag Bjørnland, styremedlem i Aksjon Bedre Vei

Les videre →

Les videre | 0

Store forventninger til omfattende samferdselsreformer i 2015

I begivenhetenes sentrum: Ketil Solvik-Olsen har fått Stortinget med på å bevilge mer penger til vei. En bra begynnelse, men fortsatt er mye ugjort. Foto Frp

I begivenhetenes sentrum: Ketil Solvik-Olsen har fått Stortinget med på å bevilge mer penger til vei. En bra begynnelse, men fortsatt er mye ugjort. Foto Reynir Johannesson/Frp

Aksjon Bedre Vei (ABV) ser med glede at Regjeringen i 2014 tok noen solide grep i retning av en ny og mer realistisk veipolitikk. Så langt –”godkjent” og vel så det til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Men nå blir det spennende å se om han klarer å følge opp i 2015 og årene som kommer. Hvis han innfrir, kan det faktisk hende at Norge er på vei mot å få et moderne samferdselsnett på nivå med sammenlignbare land. Det vil i så fall være et historisk vendepunkt.

Les videre →

Les videre | 0

Det haster med nye tunneler for tog-og T-bane under Oslo, mener Aksjon Bedre Vei

En ny tunnel for tog og T-bane under Oslo er helt nødvendig. Snart er kapasiteten helt sprengt. Foto Femern.

En ny tunnel for tog og T-bane under Oslo er helt nødvendig. Snart er kapasiteten helt sprengt. Foto Femern.

Den eksplosive befolkningsveksten som kommer i Oslo og Akershus de neste 15-25 årene, krever store infrastruktur-investeringer i dette området. Aksjon Bedre Vei (ABV) støtter planene om å bygge både en ny T-banetunnel og en ny togtunnel under Oslo. Jernbaneverket sier at konseptvalgutredningen for dette kjempeprosjektet skal være klar innen 1. mai 2015.

Les videre →

Les videre | 0

Ny hovedvei øst–vest: – Helhetlige hensyn må avgjøre, ikke lokale særinteresser

E134 klart beste alternativ, mener tidligere veivesentopp Stein Fyksen. Foto Erik Larsstuen, Statens vegvesen.

E134 klart beste alternativ, mener tidligere veivesentopp Stein Fyksen. Foto Erik Larsstuen, Statens vegvesen.

– Samferdselsdepartementet har gjort det klart at regjeringen vil satse på én hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. En forbindelse som er så god at den er det naturlige valget for tungtrafikken. Da er det viktig at overordnede nasjonale hensyn får bestemme hvilket av de aktuelle veialternativene regjeringen satser på, og at beslutningen ikke styres av lokale særinteresser og pressgrupper, sier Stein Fyksen, inntil nylig prosjektdirektør i Statens vegvesen.

Les videre →

Les videre | 0

Helleland: Vei-investeringene må øke mer enn NTP de neste årene

- Alle de fire samarbeidspartiene er enige om at vi trenger bedre veier i Norge, sier Høyres Linda Hofstad Helleland, leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. (Foto: Stortinget.no).

– Alle de fire samarbeidspartiene er enige om at vi trenger bedre veier i Norge, sier Høyres Linda Hofstad Helleland, leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. (Foto: Stortinget.no).

Selv om Norge skal bruke over 26 milliarder på hele vegsektoren neste år, har Høyres Linda Hofstad Helleland, leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, klare mål for de kommende årene: – Vei-investeringene må vi øke mye de neste årene, for å komme oss over nivået i Nasjonal Transportplan. NTP har satt av 56 milliarder til rene nyinvesteringer til 2017, men vi må sikte høyere, sier hun.

Les videre →

Les videre | 0

– E134 et logisk veivalg mellom øst og vest

Knut Selberg mener at en ny E134 med forgreninger til Haugesund og Bergen får et vesentlig større trafikkgrunnlag enn noen av de alternative øst–vest-forslagene.

Knut Selberg mener at en ny E134 med forgreninger til Haugesund og Bergen får et vesentlig større trafikkgrunnlag enn noen av de alternative øst–vest-forslagene.

– Ut fra et samfunnsperspektiv er E134 over Haukeli det logiske valget når regjeringen skal velge ny hovedforbindelse mellom øst og vest. Denne løsningen knytter sammen to av landets mest folkerike regioner, og vil dermed gi vesentlig høyere nytteverdi enn noen av alternativene, sier sivilarkitekt, planlegger MNAL og professor emeritus i vei og trafikkmiljø Knut Selberg. Les videre →

Les videre | 1

30 prosent befolkningsvekst til 2030 krever store investeringer rundt Oslo

ABVs forslag til veisystem i Oslo-området.

Veisystemet i Oslo-området kan bli vesentlig mer effektivt med nye broer over Oslofjorden og en ny Ring 4. Gode omkjøringsmuligheter for gjennomgangstrafikken avlaster hovedstadens  veinett.

Innen år 2030 vil det bo 30 prosent flere mennesker i Oslo og Akershus enn det gjør i dag. Aksjon Bedre Vei mener dette faktum krever store investeringer i regionens motorveinett og kollektivnett. Hvis ikke dette gjøres, vil kollektivtrafikken bryte sammen, køene inn og ut av Oslo bli lengre, og landets hovedstad kveles av biltrafikk. Les videre →

Les videre | 0

Nye tiltak vil gi raskere veiplanlegging

- De politiske prosesser er de største tidstyver i dagens planleggingssystem, sier styremedlem i ABV, Stein Fyksen. Foto Jan Egil Løvbak

– De politiske prosesser er de største tidstyver i dagens planleggingssystem, sier styremedlem i ABV, Stein Fyksen. Foto Jan Egil Løvbak

Planlegging og gjennomføring av nye veiprosjekter i Norge tar altfor lang tid, noe som gjør veiutbygging dyrere enn nødvendig. – Antall plan-nivåer må reduseres og frister må overholdes, sier Stein Fyksen, styremedlem i Aksjon Bedre Vei (ABV). Han er dessuten av den oppfatning at Statens vegvesen bør fremme alle planer for riksveger og at kommunedelplaner må vedtas av Samferdselsdepartementet. Etter hans oppfatning er det mulig å redusere planleggingstiden vesentlig dersom det er politisk vilje til å reformere dagens system.

Les videre →

Les videre | 0

Ny parsell – men fortsatt stykkevis og delt mellom Kløfta og Kongsvinger

Dette er de første meterne av den nye motorveien på E16 inn til Kongsvinger som blir åpnet 27. november.

Dette er de første meterne av den nye motorveien på E16 inn til Kongsvinger som blir åpnet 27. november.

Det er ikke hver dag det åpnes ny motorvei i Norge. 27. november er en slik dag. Da åpner den nye bompengefinansierte firefelts-strekningen Slomarka–Kongsvinger på E16. Etter at du har passert festningsbyen ved Glomma – mot Solør eller Sverige – må du imidlertid fortsatt ligge bak alle tømmerbilene. For veiprosjektet Kløfta–Kongsvinger er enda et eksempel på stykkevis-og-delt-utbyggingen som forsinker og fordyrer så mange norske veier. Les videre →

Les videre | 2

Stortinget godtar vegbudsjettet

Stortinget

Hard kamp om veimilliardene på Stortinget.

Slik det nå ser ut vil Stortinget følge det nivå på veginvesteringer neste år, som Regjeringen har lagt seg på i statsbudsjettforslaget. Den eneste budsjettposten som noenlunde sikkert blir øket, er investeringer i nye sykkelveier. Les videre →

Les videre | 0

Statsbudsjettet: En prestasjon å redusere forfallet på riksvegene

Professor Dag Bjørnland, som er styremedlem i Aksjon Bedre Vei, påpeker viktigheten av at den nye regjeringen øker satsingen på vegnettet systematisk.

Professor Dag Bjørnland, som er styremedlem i Aksjon Bedre Vei, påpeker viktigheten av at den nye regjeringen øker satsingen på vegnettet systematisk.

– Det er en prestasjon at regjeringen nå for første gang på flere ti-år ser ut til å kunne redusere forfallet eller etterslepet, som byråkratene kaller det,  på vedlikehold på riksvegene, sier professor Dag Bjørnland, styremedlem i Aksjon Bedre Vei. Han legger imidlertid til dette: – Skal etterslepet bort, må det satses like sterkt hvert eneste år de neste ti årene. Les videre →

Les videre | 0

Store forventninger i nord til statsbudsjettet

Stig Kjærvik

Sekretariatsleder Stig Kjærvik i Vegforum Nord mener veiutbygging må bli en del av myndighetenes satsing i nordområdene. Foto: Oddleif Andreassen Harstad Tidene.

– Nasjonal Transportplan (NTP) er grei nok, men det er statsbudsjettet som er fasiten, sier Stig Kjærvik,  leder for sekretariatet i Vegforum Nord. Han påpeker at forventningene til statsbudsjettet som nå kommer, er meget høye i Nordland, Troms og Finnmark – ikke minst på bakgrunn av den nye Regjeringens løfter om sterkere infrastruktursatsing. Les videre →

Les videre | 0

E134 Miljøvegen: Klart beste alternativ for ny hovedvei mellom øst og vest

E134_1.7.2Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har annonsert at regjeringen i nær fremtid vil bestemme seg for hva som skal være fremtidens hovedvei mellom Oslo og Bergen/Haugesund. Én vei skal bli hovedkorridor mellom øst og vest, og bygges ut for å ta unna hovedtyngden av trafikken i overskuelig fremtid. Det finnes fem alternativer, men hvilket av dem gir kortest kjøretid og distanse, minst høydeforskjell, best driftssikkerhet vinterstid, og høyest miljøgevinst? Og hvilket alternativ har trafikkgrunnlag for firefelts motorvei, og gir i særklasse størst samfunnsnytte? Les videre →

Les videre | 2

– Fergefri E39 en veipolitisk visjon med gjennomslagskraft

Flere fjordkrysninger krever ny broteknologi – som kan bli et konkurransefortrinn for norske brobyggere i fremtiden, mener Olav Ellevset. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

Flere fjordkrysninger krever ny broteknologi – som kan bli et konkurransefortrinn for norske brobyggere i fremtiden, mener Olav Ellevset. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen.

– Ambisjonen om en ny E39 uten fergestrekninger representerer et nasjonalt grep som kan få vidtrekkende og langsiktige virkninger – selv om det er vanskelig å tallfeste hva en slik ”game changer” vil bety, sier Olav Ellevset, Vegdirektoratets prosjektleder for Ferjefri E39, og en drivende kraft bak prosjektet. Les videre →

Les videre | 0

Utbyggingsselskap for vei – etter Avinor-modell, eller med inspirasjon fra Østerrike?

Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG

Alpelandet Østerrike har ikke mindre utfordrende forhold for veibyggere enn Norge – men likevel et godt utbygd motorveinett i regi av et eget statlig aksjeselskap. Foto ASFINAG

Regjeringen planlegger et nytt statlig selskap som skal overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar for store veiprosjekter. Få detaljer om selskapet er kjent, men både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre sentrale regjeringspolitikere har trukket frem norske Avinor og det statlige østerrikske veiselskapet ASFINAG som løsningsmodeller det er verdt å se nærmere på. Les videre →

Les videre | 0

– Planleggingstiden kan halveres med noen effektive politiske grep

Knut Selberg

Nødvendig med radikale endringer i planprosess og lovgivning, mener Knut Selberg.

– Det er lovende at den nye regjeringen vil halvere planleggingstiden for nye veiprosjekter. Men skal den holde løftet, så må det gjennomføres radikale endringer i planprosess og lovgivning. Det blir spennende å se om Erna Solberg med mannskap tar de nødvendige grepene, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er en av Norges fremste eksperter på infrastrukturplanlegging, blant annet med bakgrunn som tidligere professor ved NTNUs Institutt for veg- og jernbanebygging og forfatter av flere bøker på fagområdet. Selberg er også nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei. Les videre →

Les videre | 0

Tid for reformer

Forenklet planprosess og veibygging frigjort fra statlig detaljstyring er det første som må på plass, mener Matz Sandman.

Forenklet planprosess og veibygging frigjort fra statlig detaljstyring er det første som må på plass, mener Matz Sandman.

– Det virker som de fleste nå ser at norsk samferdselspolitikk gjennom flere tiår har vært sløsing med tid og penger, og at den hverken har gitt oss et akseptabelt vei- og jernbanenett eller skikkelig vedlikehold av det vi har. Nå har jeg klare forventninger til at den nye regjeringen skal gjennomføre grunnleggende reformer, sier Matz Sandman – profilert forkjemper for et nasjonalt løft for vei og jernbane, med solid fartstid fra politikk, administrasjon og embetsverk. Blant annet var han statsråd under Gro Harlem Brundtland, rådmann i flere forskjellige kommuner, og fylkesrådmann i Buskerud frem til 2010. Les videre →

Les videre | 1

Entusiastiske byråkrater. Og en klam hånd

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og departementsråd Eva Hildrum

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og departementsråd Eva Hildrum

KOMMENTAR. Det er interessant å merke seg entusiasmen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble møtt med av sitt embetsverk. Man aner at byråkrater med klar forståelse av hva som må endres i norsk samferdselspolitikk nå ser en mulighet til å bli hørt. Det lover godt. Men hvorfor i all verden lot tidligere statsråder i departementet være å følge rådene de fikk? Les videre →

Les videre | 0

Mange gode løsninger. Og noen som kan bli bedre

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.

Samferdselsminister er Ketil Solvik-Olsen har markert seg mer med synspunkter på veifinansiering enn samferdselspolitikk i tradisjonell forstand. Foto Jarle Vines / Wikimedia Commons.

KOMMENTAR: En finanspolitiker som statsråd i Samferdselsdepartementet? Kanskje ikke så dumt. Nye løsninger på finansieringssiden er en forutsetning for at Norge skal få et veinett på linje med andre europeiske land. Og Ketil Solvik-Olsen er kanskje den som vil ha størst mulighet til å få gjennomslag i Finansdepartementet.

Les videre →

Les videre | 0

Store muligheter på Sundvolden

Erna og Siv, ScaqnpixKOMMENTAR. Får vi en ny giv i samferdselspolitikken med ny regjering? Avtalen mellom de fire borgerlige partiene åpner muligheter, men det avgjørende er hva som skjer i regjeringsforhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvolden Hotel. Skal Norge nærme seg en mer normal europeisk vei- og jernbanestandard må investeringsnivået trappes kraftig opp, og beslutninger, planlegging og bygging må organiseres på andre måter enn i dag. Dette krever vilje og evne til å tenke nytt. Og til å parkere gammel praksis som har gitt oss dagens mistrøstige situasjon. Les videre →

Les videre | 0

– Vi burde bygge Norge. Men vi oppfører oss som et land som skal gå av med pensjon

Erik_Reinert foto Jarle Vines WC

Økonomiprofessor Erik Reinert understreker at investeringer i infrastruktur  ikke er inflasjonsdrivende, men tvert imot har en langsiktig motsatt effekt. Foto Jarle Vines/Wikimedia Commons.

– Inntektene fra olje og gass gir Norge en fantastisk mulighet til å bygge landet. Vi burde investere i kunnskap og infrastruktur som veier og jernbaner. Istedenfor legger vi en altfor stor del av inntektene i et av verdens største pensjonsfond. Vi oppfører oss med andre ord som en nasjon som har tenkt å gå av med pensjon, sier Erik S. Reinert – internasjonalt anerkjent økonomiprofessor som får gehør hos størrelser som ekspresident Bill Clinton og internasjonalt ledende økonomer. Les videre →

Les videre | 3

Oljepenger til lønnsomme prosjekter er Norges mulighet til å få et moderne veinett

Yngve Slyngstad foto Nancy Bundt

Norge bør investere deler av oljeformuen i vei og annen infrastruktur. Men har de rett, de som mener at oljefondet og Yngve Slyngstad skal styre også denne virksomheten? Sannsynligvis er et nytt og spesialisert Statens investeringsfond for infrastruktur et bedre alternativ. Foto Nancy Bundt.

KOMMENTAR. Hvis Norge noen gang skal få et moderne vei- og jernbanenett, så er den realistiske løsningen at staten investerer en andel av oljeformuen direkte i lønnsomme prosjekter. Vi kommer i hvert fall ikke i mål hvis utbyggingen fortsatt skal være avhengig av statsbudsjett og bompenger. Les videre →

Les videre | 0

– En klam hånd over norsk samferdselspolitikk

Det er manglende politisk vilje, ikke handlingsregelen, som hindrer rasjonell utbygging av veinettet, mener professor Dag Bjørnland. Foto Kjell Wold, Vegen og vi

– I Norge har vi lang tradisjon for at Finansdepartementet legger en klam hånd over bygging og vedlikehold av vei og jernbane, og også over avgiftspolitikken innenfor samferdselssektoren. De siste årene er det handlingsregelen som er blitt en hindring for å satse på moderne infrastruktur, sier professor Dag Bjørnland, en nestor i skandinavisk samferdselsforskning. 

 

 

Les videre →

Les videre | 1

Oljepenger til vei – på mer og på mindre smarte måter

Parilederdebatt i Litteraturhuset: KrFs Knut Arild Hareide (til venstre), Frps Siv Jensen, Høyres Erna Solberg og Venstres Trine Skei Grande.

Enige – eller ikke fullt så enige? KrFs Knut Arild Hareide (til venstre), Frps Siv Jensen, Høyres Erna Solberg og Venstres Trine Skei Grande. Foto Scanpix.

Den viste seg å være noe overdrevet, Aftenpostens melding om blå-grønn enighet om et nytt oljefond med avkastningen øremerket for samferdsel. Heldigvis, for ingen av partienes nokså sprikende forslag var gode nok. Det finnes billigere, mer effektive og mindre risikable løsninger for fondsfinansiering av vei og jernbane. Les videre →

Les videre | 2

– OPS, snublet visst litt…

Øyvind Halleraker – trukket seg inntil videre. Foto Trondheim Havn.

Øyvind Halleraker – trukket seg inntil videre. Foto Trondheim Havn.

KOMMENTAR. Er det en god idé at staten kjøper vei på avbetaling? Høyre synes tydeligvis dét, for OPS-prosjekter og bompenger var hovedgrep da partiets alternative transportplan ble presentert i går. Men OPS innebærer store og unødvendige rentekostnader, og gir dermed Høyre et forklaringsproblem. I dag ble problemet akutt: Samferdselspolitisk talsmann Øyvind Halleraker måtte trekke seg, etter å ha unnlatt å fortelle partiledelsen at han har privatøkonomiske interesser i Høyres samferdselspolitiske kjæledegge.

Les videre →

Les videre | 1

NTP: Norge vil fortsatt ha dårligste veinett i den vestlige verden i 2024

Nils Terje Furunes

Nils Terje Furunes er ikke imponert over NTP.

Nasjonal transportplan for 2014–2023 legger tilsynelatende opp til en kraftig økning i veiinvesteringene, men når planperioden tar slutt vil Norge fortsatt ha den vestlige verdens dårligste veinett. Slik kommenterer ABVs styreleder, samfunnsøkonom Nils Terje Furunes, planforslaget som ble presentert av regjeringen på fredag. Les videre →

Les videre | 0

NTP: Mer penger, men lite gjøres med underliggende problemer

Knut Selberg mener at utbygging av en ny og bedre infrastruktur vil kreve at prosjektfinansiering må bli regelen.

Knut Selberg mener at utbygging av en ny og bedre infrastruktur vil kreve at prosjektfinansiering må bli regelen.

– Ja, Norsk transportplan 2014–2023 lover mer penger, det vil bli bygget mer vei og jernbane. Noe annet hadde vært umulig i et valgår. Men planen tar ikke tak i de underliggende problemer som har skapt situasjonen vi er oppe i. Og mesteparten av pengene skal brukes i neste periode, og mye er privatfinansiert gjennom bompenger. Private penger er ikke statlig finansiering, og skal ikke selges som det, sier sivilarkitekt og planlegger Knut Selberg. Han er nestleder i styret for Aksjon Bedre Vei og tidligere professor 1 i vei- og trafikkmiljø ved NTNU i Trondheim.  Les videre →

Les videre | 0

NTP: Hva blir det igjen å bygge riksvei for?

Marit Arnstad vil ha internasjonal konkurranse på like vilkår.

”Det er voldsomt mye pæng,” mener samferdselsminister Marit Arnstad.Men hvor mye av dette går til vei?

Ifølge regjeringens ferske forslag til ny nasjonal transportplan skal 508 milliarder statlige kroner gå til samferdsel i planperioden 2014–2023. Men samferdsel er så mangt – hva blir det egentlig igjen til stamveinettet som Aksjon Bedre Vei er opptatt av?  Les videre →

Les videre | 1

– Feil å la handlings-regelen hindre lønnsomme veiinvesteringer

Professor Øystein Noreng

Professor Øystein Noreng er uenig med dem som frykter at en raskere utbygging av veinettet vil skape økonomisk oppheting. Foto BI.

– Rask utbygging av vei og jernbane, storsatsing på forskning og utdannelse: Dette er medisinen som kan sikre Norges konkurranseevne, og gi kommende generasjoner et inntektsgrunnlag, mener Øystein Noreng, professor emeritus ved Handelshøyskolen BI. Les videre →

Les videre | 1

– Tiden inne for justert praktisering av handlingsregelen

Bruken av oljepenger: Hilde C. Bjørnland vil ha en dreining fra forbruk over mot veier og andre investeringer som fremmer langsiktig vekst.

Utbygging av lveier uten for sterk kostnadsvekst forutsetter at politikerne rett og slett prioriterer infrastruktur fremfor forbruk, mener Hilde C. Bjørnland.

– Handlingsregelen sikrer på ingen måte at vi gjør de riktige investeringene. Tiden er inne for en justering av hvordan regelen praktiseres. Bruken av oljepenger bør dreies fra generell offentlig utgiftsvekst og mer mot målrettet investering i infrastruktur, forskning og utdannelse, sier Hilde C. Bjørnland, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen BI. Les videre →

Les videre | 0

20–30 prosent tap på klattvis veibygging

Knut Selberg mener at utbygging av en ny og bedre infrastruktur vil kreve at prosjektfinansiering må bli regelen.

– Det er ingen nyhet at stykkevis og delt utbygging av veiprosjekter er sterkt fordyrende, men det er interessant at det belegges forskningsmessig, sier Knut Selberg.

I Norge detaljstyrer Stortinget veibyggingen gjennom ettårige bevilgninger til et utall småprosjekter. Det er lite kostnadseffektivt, konkluderer en forskningsrapport fra NTNU. Samfunnet taper 20–30 prosent, sammenlignet med rasjonell utbygging, viser en annen rapport fra Vista Analyse.  Les videre →

Les videre | 1

Vil ha Avinor-modell for veier – finansiert med øremerket bilavgift

SONY DSC

Avinor har fungert godt, og en tilsvarende løsning kan være et forbilde for en ny organisering av veisektoren, mener Steinar Juel.

– Finansiering, utbygging og vedlikehold av veinettet må overlates til et eget aksjeselskap, gjerne statlig eid, men frigjort fra politisk detaljstyring via statsbudsjettet, sier Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea. Han ser for seg en modell på linje med Avinor, fortrinnsvis finansiert gjennom en øremerket del av bilavgiftene. Les videre →

Les videre | 1

Kanskje ikke alle veier er ulønnsomme likevel?

Nils Terje Furunes, Aksjon Bedre Vei

– Dagens regelverk for kost-nytteanalyser medfører en systematisk undervurdering av nytten, og en overvurdering av kostnadene, skriver Nils Terje Furunes .

– Et skritt i riktig retning, men fortsatt store mangler. Slik kommenterer ABVs styreleder, samfunnsøkonom Nils Terje Furunes, rapporten fra Hagen-utvalget – som på oppdrag fra Finansdepartementet har foreslått nye prinsipper for analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av infrastruktur. Les videre →

Les videre | 0

Skuffende statsbudsjett

sigbjørn_johnsen

Skuffende veibudsjett fra Sigbjørn Johnsen.

Statsbudsjettet for 2013 betyr i realiteten at statens bidrag til veibygging sakker akterut. Og fortsatt skal utbyggingen skje stykkevis og delt – slik at vi får mindre vei for pengene enn vi kunne fått. Les videre →

Les videre | 0

Meningsløs bompengevekst

En ekstra beskatning: Første gang i historien at bompengene utgjør en større del av veibyggingsbudsjettet enn statens eget bidrag, sier Nils Terje Furunes.

Ifølge statsbudsjettet for 2013 skal Samferdselsdepartementet bygge veier for 9,3 milliarder kroner betalt av bilistene gjennom bompengeavgifter. Det er langt mer enn statens eget bidrag – og svært dårlig økonomi. Les videre →

Les videre | 0

Historisk sjanse for Norge. Nå!

Knut Selberg mener at utbygging av en ny og bedre infrastruktur vil kreve at prosjektfinansiering må bli regelen.

Et velfungerende stamveinett betyr store besparelser og økt konkurranseevne for norsk næringsliv. Dette er viktig for distriktene så vel som for byene, mener Knut Selberg.

Økonomisk er Norge i en unik situasjon i forhold til de fleste andre europeiske land. Det ser imidlertid ut til at mange politikere ser dette mer som et problem enn som en mulighet. I hvert fall når det gjelder å få skikk på Europas dårligste hovedveinett. Les videre →

Les videre | 1

Ny finansieringsmodell åpner muligheter

Styreleder ABV Nils Terje Furunes

– Det er urealistisk å tro at det er mulig å bygge et moderne stamveinett innen akseptabel tid med dagens veipolitikk, sier Nils Terje Furunes, som ønsker et nytt Statens investeringsfond for infrastruktur.

En helt ny finansieringsmodell som gjør det mulig å bygge ut et nytt og moderne stamveinett innen 2034: Dette er én av de nye ideene som nyetablerte Aksjon Bedre Vei bringer inn i den norske veidebatten. Les videre →

Les videre | 0

Nasjonal aksjon for ny veipolitikk

Styret i ABV

Kristoffer Kvame (til venstre), Vidar Tellefsen, Stig Kjærvik, Knut Selberg, Per Morset, Håvar Nordberg, Knut Olaf Sunde, Nils Terje Furunes, Trygve Bragstad, Nicolai Østhus og Bengt Sæther utgjør styret i Stiftelsen Aksjon Bedre Vei.

Veiallianser og interessegrupper over hele Norge gikk i dag sammen om å lansere Aksjon Bedre Vei, en tverrpolitisk stiftelse som vil ha nye ideer, effektive virkemidler og en helt ny finansieringsmodell inn i veipolitikken. Målet er at et nytt og moderne stamveinett skal stå ferdig innen 2034. Les videre →

Les videre | 1